Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

31.12.1994/1554

Lag om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (19.12.2014/1208)
Verkställighet av avgöranden av Europeiska unionens institutioner och organ

Domar och beslut som är verkställbara med stöd av artikel 280 eller 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller med stöd av artikel 18 tredje stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska verkställas i Finland på samma sätt som en lagakraftvunnen dom som en domstol i Finland har meddelat i ett tvistemål.

Ett beslut som är verkställbart med stöd av artikel 86.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken eller artikel 71.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning, artikel 86.1 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt eller artikel 41.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 ska verkställas i Finland på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

2 § (10.4.2015/428)
Rättslig hjälp

På begäran av Europeiska unionens domstol ska en tingsrätt på det sätt som bestäms i lagen om handräckning, som i Finland bör meddelas vissa internationella organ, samt om sådana organs befogenhet (22/1930) lämna rättslig hjälp för att höra vittnen eller sakkunniga eller för att ta upp andra bevis.

En framställning om rättslig hjälp ska sändas till den behöriga tingsrätten i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område (426/2015).

3 § (24.7.1998/564)

3 § har upphävts genom L 24.7.1998/564.

4 §
Justitieministeriets uppgifter

Justitieministeriet skall på ansökan förordna om verkställighet i ett ärende som avses i 1 §.

Dessutom är justitieministeriet kontaktmyndighet i ärenden som gäller lämnande av rättshjälp enligt 2 § och beviljande av rättshjälp vid Europeiska unionens domstol samt i annat sådant samarbete med Europeiska unionens domstol som gäller rättsvården. (4.11.2011/1114)

5 §
Bemyndigande att utfärda förordning och närmare bestämmelser

Uppgifter som enligt 4 § ankommer på justitieministeriet kan genom förordning åläggas någon annan myndighet.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av 4 § 2 mom. utfärdas vid behov genom justitieministeriets beslut.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 327/94, LaUB 19/94

Ikraftträdelsestadganden:

24.7.1998/564:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

4.11.2011/1114:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 17/2011, LaUB 2/2011, RSv 22/2011, Rådets förordning (EG) nr 207/2009 (32009R0207); EUT L 78, 24.3.2009, s. 1, Rådets förordning (EG) nr 6/2002 (32002R0006); EGT L 3, 5.1.2002, s. 1, Rådets förordning (EG) nr 2100/94 (31994R2100); EGT L 227, 1.9.1994, s. 1

19.12.2014/1208:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014, EkUB 20/2014, RSv 191/2014, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (32014R0806); EUT L 225, 30.7.2014, s. 1

10.4.2015/428:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015.

RP 216/2014, LaUB 21/2014, RSv 278/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.