Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

29.12.1994/1521

Lag om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Med beaktande av de förpliktelser som följer av Finlands medlemskap i Europeiska unionen och internationella avtal som är bindande för Finland kan utrikeshandeln kontrolleras och bli föremål för skyddsåtgärder samt administreras enligt denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) utrikeshandel handeln mellan Finland och andra länder,

2) kontroll effektiverad övervakning av utrikeshandeln,

3) skyddsåtgärder reglering av utrikeshandeln med hjälp av kvantitativa begränsningar, grundpris eller utjämningsavgifter,

4) grundpris ett representativt import- eller exportpris som fastställs för en produkt och med vilket avsikten är att hindra störningar som avses i 4 §, och med

5) utjämningsavgift en avgift eller skatt med vilken avsikten är att hindra störningar som avses i 4 §.

3 §
Kontroll

Utrikeshandeln kan kontrolleras, om det finns skäl att misstänka att importen eller exporten av någon produkt förorsakar eller kan förorsaka skada inom någon ekonomisk sektor eller störningar på marknaden.

4 §
Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder kan vidtas, om det uppstår allvarliga störningar som kan förorsaka bestående skada inom någon ekonomisk sektor eller svårigheter som kan leda till att det ekonomiska läget försämras betydligt inom ett visst geografiskt område.

Utöver vad 1 mom. stadgar kan skyddsåtgärder tillämpas, om handeln mellan Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen på jordbrukets område förorsakar allvarliga störningar på den finländska marknaden.

Om fastställande och uppbörd av den utjämningsavgift som används som skyddsåtgärd, om ändringssökande samt om avgiften i övrigt gäller, om inte något annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om tullar.

5 §
Behöriga myndigheter

De myndigheter som ansvarar för regleringen av utrikeshandeln är utrikesministeriet, handels- och industriministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt tullstyrelsen.

6 §
Beslut om kontroll och skyddsåtgärder

Om ibruktagandet av kontroll och skyddsåtgärder stadgas genom förordning. Till ibruktagandet av skyddsåtgärder kan anslutas ett förfarande med säkerheter.

7 § (23.12.1999/1253)
Meddelande till riksdagen

Sådana med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser för vilkas utfärdande riksdagens medverkan enligt grundlagen fordras, skall utan dröjsmål meddelas riksdagens talman. Talmannen skall omedelbart eller, om riksdagen inte är sammankallad, så snart den sammanträtt bringa dem till riksdagens kännedom. Om riksdagen så beslutar, skall nämnda bestämmelser upphävas.

8 §
Informationsskyldighet

De myndigheter som nämns i 5 § samt skattemyndigheterna har, utan hinder av de stadganden om tystnadsplikt som annars gäller för dem, rätt att av varandra få sådana uppgifter om importörer och exportörer samt om importerade och exporterade varor som myndigheterna behöver i sin övervakningsuppgift. Dessa uppgifter kan överlämnas till Europeiska unionens övervakningsmyndigheter.

Importörer, exportörer och andra som innehar uppgifter som behövs för övervakningen av importen eller exporten är skyldiga att vid anfordran till de myndigheter som avses i 1 mom. överlämna sin bokföring och korrespondens samt ge andra för övervakningen behövliga upplysningar.

De som tillsynsmyndigheterna förordnat härtill har vid övervakningen av att import- och exportvillkoren iakttas rätt att i importörens och exportörens lokaler granska varor och tillverkning av varor för export samt deras bokföring och korrespondens. Om granskningen sker hos den som skall granskas, skall behövliga hjälpmedel och biträden ställas till förfogande för den som utför granskningen.

Uppgifter som har skaffats eller annars erhållits med stöd av denna paragraf får inte missbrukas eller röjas för utomstående.

9 §
Straffstadgande

Om straff för brott och försök till brott mot en regleringsföreskrift som stadgas i denna lag eller som utfärdats av en myndighet med stöd av den stadgas i 46 kap. 1-3 §§ strafflagen. Om förverkandepåföljder stadgas i 8-13 §§ i samma kapitel.

Om straff för lagstridigt undandragande av utjämningsavgift och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Den som bryter mot informationsskyldighet som stadgas i 8 § eller med stöd av denna lag eller försummar den skyldighet som stadgas i 8 § att ge hjälp vid förrättandet av granskningar eller annars bryter mot denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, skall för utrikeshandelsförseelse dömas till böter.

Den som i anslutning till utjämningsavgiften försummar en deklarationsplikt eller någon annan skyldighet enligt tullagstiftningen skall för utjämningsavgiftsförseelse dömas till böter. Om utjämningsavgiftsförseelse gäller i tillämpliga delar vad tullagen (1466/94) stadgar om tullförseelse.

10 §
Avstående från åtgärder

Den myndighet som ansvarar för regleringen av utrikeshandeln kan avstå från att vidta åtgärder för väckande av åtal mot den som misstänks vara skyldig när gärningen, med hänsyn till sin menlighet och gärningsmannens skuld sådan den framgår av gärningen, bedömd som en helhet skall anses ringa och allmän fördel inte kräver att åtal väcks.

11 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

De myndigheter som nämns i 5 § meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av de förordningar och beslut som Europeiska gemenskaperna utfärdat i anslutning till regleringen av utrikeshandeln liksom om verkställigheten av de förordningar som utfärdats med stöd av 6 §.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Genom denna lag upphävs 1-3, 4-6, 8 och 9 §§ lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74), av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lag av den 24 augusti 1990 (827/90).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 301/94, EkUB 42/94

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1999/1253:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 148/1999, GrUB 7/1999, RSv 103/1999

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.