Beaktats t.o.m. FörfS 384/2020.

22.12.1994/1346

Förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 32 § 1 mom. alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen ombord på fartyg och i andra färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet gäller vad som stadgas i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) försäljning av alkoholdrycker antingen servering, varvid alkohol säljs för förtäring på platsen, eller detaljhandel, varvid alkoholdrycker säljs för att föras från fartyget,

2) fartyg finländska sjö- eller luftfarkoster som trafikerar mellan Finland och utlandet,

3) andra färdmedel tåg eller bussar i utlandstrafik.

3 §
Försäljningspersonal

För serveringen skall ombord på fartyg och i andra färdmedel finnas tillräckligt med utbildad och yrkeskunnig personal.

Vid försäljning av alkoholdrycker får inte anlitas personal som inte har fyllt 18 år.

4 §
Upprätthållande av ordning

Försäljningen av alkoholdrycker skall ordnas så, att ordningen ombord på fartyg eller i andra färdmedel upprätthålls och att de ölägenheter som alkoholen medför blir så obetydliga som möjligt.

Alkoholdrycker som passagerarna medfört får inte förtäras ombord på fartyg eller i andra färdmedel. Det är även förbjudet att bortföra serverade alkoholdrycker från sjöfarkostens serveringsställe eller serveringsområdet i ett tåg i utlandstrafik. (2.12.2010/1044)

5 §
Försäljningsförbud

Alkoholdrycker får inte i detaljhandeln ombord på fartyg säljas till personer som inte har fyllt 20 år. Svaga alkoholdrycker får dock säljas till personer som har fyllt 18 år.

Alkoholdrycker får inte serveras till personer som inte har fyllt 18 år.

Alkoholdrycker får inte heller säljas

1) till personer som uppträder störande eller uppenbart är berusade, eller

2) om det finns skäl att misstänka att alkoholdrycker missbrukas eller överlåts eller förmedlas olovligen.

6 § (2.12.2010/1044)
Särskilda begränsningar

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan av särskilda skäl begränsa försäljningsutrymmena eller försäljningstiderna ombord på fartyg eller i andra färdmedel eller meddela föreskrifter om överlåtelse av alkoholdrycker till passagerare.

7 § (2.12.2010/1044)
Inspektionsrätt och rätt till information

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har för övervakningen av denna förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av densamma rätt att

1) inspektera utrymmena och verksamheten ombord på fartyg och i andra färdmedel samt granska de handlingar som behövs vid övervakningen,

2) få tillgång till de anmälningar, uppgifter och övriga handlingar som är nödvändiga för övervakningen, och

3) meddela föreskrifter om bokföring som är nödvändig för övervakningen och om överlåtande av uppgifter för övervakningsändamål.

2 kap

Försäljning ombord på fartyg i utlandstrafik

8 § (2.12.2010/1044)
Försäljningsanmälan som gäller fartyg

I fråga om ett sådant finskt fartyg som trafikerar mellan Finland och utlandet och ombord på vilket alkoholdrycker säljs till passagerarna, ska trafikidkaren innan försäljningsverksamheten inleds inlämna en skriftlig anmälan hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Av anmälan ska framgå vem som är trafikidkare och vem som bedriver försäljning samt övriga av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården föreskrivna uppgifter om fartyget och dess försäljningsutrymmen och om övervakningen av försäljningen och upprätthållandet av allmän ordning.

9 §
Allmänna försäljningsbegränsningar

Försäljning av alkoholdrycker på fartyget är förbjuden när fartyget befinner sig i hamn eller på en flygplats eller någon annanstans inom finskt område.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte sjöfarkoster under färd inom finskt område mellan en finsk och en utländsk hamn, om fartyget under resan inte besöker någon annan finsk hamn än en enda till dess rutt hörande hamn i landskapet Åland. Likaså tillämpas inte 1 mom. på luftfarkoster under färd inom finskt område mellan en finsk och en utländsk flygplats.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården av särskilda skäl och på de villkor som det fastställer tillåta försäljning av alkoholdrycker även ombord på en sjöfarkost som ligger i hamn eller en sjöfarkost under färd mellan två finska hamnar som hör till dess rutt. (2.12.2010/1044)

10 §
Försäljningsställets ordning

En berusad person får inte ges tillträde till försäljningsstället ombord på en sjöfarkost. En kund som uppträder störande eller som är uppenbart berusad skall avlägsnas från försäljningsstället.

11 §
Serveringstider

Servering ombord på en sjöfarkost får inte inledas före klockan nio. Serveringen skall avslutas senast klockan halv fyra det lands tid, från vars hamn fartyget senast avgått.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan, av särskilda skäl och på de villkor som det fastställer, på ansökan av trafikidkaren tillåta servering även under andra tider än vad som anges i 1 mom. (2.12.2010/1044)

12 §
Övervakning av alkohollager

Fartygets lager av alkoholdrycker ska övervakas på det sätt som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården fastställer. (2.12.2010/1044)

Om tullövervakning stadgas särskilt.

13 §
Personalens proviantering

Till dem som hör till personalen på en sjöfarkost kan tullmyndigheterna överlämna smärre mängder alkoholdrycker för förbrukning medan fartyget ligger i hamn, så som därom stadgas särskilt.

3 kap

Servering i tåg i utlandstrafik

14 § (2.12.2010/1044)
Serveringstillstånd

På skriftlig ansökan kan den som bedöms besitta behövliga förutsättningar för verksamheten och nödvändig tillförlitlighet av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tillsvidare eller temporärt beviljas tillstånd till servering i utrymmen som reserverats för passagerare i tåg i utlandstrafik.

Till ansökan ska fogas uppgifter om sökanden som fastställts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt andra upplysningar som verket anser vara nödvändiga.

15 § (2.12.2010/1044)
Ordningen på serveringsområdet

Personer som är berusade eller uppträder störande får inte serveras alkohol. Kunder som uppträder störande eller som är uppenbart berusade ska avlägsnas från serveringsområdet.

16 § (2.12.2010/1044)
Serveringstider

Servering på serveringsområdet på ett tåg i utlandstrafik får inte inledas före klockan fem. Serveringen ska avslutas senast klockan halv två finsk tid.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan, av särskilda skäl och på de villkor som det fastställer, på ansökan av tillståndshavaren tillåta servering även under andra tider än vad som anges i 1 mom.

17 § (2.12.2010/1044)
Återkallande av serveringstillstånd och avbrytande av servering

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan utan ersättning antingen för viss tid eller permanent återkalla ett tillstånd som den beviljat, om

1) i serveringsverksamheten brutits mot denna förordning eller föreskrifter och anvisningar som har meddelats med stöd av den,

2) tillståndshavaren inte längre anses uppfylla villkoren för tillståndet eller vara tillräckligt tillförlitlig, eller

3) på serveringsområdet har förekommit ordningsproblem eller annat slag av missbruk.

Polisen eller vederbörande anställd vid järnvägarna kan, om upprätthållandet av ordningen på serveringsområdet kräver det, tillfälligt avbryta serveringen på området högst till dess att tåget har anlänt till ändstationen. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska utan dröjsmål underrättas om att serveringen har avbrutits.

18 §
Övervakning av alkohollager

Lager av alkoholdrycker som är avsedda för servering ska övervakas på det sätt som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården fastställer. (2.12.2010/1044)

Om tullövervakning stadgas särskilt.

4 kap

Servering i buss i utlandstrafik

19 § (2.12.2010/1044)
Serveringstillstånd

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan på ansökan, av särskilda skäl och på de villkor som det fastställer, tillfälligt tillåta att slutna sällskap serveras alkoholdrycker i en högklassig buss i utlandstrafik, under förutsättning att trafikidkaren besitter den tillförlitlighet som krävs.

Till ansökan ska fogas uppgifter om sökanden som fastställts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt andra upplysningar som tillsynsverket anser vara nödvändiga.

20 §
Serveringstider

Servering i en buss i utlandstrafik får inte inledas före klockan nio. Serveringen skall avslutas senast klockan ett finsk tid.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan, av särskilda skäl och på de villkor som det fastställer, på ansökan av trafikidkaren tillåta servering även under andra tider än vad som anges i 1 mom. (2.12.2010/1044)

21 §
Övervakning av alkohollager

Bussens lager av alkoholdrycker ska övervakas på det sätt som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården fastställer. (2.12.2010/1044)

Om tullövervakning stadgas särskilt.

5 kap

Särskilda stadganden

22 § (2.12.2010/1044)
Straff

Den som bryter mot denna förordning eller föreskrifter som meddelas med stöd av den döms till straff enligt 50 a § i alkohollagen (1143/94), om inte någon annanstans i lag föreskrivs om strängare straff för gärningen.

23 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas av social- och hälsovårdsministeriet.

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

25 §
Övergångsstadganden

Tillstånd att förlänga utskänkningstid som beviljats innan denna förordning träder i kraft gäller den tid som nämns i beslutet i fråga.

Ikraftträdelsestadganden:

2.12.2010/1044:

Denna förordning träder i kraft den 9 december 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.