Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

16.12.1994/1280

Hälsoskyddsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/94):

1 kap

Tillståndspliktig verksamhet

1 § (18.2.2000/172)

1 § har upphävts genom F 18.2.2000/172.

2 § (18.2.2000/172)

2 § har upphävts genom F 18.2.2000/172.

2 kap

Anmälningspliktig verksamhet

3 § (19.12.2002/1240)

3 § har upphävts genom F 19.12.2002/1240.

4 § (23.3.2006/207)
Anmälan och dess innehåll

En anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen (763/1994) skall göras skriftligen till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun på vars område verksamheten skall idkas.

Av anmälan skall framgå

1) uppgift om var den plats som reserverats för verksamheten är belägen,

2) uppgifter om den tilltänkta verksamheten,

3) utredning om vattenförsörjning, ventilation, avlopp och avfallshantering,

4) verksamhetsidkarens namn, hemort och kontaktuppgifter, samt

5) andra uppgifter som behövs för bedömning av den sanitära olägenheten och eventuella åtgärder som kan vidtas för att förhindra sanitär olägenhet.

Till anmälan skall fogas behövliga ritningar samt uppgifter om utrymmenas användningsändamål enligt den huvudritning som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten och om eventuella anhängiga tillstånd.

En anmälan om ett i 13 § 1 mom. 1 punkten i hälsoskyddslagen avsett arbetsutrymme skall dessutom innehålla utredning om sådan i 27 § i hälsoskyddslagen avsedd olägenhet, som verksamheten kan medföra.

I en anmälan som gäller sådan verksamhet som avses i 13 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i hälsoskyddslagen skall dessutom uppges för hur många besökare inrättningen eller lokalen är planerad. Till anmälan skall också vid behov fogas en utredning om hushållsvattnets kvalitet, om inte inrättningen omfattas av vattendistributionen från en anläggning som levererar hushållsvatten.

5 §
Behandling av anmälan

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall utan dröjsmål granska anmälan och företa ett sådant inspektionsbesök som behandlingen av anmälan eventuellt förutsätter.

Över inspektionen skall uppsättas protokoll och över eventuella prover skall utfärdas undersökningsintyg, vilka handlingar skall ges till verksamhetsidkaren.

6 §
Innehållet i beslut med anledning av anmälan

Av den kommunala hälsoskyddsmyndighetens beslut med anledning av anmälan skall åtminstone framgå

1) verksamhetsidkarens namn och var inrättningen eller den därmed jämförbara verksamheten är förlagd,

2) de utlåtanden som har begärts,

3) inspektioner,

4) utredning om hörande av verksamhetsidkaren,

5) utredning om det i 15 § 2 mom. hälsoskyddslagen avsedda hörandet av parterna i fråga om verksamhet som kan orsaka betydande sanitär olägenhet och utredning om i nämnda lagrum avsett tillkännagivande av att anmälan är anhängig,

6) eventuella föreskrifter som meddelats eller förbud som gäller verksamheten och motiveringen till dessa samt resultaten av eventuella undersökningar och utredningar samt

7) besvärsanvisning.

3 kap

Hushållsvatten

7 § (23.3.2006/207)
Ansökan gällande anläggning som levererar hushållsvatten

Verksamhetsidkaren skall göra ansökan enligt 18 § i hälsoskyddslagen skriftligen till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där anläggningen som levererar hushållsvatten har sin hemort.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall för kännedom och för eventuellt utlåtande sända ansökan till hälsoskyddsmyndigheterna i de kommuner till vars områden anläggningen som levererar hushållsvatten levererar vatten eller från vars områden den tar vatten samt på motsvarande sätt till behöriga regionala miljöcentraler och länsstyrelser.

8 § (23.3.2006/207)
Innehållet i ansökan gällande anläggning som levererar hushållsvatten

Av ansökan gällande anläggning som levererar hushållsvatten skall åtminstone följande uppgifter framgå:

1) verksamhetsidkarens namn och hemort samt kontaktuppgifter,

2) var anläggningen som levererar hushållsvatten och vattentäkterna är belägna,

3) de årliga leveransvolymerna av hushållsvatten och antalet användare,

4) utredning om kvaliteten på råvattnet, driftsövervakning och behandlingsmetod,

5) utredning om det behandlade vattnets kvalitet och de kemikalier som används vid behandlingen,

6) utredning om hur kontrollen av vattenkvaliteten är ordnad,

7) uppgift om ansvarig föreståndare för den anläggning som levererar hushållsvatten,

8) övriga uppgifter som eventuellt behövs för bedömning av kvaliteten på hushållsvattnet, samt

9) utredning om beredskapen inför specialsituationer.

9 §
Föreskrifter om kontrollskyldighet i fråga om hushållsvatten

Utöver vad social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 21 § hälsoskyddslagen har föreskrivit om regelbunden övervakning av hushållsvatten och om de undersökningar som behövs kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten föreskriva om andra sådana undersökningar för kontroll av hushållsvattnets kvalitet som av grundad anledning är nödvändiga för att trygga den hygieniska kvaliteten på hushållsvattnet.

10 § (23.3.2006/207)

10 § har upphävts genom F 23.3.2006/207.

4 kap

Avfall och avloppsvatten

11 §
Avlopp och uppsamling av avloppsvatten

Avlopp skall placeras, byggas och skötas så att avloppet inte ger upphov till försämring av den hygieniska kvaliteten på hushållsvatten, vattnet vid en allmän badstrand eller marken.

Uppsamling av flytande avfall i en tät behållare eller infiltration i marken skall göras så att det inte uppkommer sanitär olägenhet genom förorening av mark eller hushållsvatten.

12 §
Insamling av avfall och avfallsrum

Uppsamlingskärl eller uppsamlingsredskap för avfall samt avfallsrum skall placeras och skötas så att de inte ger upphov till lukt eller annan sanitär olägenhet och så att djur inte kan komma in i dem.

I kärl och andra uppsamlingsredskap, som är avsedda för fast avfall, får inte samlas flytande avfall. Kärlen och uppsamlingsredskapen skall skötas och rengöras på behörigt sätt.

13 §
Kompostering

Kompostering av hushållsavfall och toalettavfall skall ordnas så att det inte uppstår lukt eller sanitär olägenhet genom förorening av mark eller hushållsvatten. Komposten skall till sitt utförande och till sin placering vara sådan att djur inte kan komma in i den.

14 §
Toaletter

I en toalett skall finnas tillräcklig ventilation som skall vara ordnad så att lukt inte kan spridas till andra utrymmen. I toaletten eller i dess omedelbara närhet skall dessutom finnas möjlighet att tvätta händerna.

En torrklosett skall placeras på ett tätt underlag så att den inte medför sanitär olägenhet genom lukt eller förorening av hushållsvatten eller mark.

5 kap

Sanitära krav på bostäder och andra vistelseutrymmen

15 §
Övervakning av den sanitära kvaliteten på bostäder och andra vistelseutrymmen

De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna skall vid övervakningen av att de sanitära krav som i 26 § hälsoskyddslagen ställs på bostäder och andra vistelseutrymmen uppfylls, fästa uppmärksamhet vid följande:

1) de som vistas i byggnaden eller i dess närhet får inte genom förorening av mark eller av någon annan därmed jämförbar orsak utsättas för sanitär olägenhet,

2) uppvärmningen av de utrymmen i vilka någon bor eller vistas under den kalla årstiden har ordnats på ett ändamålsenligt sätt,

3) byggnaden är med beaktande av dess användningsändamål tillräckligt tät och ha tillräcklig värmeisolering,

4) byggnaden fyller i fråga om fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer de föreskrifter som meddelats med stöd av 32 § hälsoskyddslagen samt

5) byggnaden har tillräcklig ventilation med beaktande av antalet människor som vistas där och den verksamhet som idkas där.

16 §
Antalet personer i bostäder och andra vistelseutrymmen

För att förhindra sanitär olägenhet kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten temporärt begränsa antalet invånare i en bostad eller antalet personer i ett annat vistelseutrymme.

Innan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten meddelar en föreskrift enligt 1 mom. skall myndigheten ge ägaren eller innehavaren av bostaden eller vistelseutrymmet tillfälle att bli hörd. Dessutom skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid behov begära utlåtande av byggnadstillsynsmyndigheten.

17 §
Inspektion av bostad och annat vistelseutrymme

Över inspektion av en bostad eller något annat vistelseutrymme skall uppsättas protokoll.

Innan ett förbud eller en föreskrift som avses i 27 eller 51 § hälsoskyddslagen meddelas skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ge ägaren eller innehavaren av bostaden eller vistelseutrymmet samt den vars förfarande eller åtgärd orsakat missförhållandet tillfälle att bli hörda.

Av förbud och föreskrifter som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten meddelar med stöd av 27 och 51 § hälsoskyddslagen skall framgå åtminstone följande:

1) den som beslutet gäller och hans kontaktuppgifter,

2) gjorda inspektioner och undersökningar,

3) hörandet av parter,

4) den sanitära olägenhet som har konstaterats samt olägenhetens samband med det förfarande eller den åtgärd som konstaterats ha gett upphov till olägenheten,

5) huvudförpliktelsen i fråga om att eliminera eller begränsa missförhållandet samt den tid inom vilken olägenheten skall avlägsnas,

6) ett eventuellt förvaltningstvång för den händelse att huvudförpliktelsen inte uppfylls och

7) besvärsanvisning.

6 kap (23.3.2006/207)

(23.3.2006/207)

6 kap. har upphävts genom F 23.3.2006/207.

7 kap

Begravningsplats och begravning

39 §
Anläggande av begravningsplats och gravplats

Om anmälan som skall göras vid anläggande av en begravningsplats och en gravplats gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 4, 5 och 6 §§.

40 §
Begravning

Ett lik skall utan dröjsmål begravas i en tät, för ändamålet lämplig kista eller motsvarande, eller kremeras i krematorium.

Ett lik i kista skall begravas på minst 150 centimeters djup. Samma kistgravplats får användas tidigast 15 år efter föregående begravning.

Ett lik kan även placeras i en gravkammare under förutsättning att sanitär olägenhet inte uppstår. Samma gravkammare får användas för ny begravning efter kortare tid den som nämns i 2 mom., under förutsättning att den kommunala hälsoskyddsmyndigheten godkänner begravningen.

41 §
Hantering, förvaring och transport av lik

Om den avlidna har lidit av en smittsam sjukdom och smittorisk fortfarande föreligger, skall den som har utrett dödsorsaken underätta dem som hanterar liket om detta.

Annanstans än i sjukhusutrymmen skall ett lik före begravningen förvaras i en för ändamålet lämplig, tät kista eller motsvarande.

Liktransport är tillåten endast i för ändamålet reserverat fordon.

Om liktransport mellan stater stadgas särskilt.

42 §
Flyttning av jordat lik

Till en ansökan om flyttning av jordat lik, vilken riktas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, skall fogas uppgifter om den avlidna samt officiell utredning av dödsorsaken och dödstidpunkten, gravplatsen samt uppgift om den nya gravplats som har reserverats för liket.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall med anledning av en ansökan om flyttning av jordat lik begära utlåtanden av ägarna till begravningsplatserna för utredning av de sanitära faktorerna.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov, för att förhindra sanitär olägenhet, förbjuda flyttning av jordat lik eller föreskriva om övriga åtgärder som skall iakttas vid flyttningen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall bestämma den tid inom vilken flyttningen av liket skall äga rum.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall sända beslutet om flyttning av lik för kännedom till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun dit liket flyttas samt till behöriga länsstyrelser och till begravningsplatsernas ägare. (23.3.2006/207)

En representant för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall närvara då liket tas upp ur graven och då det på nytt begravas.

8 kap

Särskilda stadganden

43 §
Tjänsteinnehavares behörighet

1 mom. har upphävts genom F 19.12.2002/1240. (19.12.2002/1240)

2 mom. har upphävts genom F 19.12.2002/1240. (19.12.2002/1240)

En tjänsteinnehavare inom hälsoskyddet skall vid utförande av uppgifter i anslutning till verkställandet av hälsoskyddslagen på begäran styrka sin identitet och sin tjänsteställning.

44 §
Hälsoskyddsordning

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall tillställa länsstyrelsen en kopia av de allmänna föreskrifter som den med stöd av hälsoskyddslagens 51 § 3 mom. har meddelat i syfte att förebygga sanitär olägenhet och övervaka de sanitära förhållandena (hälsoskyddsordning).

45 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Bilaga XX till EES-avtalet: rådets direktiv 80/778/EEG och 81/858/EEG Gemensamma EES-kommilténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: 93/43/EEG

Ikraftträdelsestadganden:

18.2.2000/172:

Denna förordning träder i kraft den l mars 2000.

25.5.2000/463:

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2000.

21.6.2000/596:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

19.12.2002/1240:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

23.3.2006/207:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.