Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

8.12.1994/1540

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det på Korfu den 24 juni 1994 ingångna fördraget mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Konungariket Spanien, Franska republiken, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Portugisiska republiken, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Konungariket Norge, Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen (anslutningsfördraget) och i de i fördragets artikel 1.1 avsedda fördragen som ligger till grund för unionen är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

De i artikel 1.1 i anslutningsfördraget avsedda fördragen som ligger till grund för Europeiska unionen är:

1 punkten har upphävts genom L 1149/2006. (8.12.2006/1149)

2 punkten har upphävts genom L 1149/2006. (8.12.2006/1149)

3) Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, upprättat i Rom den 25 mars 1957.

4–15 punkten har upphävts genom L 1149/2006. (8.12.2006/1149)

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 135/94, UtUB 9/94

Ikraftträdelsestadganden:

8.12.2006/1149:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 67/2006, UtUB 13/2006, RSv 218/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.