Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

16.12.1994/1309

Lag om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (19.12.2018/1243)
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring och om tilläggsersättning som efter en person som fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) betalas till dennes förmånstagare.

På tilläggsersättningen tillämpas vad som i 5–8 § föreskrivs om ekonomiskt stöd.

L om frivillig militärtjänst för kvinnor 194/1995 har upphävts genom L om frivillig militärtjänst för kvinnor 285/2022, som gäller fr.o.m. 1.6.2022.

2 §
Villkor för beviljande av stöd

Ekonomiskt stöd beviljas med anledning av ett dödsfall som inträffat på vägen till beväringstjänst eller civiltjänst, under tjänstgöringen och inom ett år efter tjänstgöringen.

Ekonomiskt stöd beviljas också i de fall där en person efter fullgörandet av sin tjänstgöring har erhållit full olycksfallspension med stöd av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) och avlider inom tre år efter det att tjänstgöringen avslutades. (19.12.2018/1243)

I fråga om en person som deltar i reservens repetitionsövning eller extra tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller i kompletterande tjänstgöring eller extra tjänstgöring enligt civiltjänstlagen tillämpas bestämmelserna om ekonomiskt stöd i denna lag, om dödsfallet har inträffat på vägen till tjänstgöring, under tjänstgöringen eller under återfärden från tjänstgöring. (19.12.2018/1243)

3 § (19.12.2018/1243)
Förmånstagare

Berättigade till stöd enligt denna lag är förmånslåtarens make och förmånslåtarens barn som inte fyllt 22 år. Med make avses äkta make eller maka eller sådan sambo som bodde tillsammans med förmånslåtaren och med vilken förmånslåtaren hade eller hade haft ett gemensamt barn eller ett av notarius publicus bestyrkt avtal om ömsesidigt underhåll.

Med förmånslåtarens barn avses förmånslåtarens eget barn, äkta makes eller makas barn om denna make eller maka är barnets vårdnadshavare eller var barnets vårdnadshavare tills barnet blev myndigt, och barn vars underhåll förmånslåtaren har sörjt för i sitt eget hem eller på något annat sätt.

En äkta make eller maka har inte rätt till stöd, om förmånslåtaren vid sin död hade ingått ett sådant samboförhållande som avses i 1 mom. och ansökan om upplösning av äktenskapet var anhängig. En sambo har inte rätt till stöd, om förmånslåtaren var gift och ingen ansökan om upplösning av äktenskapet var anhängig.

Stöd betalas inte till en förmånstagare som genom brott uppsåtligen har orsakat förmånslåtarens död.

3 a § (19.12.2018/1243)
Beloppet av ekonomiskt stöd

Stödet består av ett grundbelopp, en barnförhöjning och en olycksfallsförhöjning på samma grunder som det i det tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller statliga tjänstemän har avtalats om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

3 b § (19.12.2018/1243)
Tilläggsersättning med anledning av dödsfall på grund av olycksfall eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom

Om förmånslåtaren har avlidit till följd av en skada eller sjukdom som ersätts med stöd av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom inom tre år från skadefallet, betalas primärt till förmånslåtarens make en tilläggsersättning på 200 000 euro och till vart och ett av förmånslåtarens barn som inte fyllt 18 år en tilläggsersättning på 40 000 euro. Om det inte finns primära förmånstagare, betalas en ersättning på 20 000 euro till vardera av förmånslåtarens föräldrar.

En förutsättning för betalning av tilläggsersättning är att skadefallet har inträffat under tjänstgöring eller under en resa som krävs för tjänstgöringen eller har ett omedelbart samband med tjänstgöringen, eller att skadefallet beror på förhållandena på tjänstgöringsplatsen.

De penningbelopp som nämns i 1 mom. motsvarar indexnivån för 2017 och justeras årligen med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Det justerade penningbeloppet avrundas till närmaste hela tiotusental euro.

4 §
Stödets subsidiära karaktär

Stöd betalas inte, om förmånstagaren med stöd av lag, förordning, tjänstestadga, reglemente, pensionsstadga eller kollektivavtal är berättigad att med anledning av förmånslåtarens död erhålla någon annan förmån som motsvarar stöd enligt denna lag. Stöd kan dock betalas till den del det överstiger någon annan förmån som betalas på grund av dödsfallet.

5 §
Ansökan om stöd och ärendets behandling

Ekonomiskt stöd beviljas och utbetalas av statskontoret på ansökan. Ansökan skall göras skriftligen på en blankett som statskontoret fastställt.

Stöd skall sökas inom ett år från utgången av det kalenderår under vilket förmånslåtaren har dött, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

Om stödtagaren är minderårig eller på grund av sjukdom eller någon annan orsak inte själv förmår ansöka om stöd och han inte har någon förmyndare eller för detta ändamål förordnad god man, kan en sådan nära anhörig eller annan person som statskontoret godkänt föra hans talan i ärendet för bevakning av hans intressen.

6 §
Återkrav

Har ekonomiskt stöd betalts utan grund eller till för stort belopp, skall det obefogade stödet återkrävas.

Det är möjligt att helt eller delvis låta bli att återkräva ekonomiskt stöd, om det befinns skäligt och utbetalningen av stöd inte skall anses vara en följd av svikligt förfarande eller grovt vållande från sökandens sida.

Statskontorets laga kraft vunna beslut eller försäkringsdomstolens beslut i ärendet får verkställas så som en laga kraft vunnen dom.

7 §
Beslut och ändringssökande

Statskontoret skall i ett ärende som gäller beviljande, förvägrande eller återkrav av ekonomiskt stöd meddela sökanden ett skriftligt beslut. Sökanden anses ha fått del av beslutet på den sjunde dagen efter att beslutet postades till den adress som han uppgett, om inte något annat visas.

Den som är missnöjd med statskontorets beslut får söka ändring hos försäkringsdomstolen inom 30 dagar från att han fått del av beslutet. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

3 mom. har upphävts genom L 5.3.1999/300. (5.3.1999/300)

8 §
Straffstadgande

Den som svikligen tillskansat sig ekonomiskt stöd eller som försökt göra detta döms till straff enligt 36 kap. 1-3 §§ strafflagen.

9 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas på dödsfall i fråga om personer som vid lagens ikraftträdande håller på att fullgöra eller senare börjar fullgöra sin beväringstjänst eller civiltjänst eller annan tjänstgöring som avses i 2 §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 212/94, ShUB 26/94

Ikraftträdelsestadganden:

5.3.1999/300:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

28.12.2007/1450:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007, AjUB 9/2007, RSv 132/2007

19.12.2018/1243:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På stöd och ersättning som betalas för dödsfall som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid dödsfallet.

RP 122/2018, ShUB 16/2018, RSv 170/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.