Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

31.12.1994/1546

Förordning om påförande av accis

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 16 § 7 punkten, 39 § 1 och 2 mom., 40 § 3 mom., 51 § 6 mom. och 74 § lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/94), 15 § lagen den 29 december 1994 om tobaksaccis (1470/94) samt 8 § 2 punkten lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/94):

1 §

I det register som avses i 8 § 3 mom. lagen om påförande av accis antecknas namnen, accisnummer och adresser på auktoriserade lagerhållare, registrerade näringsidkare och skatterepresentanter, tillståndsnummer och adresser för tillstånd för skattefria lager, arten av de produkter som en auktoriserad lagerhållare, registrerad näringsidkare eller skatterepresentant kan ta emot eller som kan förvaras i ett skattefritt lager, den myndighet som ger tilläggsinformation samt denna myndighets adress, datum för utfärdande av tillståndet och eventuell giltighetstid.

2 §

Distriktstullkammaren skall föra en förteckning över andra än i 1 § avsedda accisskyldiga, beträffande vilka det ankommer på distriktstullkammaren att påföra accis.

3 §

För ändamål som nämns i 16 § 7 punkten lagen om påförande av accis kan accispliktiga produkter säljas accisfritt ur ett skattefritt lager som avses i 7 § 2 punkten lagen om påförande av accis. Tullstyrelsen kan begränsa den skattefria försäljningen i fråga om något skattefritt lager. Beträffande flytande bränslen kan accisfriheten förverkligas också genom återbäring av accisen, varvid 59 § lagen om påförande av accis skall iakttas i tillämpliga delar.

Accisfriheten enligt 1 mom. förutsätter att köparen innan produkterna överlåts eller sänds tillställer den auktoriserade lagerhållaren ett av en behörig myndighet i sin placeringsstat fastställt intyg i original gällande anskaffning av accisfria produkter. Om köparen befinner sig i en annan medlemstat, tillämpas på överföringen av produkterna dessutom de stadganden som gäller användning av ledsagardokument. (29.12.1995/1740)

När accispliktiga produkter införs från ett område utanför gemenskapen för ett ändamål som nämns i 16 § 7 punkten lagen om påförande av accis, gäller i fråga om förfarandet för förverkligande av accisfriheten vad som stadgas eller föreskrivs om tullfrihet för motsvarande produkter. (29.12.1995/1740)

Vad som stadgas i denna paragraf tillämpas på motsvarande sätt på accispliktiga produkter när de överlåts till Europeiska gemenskapernas institutioner på det sätt som förutsätts i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna. Den fastställelse som avses i 2 mom. ges emellertid då av vederbörande institution i Europeiska gemenskaperna. (29.12.1995/1740)

3 a § (29.12.1995/1740)

På begäran av en i Finland belägen diplomatisk beskickning eller annan beskickning med samma status, ett i Finland beläget konsulat som förestås av en utsänd konsul, en i Finland belägen internationell organisation eller av en person som är anställd vid någon av dessa fastställer utrikesministeriet om de ovan nämnda har rätt att göra accisfria anskaffningar antingen i Finland eller i någon annan medlemsstat.

4 §

För ändamål som avses i 8 § 2 mom. lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker kan i lagrummet avsedda produkter säljas accisfritt ur ett sådant accisfritt lager som avses i 7 § 2 punkten lagen om påförande av accis. Tullstyrelsen kan begränsa den skattefria försäljningen i fråga om något skattefritt lager.

I det fall som avses i 1 mom. skall köparen på en av tullstyrelsen fastställd blankett tillställa den auktoriserade lagerhållaren en beställning i original gällande anskaffning av accisfria produkter.

5 §

Om en accispliktig produkt säljs accisfritt, skall säljaren i fakturan eller i motsvarande verifikat göra en anteckning angående accisfriheten och det lagrum som utgör grunden för accisfrihet enligt accisslag.

Den som för sådan användning som enligt lagen om påförande av accis eller respektive accisslag är accisfri har anskaffat accispliktiga produkter accisfritt, skall för varje kalenderår före utgången av mars följande år till användningsortens distriktstullkammare inge uppgifter om anskaffnings-, användnings- och lagermängderna för dessa produkters del.

6 § (1.7.2004/600)

6 § har upphävts genom F 1.7.2004/600.

7 § (5.12.2001/1167)

Är accis som enligt ett accisbeslut skall uppbäras mindre än 3 euro, i fråga om skatterättelse och efterbeskattning dock mindre än 10 euro, uppbärs den inte. Detta stadgande tillämpas inte vid uppbörd av accis på skattepliktiga gåvoförsändelser och på mängder som överstiger de accisfria hemkomstgåvor som avses i 16 § 10 och 11 punkten, 18, 19, 21 §§ lagen om påförande av accis och inte heller vid uppbörd av accis på medel som inflyter vid tullauktioner.

Är det till staten obetalda accisbelopp av de medel som inflyter av en produkt vid en tullauktion mindre än 33 euro, behöver det inte uppbäras. Underskottet uppbärs dock alltid, om produkten i Finland har saluförts, använts eller i övrigt stått utanför direkt tullkontroll.

Är den accis som skall återbäras mindre än 2 euro, betalas den inte.

8 §

Om accispliktiga produkter i Finland överförs såsom temporärt accisfria kan som sådan i 51 § 1 mom. lagen om påförande av accis avsedd handling som ersätter ledsagardokumentet användas räkning, fraktsedel eller annat motsvarande verifikat, av vilket skall framgå de produkter som överförs samt deras mängder enligt accisslag, avsändarens och mottagarens namn, adress och accisnummer, datum för avsändning av produkterna och leveransadress, numret på det tillstånd som innehas av det avsändade och det mottagande lagret samt det referensnummer med vilket försändelsen kan individualiseras i avsändarens och mottagarens bokföring.

9 §

Om accispliktiga produkter överförs på det sätt som avses i 52 § lagen om påförande av accis, skall gränstullstationen bekräfta den transiteringshandling enligt bilaga 31 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, vilken handlig importören eller dennes representant har uppgjort över de produkter som skall överföras. Som transiteringshandling kan också användas en TIR-carnet-handling enligt TIR-konventionen.

10 § (30.6.1995/902)

Om accispliktiga produkter överförs mellan medlemsstater via ett EFTA-land eller mellan en medlemsstat och ett EFTA-land genom internt transiteringsförfarande enligt artikel 163 i tullkodexen och i detta förfarande används en transiteringshandling enligt 9 §, ersätts det ledsagardokument som avses i 12 kap. lagen om påförande av accis med transiteringshandlingen. Om accispliktiga produkter överförs mellan medlemsstater via ett område som inte hör till gemenskapens tullområde och produkterna förses med en TIR- eller en ATA-carnet -handling enligt gällande konventioner, ersätts ledsagardokumentet med den nämnda handlingen.

I det fall som avses i 1 mom. skall i punkt 33 i transiteringshandlingen antecknas produkternas tulltariffposition och i punkt 44 göras en tydlig anteckning om att försändelsen innehåller accispliktiga produkter. Avsändaren skall spara en kopia av det förstaexemplaret av handlingen. Mottagaren skall till avsändaren återsända en kopia av det femte exemplaret av handlingen, ifyllt på behörigt sätt.

11 § (30.6.1995/902)

Den avsändande auktoriserade lagerhållaren eller en person som han utsett har rätt att ändra det ledsagardokument som avses i 51 § 1 mom. lagen om påförande av accis så, att i dokumentet antecknas en ny plats för överlåtelse av produkterna eller en ny mottagare. Anteckningarna skall göras på baksidan av ledsagardokumentet.

11 a § (30.6.1995/902)

Tullstyrelsen kan på ansökan ge tillstånd till att det ledsagardokument som avses i 12 kap. lagen om påförande av accis görs som ett sammandrag eller med automatisk databehandling.

Tillstånd kan beviljas en sådan avsändare eller mottagare som med accispliktiga produkter idkar regelmässig handel med ett företag i en annan medlemsstat.

11 b § (30.6.1995/902)

Den som ansvarar för överföringen av produkter som avses i 54 a § lagen om påförande av accis skall innan transporten inleds göra en anmälan om produkterna som överförs till distriktstullkammaren på avgångsorten.

Den som tar emot produkter som avses i 1 mom. skall underrätta distriktstullkammaren på destinationsorten om ankomsten av produkterna senast den 15 dagen efter utgången av den kalendermånad under vilken produkterna tagits emot.

12 §

Den accisskyldige skall uppbevara det fjärde exemplaret av det ledsagardokument som åtföljer en produkt som i Finland tas emot såsom temporärt accisfri. Handlingarna skall uppbevaras i kronologisk ordning och de skall på begäran tillställas vederbörande distriktstullkammare.

Oregistrerade näringsidkare skall till sin skattedeklaration foga det exemplar av ledsagardokumentet som avses i 1 mom. samt handelsfakturan.

12 a § (30.6.1995/902)

Vid överföringen av följande mineraloljor mellan Finland och en annan medlemsstat tillämpas inte stadgandena i 12 kap. lagen om påförande av accis, om med medlemsstaten i fråga har kommits överens om saken och Europeiska gemenskapernas kommission har underrättats därom:

1) produkter som hör till tulltariffpositionerna 2707 10 10 – 2707 30 90 eller 2707 50 10 – 2707 50 99,

2) produkter som hör till tulltariffpositionerna 2710 00 11 – 2710 00 25, 2710 00 37 – 2710 00 45, 2710 00 59 – 2710 00 65 eller 2710 00 71 – 271 000 72,

3) produkter som hör till tulltariffpositionerna 2901 10 10 – 2901 10 90,

4) produkter som hör till tulltariffpositionerna 2902 20 10 – 2902 44 90.

12 b § (30.6.1995/902)

Den tullmyndighet som har upptäckt ett sådant svinn som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten lagen om påförande av accis skall göra en anteckning om svinnet på baksidan av det exemplar av ledsagardokumentet som återsänds.

Om något annat svinn än sådant som avses i 16 § 5 punkten lagen om påförande av accis har upptäckts vid transporten av produkter från en annan medlemsstat till Finland såsom temporärt accisfria, skall den distriktstullkammare som avses i 25 § lagen om påförande av accis på baksidan av returexemplaret av ledsagardokumentet fastställa till vilken del svinnet skall beskattas och grunderna för beskattningen av svinnet. Distriktstullkammaren skall sända en kopia av dokumentet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där svinnet upptäcktes.

13 §

Om en tobaksprodukt som accisfritt utförs från Finland är försedd med en prisetikett enligt 11 § lagen om tobaksaccis, skall exportören makulera etiketten med anteckningen ""Vienti-Export"".

14 §

På prisetiketter som fästs på tobaksprodukter tillverkade för försäljning i hemlandet skall utöver detaljhandelspriset antecknas innehållets art och mängd samt namnet på tillverkaren eller på den varan tillverkats för.

15 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Ikraftträdelsestadganden:

30.6.1995/902:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

Rådets direktiv 94/74/EG; EGT Nr L 365, 31.12.1994, s. 46

29.12.1995/1740:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

5.12.2001/1167:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

1.7.2004/600:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.