Beaktats t.o.m. FörfS 384/2020.

31.12.1994/1547

Förordning om accis på flytande bränslen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 7 och 14 §§ lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/94):

1 §

Med hjälpprodukt som tillsatts i flytande bränsle avses en hjälpprodukt som ett företag som idkar handel med flytande bränsle har tillsatt innan bränslet överlåts till konsumtion.

2 §

Vid utredning av huruvida motorbensin eller dieselolja uppfyller de krav som bestäms i 2 § 1 mom. 6 eller 8 punkten i lagen om accis på flytande bränslen skall de metoder som anges i standarderna EN SFS 228 och EN SFS 590 tillämpas. (26.8.2004/815)

3 §

För att skilja lätt brännolja från dieselolja skall i sådan dieselolja eller annan flyktig mineralolja som är avsedd att brukas såsom brännolja och vars täthet vid +15°C är högst 0,89 kg/dm3 och vars kinematiska viskositet vid + 20°C är högst 20 mm2/s blandas per liter minst 0,006 gram men högst 0,009 gram N-etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenyl-azo)anilin samt dessutom 0,003 gram 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-[(2"-etyl)hexylamino]-naftalen eller en sådan mängd 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-(tridecylamino)naftalen eller 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-hydroxinaftalen som med spektrofotometrisk bestämning med våglängd 535 nm ger en lika hög absorbans eller en blandning av de nämnda färgämnena, som till sin stabilitet och sina övriga egenskaper uppfyller de ställda kraven. (26.8.2004/815)

Motorpetroleum och fotogen skall göras identifierbara på det sätt som stadgas i 1 mom.

Då motorpetroleum eller fotogen levereras till någon som distriktstullkammaren har beviljat tillstånd enligt 6 § för ett ändamål som nämns i sagda lagrum skall vad som stadgas i 2 mom. inte tillämpas.

Ett färgämne eller en färgämnesblandning får användas för ändamål som nämns i 1 eller 2 mom. först efter det att finansministeriet på ansökan som riktats till detta har godkänt att ämnet används som färgämne.

4 §

Den som är accisskyldig enligt 10 § lagen om påförande av accis är skyldig att göra bränsle som avses i 3 § identifierbart. Motsvarande skyldighet gäller för innehavare av tillstånd som avses i 6 § 1 mom. då motorpetroleum eller fotogen används för annat än i sagda lagrum nämnt ändamål.

Bränslet skall göras identifierbart senast vid den tidpunkt som anges i 13 § lagen om påförande av accis.

Utan hinder av vad som stadgas i 2 mom. kan bränsle som med fartygstransport flyttas till en annan plats än ett accisfritt lager göras identifierbart även på bestämmelseorten när bränslet lossas från fartyget.

5 §

Bränslet skall göras identifierbart under tillsyn av distriktstullkammaren och på de villkor som den godkänt.

På ansökan kan distriktstullkammaren på de villkor som den bestämmer bevilja befrielse från skyldigheten att göra bränsle identifierbart.

6 §

Av särskilda skäl kan distriktstullkammaren på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja tillstånd att tappa motorpetroleum eller fotogen i detaljhandelsförpackningar med en volym av högst 10 liter samt att till förbrukning överlåta förpackningar av högst nämnda volym utan att i dem blandas identifieringsämnen som nämns i 3 § 1 mom.

Innehavare av tillstånd som avses i 1 mom. och den som överlåter motorpetroleum eller fotogen till innehavare av tillstånd skall föra bok varav framgår de mängder som levererats och mottagits för tappning i detaljhandelsförpackningar med en volym av högst 10 liter.

6 a § (9.10.1997/922)

Skattefri tung och lätt brännolja kan med iakttagande av bestämmelserna om proviantering överlåtas från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager till följande med dieselmotorer utrustade fartyg och fartygstyper:

1) handelsfartyg, som har antecknats i fartygsregistret och vars längd är minst 15 meter,

2) fartyg, som ägs och används av sjöfartsverket, gränsbevakningsväsendet, tullverket, vägverket, försvarsmakten och polisväsendet,

3) fartyg, som ägs och används av Ålands landskapsstyrelse,

4) mudderverk och sandskutor,

5) fiskefartyg, som har antecknats i fiskefartygsregistret och vars längd är minst 15 meter, och trålare samt

6) fartyg, som ägs och används av Suomen Meripelastusseura – Finlands Sjöräddningssällskap ry, Pidä Saaristo Siistinä ry – Håll Skärgården Ren rf, Ålands Sjöräddningssällskap r.f. och Södra Savolax miljöcentral.

Brännolja får dock inte överlåtas skattefritt till fartyg som avses i 1 mom., om fartyget även används som privat nöjesfartyg enligt 2 § 1 mom. 12 punkten lagen om accis på flytande bränslen.

6 b § (27.12.2007/1500)

Skattefri flygpetroleum kan överlåtas från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager för luftfart.

Skattefri flygbensin kan överlåtas från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager till försvarsmakten för luftfart. Försvarsmakten ska lagra den flygbensin som anskaffats skattefritt i en separat tank så att inte bränsle ur denna tank överlåts för privat nöjesflygning.

6 c § (27.12.2007/1500)

I de fall som avses i 6 a § 1 mom. och 6 b § kan en auktoriserad lagerhållare överlåta bränslen till en annan auktoriserad lagerhållare så att bränslena levereras direkt ur den förstnämnda lagerhållarens skattefria lager till ett fartyg eller för luftfart.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Ikraftträdelsestadganden:

9.10.1997/922:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997.

20.12.2001/1371:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

18.6.2003/559:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Utan hinder av det som föreskrivs i 3 § 1 mom. kan till och med den 31 augusti 2003 ur skattefritt lager överlåtas för konsumtion lätt brännolja, i vilken för indentifiering har använts furfural som har tillsatts i dieseloljan innan denna förordning trädde i kraft.

26.8.2004/815:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

27.12.2007/1500:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.