Beaktats t.o.m. FörfS 384/2020.

16.12.1994/1230

Förordning om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av finansministern

stadgas med stöd av lagen den 13 augusti 1976 om skattelättnader för allmännyttiga samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet (680/76):

1 § (17.6.2010/565)

Ett allmännyttigt samfund ska till sin skattedeklaration foga en kopia av beslut som gäller skattelättnad. Om kopian inte kan fogas till skattedeklarationen, ska den så snart som möjligt tillställas Skatteförvaltningen.

2 § (17.6.2010/565)

De allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd har till uppgift att, utöver vad som bestäms i lag, på begäran avge utlåtanden till Skatteförvaltningen samt göra sådana framställningar som den anser nödvändiga i frågor som gäller beskattning av allmännyttiga samfund.

3 §

De allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd är beslutför, när utom sammanträdets ordförande minst fem andra medlemmar är närvarande.

Som nämndens beslut gäller den åsikt som flertalet av medlemmarna omfattar eller, om rösterna faller lika, den åsikt som är fördelaktigare för den skattskyldige. Om denna grund inte kan tillämpas, blir beslutet den åsikt som ordföranden omfattar.

4 §

Nämnden får anta en eller flera sekreterare i bisyssla som bereder och föredrar de ärenden som skall behandlas i nämnden. Nämnden kan höra sakkunniga och skaffa sådana utredningar och utlåtanden som den anser nödvändiga.

5 §

Vid nämndens sammanträde skall föras protokoll, i vilket förslag, omröstningar och utlåtanden antecknas.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (681/76) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

1.7.2004/598:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

17.6.2010/565:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.