Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

21.12.1994/1380

Statsrådets beslut om asbestarbete

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta beslut har upphävts genom F 25.6.2015/798, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) sådan den lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93), beslutat:

1 §
Syfte

Syftet med detta beslut är att minska och förebygga exponering för asbest i arbetet och de hälsorisker som föranleds av exponeringen. I beslutet fastställs gränsvärden och andra specifika krav.

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på arbete som orsakar eller kan orsaka exponering för asbest eller andra fibrösa silikatmineraler, vilkas inverkan på människors hälsa till sin omfattning och beskaffenhet motsvarar verkningarna av asbest.

Om förbud gällande asbest och asbesthaltiga produkter bestäms i statsrådets förordning om begränsningar gällande asbest (975/2004). (27.4.2006/318)

Asbesthaltigt avfall skall hanteras i enlighet med avfallslagen (1072/93).

SRf om begränsningar gällande asbest 975/2004 har upphävts genom SRf 415/2009. AvfallsL 1072/1993 har upphävts genom AvfallsL 646/2011. Bestämmelserna i 35 § förblir dock i kraft. Om ikraftträdande se AvfallsL 646/2011 148 § 2 och 3 mom.

3 § (27.4.2006/318)

3 § har upphävts genom F 27.4.2006/318.

4 §
Definitioner

Med asbest avses i detta beslut följande fibrösa silikatmineraler:

- Aktinolit CAS Nr 77536-66-4

- Amosit CAS Nr 12172-73-5

- Antofyllit CAS Nr 77536-67-5

- Krysotil CAS Nr 12001-29-5

- Krokidolit CAS Nr 12001-28-4

- Tremolit CAS Nr 77536-68-6

Fibrösa silikatmineraler som påminner om asbest i fråga om hälsoverkningarna är:

- Erionit CAS Nr 12150-42-8

En partikel anses vara fibrös om dess längd i förhållande till diametern är 3:1 eller mera.

Vid bedömning av om arbetstagarna exponeras för asbest beaktas endast fibrösa asbestpartiklar med en längd av minst fem mikrometer och en diameter av högst tre mikrometer. (27.4.2006/318)

5 §
Bedömning av exponering

Arbetsgivaren skall bedöma risken för exponering för asbestdamm så att arten och graden av arbetstagarnas exponering fastställs. Bedömningen skall göras på nytt ifall det finns motiverade skäl att anta att den är felaktig eller om i arbetet skett betydande förändringar i fråga om exponeringen.

Som grund för bedömningen skall arbetsgivaren utreda om asbest förekommer i de råmaterial, produkter eller arbetsredskap som användes i arbetet eller om i arbetsmiljön i övrigt förekommer asbest och i vilken mån asbestdamm kan frigöras i luften på arbetsplatsen.

Om den bedömning som avses i 1 mom. visar att koncentrationen av asbest i luften på arbetsområdet inte är större än 0,1 fibrer per kubikcentimeter, tillämpas inte 7–9 §. (27.4.2006/318)

6 § (27.4.2006/318)
Reducering av exponeringen

Arbeten där arbetstagarna exponeras för asbestfibrer vid brytning av asbest i anrikningssyfte eller vid tillverkning eller hantering av asbesthaltiga produkter är förbjudna.

Annat asbestarbete skall utföras så att arbetstagarnas exponering för asbest i arbetet minimeras och alltid underskrider det gränsvärde som anges i 10 §.

För reducering av exponeringen skall följande åtgärder vidtas:

1) den asbest som används begränsas till minsta möjliga mängd,

2) antalet arbetstagare som exponeras eller kan bli exponerade för asbestdamm skall vara så lågt som möjligt,

3) arbetsmetoderna utformas så att spridning av asbestdamm i luften undviks och, om detta inte rimligen är möjligt, dammet elimineras så nära källan som möjligt,

4) spridning av asbest från arbetsplatsen via arbetstagarna eller i deras kläder eller på annat sätt förhindras,

5) maskiner, apparater för behandling av luften, personlig skyddsutrustning och övriga anordningar som tillräckligt väl förhindrar exponering används, deras skick övervakas regelbundet och deras funktion kontrolleras vid behov,

6) skadade anordningar repareras eller byts ut innan användningen fortsätter,

7) asbesthaltigt material förvaras och transporteras i lämpliga förpackningar,

8) alla byggnader och anordningar där asbest hanteras skall kunna rengöras och underhållas regelbundet och effektivt, samt

9) asbestavfall skall avlägsnas så snabbt och effektivt som möjligt i slutna förpackningar med etiketter som anger att förpackningen innehåller asbest.

Vad som sägs i 3 mom. 9 punkten tillämpas inte på gruvor.

7 §
Anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om verksamhet som innebär exponering för asbest

Innan arbetsgivaren inleder annan sådan verksamhet som avses i 2 § än asbestrivningsarbete skall han skriftligen lämna in en anmälan om verksamheten till arbetarskyddsmyndigheten. Anmälan skall ske senast en månad innan verksamheten inleds. Med myndighetens medgivande kan denna tid vara kortare.

Om sådan verksamhet som avses i 1 mom. inletts innan detta beslut träder i kraft skall anmälan om verksamheten lämnas inom två månader efter att detta beslut trätt i kraft.

Om anmälan inte kan lämnas innan verksamheten inleds skall den lämnes så snart som möjligt.

Avamälan skall framgå åtminstone

1) uppgifter om arbetsplatsen,

2) typer och kvantiteter av asbest som används,

3) verksamhetens art, samt

4) hanterade produkter som innehåller asbest.

Om uppgifterna om verksamheten ändras väsentligt i fråga om exponering för asbest eller övervakning av arbetarskyddet, skall arbetsgivaren lämna in en ny anmälan.

8 §
Avgränsning av exponeringsområdet och skyddskläder

Arbetsgivaren skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att

1) exponeringsområdet är klart avgränsat och försett med varningsskyltar,

2) exponeringsområdet inte är tillgängligt för andra personer än dem för vilka det på grund av arbetet är nödvändigt, samt att

3) exponeringsområdet omfattas av förbud att äta, dricka och röka.

För arbetstagarna skall reserveras ett utrymme där de kan äta och dricka utan att utsättas för asbestdamm.

Arbetsgivaren skall förse arbetstagaren med lämpliga arbets- och skyddskläder samt övervaka att de används, kontrolleras och rengörs på ändamålsenligt sätt. Arbetstagaren skall omsorgsfullt och enligt givna anvisningar använda och sköta de arbets- och skyddskläder som tilldelats honom.

Arbets- och skyddskläderna skall lämnas på arbetsplatsen efter arbetet. Om arbetsgivaren inte själv ser till att dessa kläder förstörs eller rengörs, kan de tvättas hos en sådan utomstående inrättning som har utrustning för sådan rengöring. Härvid skall kläderna transporteras till tvättinrättningen i slutna behållare.

För arbetstagarens gångkläder skall reserveras förvaringsplatser som är åtskilda från de platser där skyddskläderna förvaras.

Arbetsgivaren skall reservera ändamålsenliga tvätt- och toalettutrymmen för arbetstagarna samt, om det är fråga om verksamhet som ger upphov till damm, duschar.

9 § (27.4.2006/318)
Kontroll av exponering för asbest

Om den bedömning som avses i 5 § visar att asbesthalten i luften på arbetsområdet kan överskrida 0,1 fibrer per kubikcentimeter, skall arbetsgivaren genom planmässiga och regelbundna mätningar kontrollera att gränsvärdet enligt 10 § för asbestexponering iakttas.

Asbesthalten i luften på arbetsplatsen skall i allmänhet mätas minst var tredje månad och alltid när tekniska förändringar som inverkar på exponeringen genomförs.

Mätningarna skall genomföras så att proverna representerar arbetstagarnas personliga exponering för asbestdamm.

10 § (27.4.2006/318)
Gränsvärdet för exponering för asbest

Gränsvärdet för arbetstagarens dagliga exponering för asbest är 0,1 fibrer per kubikcentimeter i andningsluften som medelvärde under åtta timmar.

11 § (27.4.2006/318)
Ökad asbesthalt i luften inom arbetsområdet

Om asbesthalten i luften på arbetsområdet överstiger 0,1 fibrer per kubikcentimeter, skall arbetsgivaren utreda orsakerna till överskridningen och omedelbart vidta de åtgärder som anges i 6 § för att rätta till situationen.

På det arbetsområde där den i 1 mom. avsedda överskridningen har konstaterats skall vistelse förbjudas för andra än sådana arbetstagare som behövs för minskande av asbesthalten i luften. Arbetsgivaren skall för dessa arbetstagare reservera skyddsutrustning som är lämplig för asbestarbete samt övervaka att den används på behörigt sätt.

För säkerställande av att exponeringen minskar skall asbesthalten i luften utan dröjsmål mätas genast efter att åtgärderna för avhjälpande av situationen vidtagits.

12 § (27.4.2006/318)
Förutsebar ökning av asbesthalten i luften på arbetsområdet

Om det i arbete som gäller rivning av en byggnad eller en konstruktion, avlägsnande av asbest och servicearbeten, reparation eller underhåll av en byggnad eller i annat arbete kan förutses att asbesthalten i luften på arbetsområdet kan överskrida 0,1 fibrer per kubikcentimeter och detta inte kan förebyggas genom åtgärder som gäller arbetet eller arbetsmiljön, skall arbetsgivaren för att trygga arbetstagarnas säkerhet vidta följande åtgärder:

1) arbetstagarna förses med lämpliga och tillräckligt effektiva andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning,

2) det område inom vilket skydd som nämns i 2 mom. skall användas anges,

3) synliga varningsskyltar, av vilka det framgår att asbesthalten i luften på arbetsområdet kan överskrida 0,1 fibrer per kubikcentimeter sätts upp, och

4) spridning av damm från asbest eller asbesthaltiga material i omgivningen runt lokalerna eller platsen där arbetet utförs förhindras.

Arbetstagarna skall i situationer som anses i 1 mom. använda sådan skyddsutrustning som arbetsgivaren bestämmer.

13 § (27.4.2006/318)
Hälsokontroll för personer som exponerats för asbest

I lagen om företagshälsovård (1383/2001) och förordningar som utfärdats med stöd av den föreskrivs om hälsokontroll för personer som exponerats för asbest.

14 § (27.4.2006/318)
Undervisning och handledning

Arbetsgivaren skall ordna lämplig utbildning och ge regelbunden handledning för arbetstagare som exponeras eller kan komma att exponeras för asbesthaltigt damm.

Utbildningen och handledningen skall vara lättförståelig för arbetstagarna. Den skall ge dem möjlighet att på den information och de färdigheter som behövs i fråga om förebyggande åtgärder och skydd i synnerhet när det gäller

1) asbestens egenskaper och dess effekter på hälsan, även samverkan av rökning och asbestarbete,

2) det gränsvärde för exponering för asbest som angetts i 10 § och de krav som gäller kontroll av exponering för asbest som angetts i 9 §,

3) de typer av produkter och material som sannolikt innehåller asbest,

4) verksamhet som kan medföra exponering för asbest och vikten av förebyggande kontroller för att minimera exponeringen,

5) säkra arbetsmetoder, kontrollåtgärder och skyddsutrustning,

6) syftet med och valet samt urvalet av andningsskydd, deras begränsningar och riktiga användning,

7) nödfallsåtgärder,

8) rengöring av arbetstagarna och deras kläder från asbestdamm,

9) hantering av asbestavfall och

10) hälsokontroll.

15 §
Informationsskyldighet

Arbetsgivaren skall informera arbetstagarna eller deras representanter om

1) de handlingar som anknyter till anmälningsförfarandet enligt 7 §,

2) resultaten av mätningar och bedömningar av asbesthalten i luften på arbetsplatsen och av arbetstagarnas exponering för asbestdamm och vad dessa resultat innebär,

3) mätningsresultat som överskrider gränsvärdet enligt 10 § och om orsakerna till överskridningen, så snart som möjligt, samt

4) åtgärder som vidtagits i nödlägen, så snart som möjligt.

Arbetstagarna skall ges information och råd om kontroll av hälsotillståndet efter att exponeringen upphört.

16 §
Villkor för bemyndigande att utföra rivning och sanering av asbesthaltiga konstruktioner

Rivning av byggnader och konstruktioner som innehåller asbest, avlägsnande av asbest från byggnader och konstruktioner, inkapsling och övertäckning av asbesthaltiga konstruktioner, asbeststädning eller ihopsamlande och beredning av asbesthaltigt avfall som skall avlägsnas från arbetsplatsen (asbestrivningsarbete) får endast utföras av sådana arbetsgivare eller ensamföretagare som arbetarskyddsbyrån i ett arbetarskyddsdistrikt bemyndigat att utföra sådant arbete.

2 mom. har upphävts genom F 30.9.2010/863. (30.9.2010/863)

Arbetarskyddsbyrån skall bemyndiga sökanden om följande villkor uppfylls:

1) arbetarskyddsbyrån har konstaterat att sökanden är kompetent att utföra sådant arbete som avses i 1 mom. i enlighet med detta beslut och andra bestämmelser om dylikt arbete,

2) arbetsledarna och arbetstagarna eller ensamföretagaren har fått sådan utbildning för asbestrivningsarbeten som avses i 17 §,

3) arbetsledarna och arbetstagarna eller ensamföretagaren har undergått en sådan undersökning av hälsotillståndet som avses i arbetarskyddsstyrelsens beslut om läkarundersökningar i asbestarbete och de av läkare i fråga om hälsotillståndet konstaterats vara lämpade för sådant arbete som avses i 1 mom., samt

4) sökanden har tillgång till lämpliga anordningar och övrig utrustning.

Sökanden skall tillställa arbetarskyddsbyrån de handlingar som är nödvändiga för behandlingen av ansökan om bemyndigande.

5 mom. har upphävts genom F 30.9.2010/863. (30.9.2010/863)

Arbetsministeriet kan på framställning av arbetarskyddsbyrån i det behöriga arbetarskyddsdistriktet återkalla ett bemyndigande om den bemyndigade bryter mot villkoren i bemyndigandet eller mot lagar, förordningar eller myndigheternas föreskrifter om förebyggande av de risker som asbestdamm medför eller ifall den verksamhet som kräver bemyndigande konstateras vara avslutad eller de stadganden eller bestämmelser som gäller villkoren för bemyndigandet väsentligt ändras.

Bemyndigandet gäller i hela landet.

Ett bemyndigande som avses i 1 mom. behövs inte i sådant arbete utomhus där tak- eller väggplattor av asbestcement avlägsnas hela eller i arbete där den totala arbetstid som behövs för rivningsarbetet inte överskrider ett timverke.

17 § (30.9.2010/863)
Kompetens

Den som leder eller utför asbestrivningsarbete ska ha avlagt yrkesexamen som ger kompetens för sådant arbete eller en lämplig del av en sådan yrkesexamen.

18 §
Asbestkartläggning

Innan asbestrivningsarbete inleds skall byggherren eller någon annan som leder eller övervakar byggnadsprojektet

1) lokalisera asbesten i rivningsobjektet,

2) utreda typer och kvantiteter av asbest och av material som innehåller asbest, samt

3) utreda hur mycket damm den asbest och de material som innehåller asbest som ingår i konstruktionen ger upphov till vid hantering och rivning.

Byggherren eller någon annan som leder eller övervakar ett byggnadsprojekt skall se till att resultaten av asbestkartläggningen antecknas i det dokument som avses i 5 § i statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/1994). (27.4.2006/318)

SRb om säkerheten vid byggarbeten har upphävts genom SRf 205/2009. Se SRf om säkerheten vid byggarbeten 205/2009 8 §.

19 §
Arbetsplan för asbestrivningsarbete

En arbetsgivare eller en ensamföretagare som inleder asbestrivningsarbeten skall innan arbetet påbörjas göra upp en arbetsplan.

I planen skall anges de åtgärder som behövs för att säkerställa säkerheten och hälsan för arbetstagarna och övriga personer inom arbetets verkningsområde:

1) förhindrande av exponering av arbetstagare som utför rivningsarbete,

2) förhindrande av exponering av övriga personer inom arbetets verkningsområde,

3) förhindrande av att asbestdamm sprider sig i arbetsmiljön,

4) rengöring av arbetsplatsen från asbestavfall och asbestdamm, samt

5) hantering av asbestavfall på arbetsplatsen.

Planen skall dessutom innehålla uppgifter om

1) arbetets art, när det inleddes och hur länge det sannolikt kommer att fortgå,

2) platsen där arbetet utförs,

3) datum för asbestkartläggningen, vem som utför kartläggningen och vem som innehar de handlingar som hör till kartläggningen,

4) de metoder som tillämpas vid rivning av asbest eller asbesthaltigt material,

5) den utrustning som används för skydd och sanering av arbetstagarna och karaktäristika för utrustningen,

6) den utrustning som används för att förhindra att asbestdamm sprider sig i arbetsmiljön och karaktäristika för utrustningen, samt

7) namnet på den avstjälpningsplats dit avfallet förs.

Arbetsgivaren skall senast sju dagar innan arbetet inleds lämna in arbetsplanen till den arbetarskyddsmyndighet som kontrollerar arbetsplatsen. Med myndigheternas medgivande kan tidsfristen förkortas.

Om det inte är möjligt att innan arbetet inleds lämna in arbetsplanen till arbetarskyddsmyndigheten, skall arbetsplanen eller åtminstone en anmälan om arbetet göras till arbetarskyddsmyndigheten så snart det är möjligt.

20 § (27.4.2006/318)
Rivningsarbete på byggnader och konstruktioner

En byggherre eller någon annan som leder eller övervakar ett byggnadsprojekt skall innan rivningsarbeten på byggnader eller konstruktioner inleds försäkra sig om att de konstruktioner som skall rivas inte innehåller asbest eller se till att rivningsarbetet utförs som asbestrivningsarbete.

Rivningen av byggnader och konstruktioner som innehåller asbest skall utföras som asbestrivningsarbete så att asbesten och asbesthaltiga material avlägsnas innan konstruktionerna rivs, om detta inte förorsakar större exponering för arbetstagarna än om asbesten lämnas i konstruktionerna.

Asbestrivningsarbetet skall utföras enligt den arbetsplan som avses i 19 §.

Asbestrivningsarbete får ledas och utföras endast av kompetenta personer som i fråga om hälsotillståndet är lämpade för asbestrivningsarbete. (30.9.2010/863)

Arbetsgivaren skall med beaktande av hur tungt arbetet är och temperaturen på arbetsområdet bestämma om lämpliga pauser i arbetet då personlig skyddsutrustning används.

Sedan asbestrivningsarbetet utförts skall det organoleptiskt eller vid behov genom mätningar fastställas att det i luften eller på ytorna på arbetsområdet inte finns damm som innehåller asbest. Det anses inte finnas någon risk för exponering för asbest förorsakad av asbesthalt i luften, om den asbesthalt i luften som beskriver normala användningsförhållanden inte överskrider värdet 0,01 fibrer per kubikcentimeter.

21 §
Samarbete

Utöver vad som särskilt stadgas om samarbete och information mellan arbetsgivare och arbetstagare skall för asbestarbetets del följande saker behandlas i form av samarbete:

1) bedömning av exponering i enlighet med 5 § 1 mom.,

2) provtagning för uppföljningsmätningar gällande exponering för asbest före provtagningen,

3) åtgärder som skall vidtas då det kan förutsägas att asbesthalten i luften på arbetsplatsen överskrider gränsvärdet enligt 10 §, innan sådana åtgärder vidtas, samt

4) arbetsplan för asbestrivningsarbete.

22 §
Närmare föreskrifter

Arbetsministeriet utfärdar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

23 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1995.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 26 november 1987 (886/87) jämte ändringar. Arbetarskyddsstyrelsens beslut som utfärdats med stöd av det upphävda beslutet förblir dock fortsättningsvis i kraft tills de särskilt upphävs.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv 83/477/EEG ändr. 91/382/EEG

Ikraftträdelsestadganden:

27.4.2006/318:

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18//EG av den 27 mars 2003 om ändring av rådets direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (Text av betydelse för EES)

30.9.2010/863:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Arbetsledare, arbetstagare eller egenföretagare som har fått utbildning för asbestrivningsarbete enligt 17 § i dess lydelse vid ikraftträdandet av denna förordning har trots bestämmelserna i denna förordning fortfarande rätt att utföra sådant arbete.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.