Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

16.12.1994/1205

Lag om plantmaterial

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på produktion, import och saluföring av plantmaterial för trädgårdsväxter. Denna lag tillämpas också på export av plantmaterial till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt för Finland bindande internationella avtal. Lagen tillämpas inte på obetydlig saluföring, produktion eller import av plantmaterial, som inte idkas yrkesmässigt.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) plantmaterial för trädgårdsväxter plantor och annat förökningsmaterial av fruktträd, bärväxter, prydnads- och köksväxter med undantag för köksväxtfrön, samt (27.3.1998/218)

2) leverantör av plantmaterial en fysisk eller juridisk person, som yrkesmässigt bedriver produktion av plantmaterial för saluföring, lagring, import, export eller saluföring av plantmaterial.

2 kap

Produktion och saluföring av plantmaterial

3 § (4.8.2000/727)
Godkännande och registrering av leverantörer av plantmaterial

Plantmaterial får saluföras och för saluföring produceras, lagras och importeras enbart av sådana leverantörer av plantmaterial som har godkänts och upptagits i det register som för utövande av tillsyn förs av Livsmedelsverket. Ansökan om godkännande och registrering riktas till Livsmedelsverket. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare, enligt vad Europeiska unionens rättsakter om produktion och saluföring av plantmaterial förutsätter, om vilket slag av plantmaterial kravet på godkännande och registrering gäller. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan det dessutom utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om godkännande och registrering. (26.6.2020/488)

Godkännande och registrering förutsätter att

1) leverantören har ombesörjt kvalitetssäkringen för sin verksamhet,

2) leverantören har sådana produktions- eller verksamhetsutrymmen som behövs för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, samt att

3) det vid den enhet som antecknas i registret finns en person som svarar för att bestämmelserna i denna lag iakttas.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för godkännande och registrering av leverantörer av plantmaterial enligt vad Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och saluföring av plantmaterial förutsätter.

4 mom. har upphävts genom L 26.6.2020/488. (26.6.2020/488)

Leverantören av plantmaterial ska skriftligen underrätta Livsmedelsverket om inledandet och avslutandet av verksamheten och om förändringar i denna. (18.5.2018/375)

3 a § (4.8.2000/727)
Registeruppgifter och behandlingen av dem

I registret antecknas följande uppgifter:

1) namn och adress för leverantören av plantmaterial samt annan behövlig kontaktinformation,

2) adresser och kontaktinformation för verksamhetsställena,

3) branschen och produktionsinriktningen för leverantören av plantmaterial,

4) namnet på den ansvariga person som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten,

5) det nummer under vilket leverantören av plantmaterial har upptagits i registret,

6) tidpunkten för godkännande av leverantören av plantmaterial,

7) uppgifter om de inspektioner som tillsynsmyndigheten genomfört och resultaten av dem samt övriga uppgifter som är nödvändiga vid tillsynen,

8) uppgifter om brott mot denna lag och mot bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och uppgifter om de påföljder som tillsynsmyndigheten har bestämt.

(26.6.2020/488)

Uppgifterna avförs ur registret inom tre år från det att leverantören av plantmaterial meddelat Livsmedelsverket att verksamheten upphör eller efter det att leverantörens verksamhet har upphört. (26.6.2020/488)

Bestämmelser om inhämtande och registrering av personuppgifter samt om användning och utlämnande av uppgifterna i registret finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen (1050/2018) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. (18.1.2019/66)

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om registreringen.

4 § (4.8.2000/727)
Produktion av plantmaterial

Sådana villkor och krav som gäller produktionen av plantmaterial för saluföring och som avser säkerställandet av plantmaterialets genetiska och yttre kvalitet samt sundhet kan föreskrivas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Produktion av plantmaterial kan också vara certifierad produktion och stå under officiell kontroll. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om ordnande av certifierad produktion av plantmaterial och om kvalitetssäkring.

5 § (26.6.2020/488)
Saluföring av plantmaterial

Plantmaterial som importeras, saluförs i Finland eller exporteras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska uppfylla kraven på plantmaterialets kvalitet och växtskyddskraven i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om plantmaterial för trädgårdsväxter och i nationella bestämmelser.

Dessutom ska plantmaterialet uppfylla kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG, nedan växtskyddsförordningen.

För säkerställande av plantmaterialets kvalitet och sundhet kan det genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivas att importören på förhand ska underrätta tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör om de partier plantmaterial som avses bli importerade. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom bestämmelser utfärdas om införselorterna för plantmaterial.

Plantmaterialet ska vara försett med ett plantintyg, som innehåller de uppgifter om plantmaterialet som behövs för användningen. Dessutom ska plantmaterialets renhet från reglerade växtskadegörare påvisas med ett växtpass enligt artikel 78 i växtskyddsförordningen i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anges i plantintyget, plantintygets utformning och om hur anteckningar ska göras i intyget. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får bestämmelser utfärdas också om förpackandet av plantmaterial för saluföring.

5 a § (9.12.2016/1073)
Växtsortlista

Livsmedelsverket ska föra en växtsortlista över sorter som utgör plantmaterial för trädgårdsväxter. (18.5.2018/375)

I sortlistan antecknas sortbenämning och synonymer, uppgifter om art och sort, datum för registrering och registreringens sista giltighetsdag samt andra uppgifter som behövs för att identifiera sorten.

Närmare bestämmelser om de sorter som tas in i sortlistan och de uppgifter som enligt 2 mom. ska antecknas i den utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om plantmaterial för trädgårdsväxter och i nationella bestämmelser.

5 b § (9.12.2016/1073)
Godkännande för intagning i växtsortlistan

En sort ska godkännas för intagning i växtsortlistan, om den är tillräckligt särskiljbar, enhetlig och stabil.

Ansökan om att en sort ska tas in i växtsortlistan ska göras skriftligen hos Livsmedelsverket. Till ansökan ska fogas information om sorten och uppgift om att sorten uppfyller kraven. Sorter som enbart uppfyller de nationella kraven kan tas in i listan även utan ansökan, om Livsmedelsverket bedömer att sorten uppfyller de föreskrivna kraven. (18.5.2018/375)

Närmare bestämmelser om de förutsättningar för godkännande som avses i 1 mom. och om de uppgifter som ska ingå i ansökan enligt 2 mom. samt om bedömningen av om sorten uppfyller kraven utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om plantmaterial för trädgårdsväxter och i nationella bestämmelser.

5 c § (18.5.2018/375)
Odlingsförsök för utredande av överensstämmelse med kraven

Om det krävs odlingsförsök för att utreda om en sort enligt 5 b § överensstämmer med kraven, ordnar Livsmedelsverket på begäran av sökanden undersökningen av sorten med internationella metoder för att utreda om sorten är särskiljbar, enhetlig och stabil. Sökanden ska förse Livsmedelsverket, eller den av Livsmedelsverket anvisade aktör som utför odlingsförsöken, med behövligt material av sorten samt annan behövlig information. Sökanden svarar för kostnaderna för odlingsförsöken.

Om sökanden lägger fram en sortbeskrivning som fastställts av ett ansvarigt officiellt organ i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, och Livsmedelsverket bedömer att beskrivningen uppfyller förutsättningarna enligt 5 b § för godkännande för intagning i växtsortlistan, behöver odlingsförsök inte göras på nytt.

Närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda metoderna för undersökning av om en sort är särskiljbar, enhetlig och stabil utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning och i nationella bestämmelser föreskrivs om plantmaterial för trädgårdsväxter.

5 d § (18.5.2018/375)
Giltighetstiden för ett sortgodkännande samt strykande av en sort från listan

En sort kan godkännas av Livsmedelsverket för intagning i växtsortlistan för viss tid och tiden i fråga kan förlängas på ansökan. Livsmedelsverket kan även utan ansökan förlänga giltighetstiden för en sort, om detta främjar den genetiska mångfalden och en hållbar produktion eller annars är förenligt med allmänintresset.

Livsmedelsverket kan stryka en sort från listan, om de förutsättningar för godkännande som anges i Europeiska unionens rättsakter eller nationella bestämmelser inte längre är uppfyllda eller om det vid ansökan om godkännande eller under bedömningen har lämnats felaktiga eller vilseledande uppgifter om de fakta som legat till grund för beslutet om godkännande för intagning i listan.

Närmare bestämmelser om giltighetstiden för i 1 mom. avsedda godkännanden av sorter för intagning i listan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning och i nationella bestämmelser föreskrivs om plantmaterial för trädgårdsväxter.

5 e § (18.5.2018/375)
Underrättelser till övriga medlemsstater och till kommissionen

Livsmedelsverket svarar för underrättelserna till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen i enlighet med Europeiska unionens rättsakter om plantmaterial för trädgårdsväxter.

6 § (18.5.2018/375)

6 § har upphävts genom L 18.5.2018/375.

2 a kap (9.12.2016/1073)

Laboratorier

6 a § (26.6.2020/488)
Undersökningslaboratorier

Sådan hantering och sådana undersökningar av myndighetsprover från certifierad produktion som krävs enligt denna lag ska utföras vid Livsmedelsverket eller vid ett laboratorium som har godkänts av Livsmedelsverket eller av en medlemsstat i Europeiska unionen.

Prover från certifierad produktion och prover av föröknings- och plantmaterial av grönsaker vilka hör till egenkontrollen hos en leverantör av plantmaterial ska undersökas vid Livsmedelsverket eller vid ett laboratorium som har godkänts av Livsmedelsverket eller av en medlemsstat i Europeiska unionen.

Närmare bestämmelser om hanteringen av de prover som avses i 1 och 2 mom. och om undersökningsmetoderna får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning och i nationella bestämmelser föreskrivs om plantmaterial för trädgårdsväxter.

6 b § (18.5.2018/375)
Godkända laboratorier

Livsmedelsverket godkänner på ansökan ett laboratorium som ett laboratorium som undersöker myndighetsprover eller prover som tagits inom ramen för aktörens egenkontroll. Förutsättningarna för godkännandet är att laboratoriet har tillgång till tillräckligt med yrkeskunnig personal och att laboratoriet har den tekniska beredskap som behövs för verksamheten samt att laboratoriet iakttar god laboratoriesed.

Närmare bestämmelser om kompetenskraven för de godkända laboratoriernas personal och om de krav som ställs på laboratoriernas tekniska beredskap får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 c § (18.5.2018/375)
Godkända laboratoriers underrättelseskyldighet

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta den som beställer undersökningen och Livsmedelsverket om resultat som tyder på förekomst av sådana skadegörare som regleras som karantänskadegörare enligt växtskyddsförordningen. Bestämmelser om andra skadegörare för vilka underrättelseskyldighet gäller får dessutom utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning om plantmaterial för trädgårdsväxter krävs beträffande tillsynsmyndigheternas kännedom om sådana skadegörare. (26.6.2020/488)

Ett godkänt laboratorium ska på Livsmedelsverkets begäran lämna verket ett sammandrag av de i 6 a § 1 och 2 mom. avsedda undersökningar som laboratoriet utfört och om undersökningsresultaten. Sammandragen av de undersökningar som avses i 6 a § 2 mom. och resultaten av dem får inte innehålla personuppgifter eller identifieringsuppgifter om tillsynsobjekt.

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om det görs betydande ändringar i verksamheten, om verksamheten avbryts och om verksamheten upphör.

Närmare bestämmelser om innehållet i och lämnandet av underrättelser och sammandrag får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 d § (18.5.2018/375)
Tillsyn över laboratorier

Livsmedelsverket övervakar att laboratorier som godkänts i enlighet med 6 b § följer denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den när de utför sina uppgifter enligt denna lag. Om ett laboratorium inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 6 b § eller om det annars förekommer allvarliga brister i laboratoriets verksamhet, ska Livsmedelsverket uppmana laboratoriet att avhjälpa bristerna inom utsatt tid. Livsmedelsverket ska återkalla godkännandet, om laboratoriet inte har avhjälpt bristerna inom den utsatta tiden.

Livsmedelsverket för med tanke på den tillsyn som avses i 1 mom. register över godkända laboratorier. I registret antecknas det godkända laboratoriets namn, kontaktuppgifter, kompetensområde, namnet på den person som ansvarar för undersökningarna, uppgifter om de tillsynsåtgärder som genomförts samt de uppgifter enligt 6 c § 3 mom. som gäller ändringar i verksamheten.

3 kap

Tillsyn

7 § (4.8.2000/727)
Allmän styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.

7 a § (26.6.2020/488)
Tillsynsmyndigheter

För verkställigheten av denna lag samt för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats och de föreskrifter som meddelats med stöd av den följs samt för organiseringen av tillsynen svarar Livsmedelsverket, som vid tillsynen anlitar närings-, trafik- och miljöcentralerna.

7 b § (18.5.2018/375)
Auktoriserade inspektörer

Utöver vad som föreskrivs i 7 a § kan vid tillsynen anlitas inspektörer som Livsmedelsverket skriftligen har auktoriserat för uppdraget och som verket själv övervakar. De auktoriserade inspektörerna handlar under tjänsteansvar.

8 § (4.8.2000/727)
Rätt att verkställa inspektioner och få upplysningar

Tillsynsmyndigheterna och de auktoriserade inspektörerna har rätt att för tillsynen inspektera plantmaterial, brukningsenheter, odlingsställen, utrymmen för produktion och förpackande av plantmaterial, lagrings- och försäljningsställen samt transportmedel och leverantörers bokföring samt att kostnadsfritt ta nödvändiga prov på plantmaterialet. På hemfridsskyddade områden får inspektioner verkställas och prov tas endast om det finns grundad anledning att misstänka att någon gjort sig skyldig till straffbart förfarande enligt denna lag.

Tillsynsmyndigheterna och de auktoriserade inspektörerna har rätt att av leverantören av plantmaterial få de uppgifter och handlingar som behövs för inspektion och tillsyn enligt denna lag.

Polis-, tull- och räddningsmyndigheterna är skyldiga att på begäran av tillsynsmyndigheterna enligt denna lag ge tillsynsmyndigheterna handräckning vid utförandet av uppgifter enligt denna lag eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. (13.6.2003/471)

8 a § (26.6.2020/488)
Provtagning utan identifiering vid distansförsäljning

När det gäller plant- och förökningsmaterial som erbjuds till försäljning genom distanskommunikation får tillsynsmyndigheten utan att identifiera sig beställa prover av leverantörer av plantmaterial. Proverna får användas i den officiella kontrollen. Efter att tillsynsmyndigheten har fått provet ska myndigheten underrätta leverantören av plantmaterialet om att provet har beställts för den officiella kontrollen.

9 § (10.8.2018/675)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings företagshemlighet eller ekonomiska ställning får trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna ut uppgifterna till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott som avses i 8 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i tvångsmedelslagen (806/2011) samt till de myndigheter som avses i 7 och 7 a § i denna lag för utförande av uppgifter enligt denna lag.

9 a § (18.5.2018/375)
Offentliggörande av tillsynsresultat

Livsmedelsverket offentliggör tillsynsresultaten. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om offentliggörandet av resultaten.

4 kap

Tvångsmedel och påföljder

10 §
Förbud

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda saluföring av ett visst parti plantmaterial som härstammar från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt saluföring eller import av ett parti som härstammar från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om plantmaterialet, förpackandet av det eller märkningarna inte uppfyller de krav som ställs i denna lag eller i bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. (4.8.2000/727)

Livsmedelsverket kan förbjuda att en brukningsenhet eller byggnad eller annat utrymme används för odling, annan produktion eller lagring av plantmaterial, om brukningsenheten, byggnaden eller utrymmet inte motsvarar kraven enligt denna lag eller de bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. (18.5.2018/375)

Ett förbud enligt 1 och 2 mom. skall meddelas så att det gäller en viss tid, om den brist som ligger till grund för förbudet kan avhjälpas. Förbudet skall upphävas utan dröjsmål, om bristen har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på förbudet.

4 mom. har upphävts genom L 4.8.2000/727. (4.8.2000/727)

11 §
Förordnande om förstörande eller utförsel

Om plantmaterial inte får saluföras eller importeras, kan tillsynsmyndigheten bestämma att plantmaterialet skall föras ut ur landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som skall tillämpas vid verkställandet. (4.8.2000/727)

Ett åläggande att förstöra plantmaterial skall förenas med hot om att en åtgärd som inte har skett enligt åläggandet kommer att vidtas på den försumliges bekostnad. Kostnaderna för sådant tvångsutförande betalas av statens medel och uppbärs hos den försumlige enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

12 § (26.6.2020/488)
Avförande ur registret

Om det vid en inspektion konstateras att en leverantör av plantmaterial inte iakttar denna lag eller de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, ska tillsynsmyndigheten ge leverantören en anmärkning och vid behov sätta ut en tid inom vilken de i verksamheten noterade felen ska korrigeras.

Livsmedelsverket ska ur registret avföra en leverantör av plantmaterial som väsentligen bryter mot de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den och som trots anmärkning inte korrigerar de fel som noterats i verksamheten.

Den som avförts ur registret ska omedelbart utan särskild ansökan på nytt införas i registret, när orsaken till avregistreringen har avlägsnats.

13 § (18.5.2018/375)
Vite

Livsmedelsverket kan förena ett förbud enligt 10 §, skyldigheten att lämna uppgifter enligt 8 § 2 mom. samt bestämmelsen enligt 11 § med vite. Verket beslutar också om utdömandet av vitet.

I beslut om föreläggande av vite får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

14 § (4.8.2000/727)
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) för saluföring producerar, saluför, lagrar eller importerar plantmaterial utan sådant godkännande och sådan registrering som avses i 3 §,

2) för saluföring producerar, saluför, importerar eller till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för ut plantmaterial som inte uppfyller de krav som ställs på plantmaterial i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller

3) saluför plantmaterial utan sådant plantintyg som avses i 5 § 3 mom.,

skall för brott mot lagen om plantmaterial dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

På de myndigheters vägnar som nämns i 7 och 7 a § anmäler Livsmedelsverket förseelser enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver dock inte göras om förseelsen som helhet ska anses vara uppenbart ringa. I sådana fall kan Livsmedelsverket ge den leverantör av plantmaterial som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning där leverantören uppmanas korrigera felen. (18.5.2018/375)

5 kap

Särskilda stadganden

15 § (4.8.2000/727)
Avgifter, arvoden och ersättningar

För prestationer enligt denna lag kan avgifter tas ut till staten enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Till de inspektörer som Livsmedelsverket har auktoriserat betalar verket arvoden och kostnadsersättningar för inspektioner och provtagningar enligt denna lag. (18.5.2018/375)

15 a § (26.6.2020/488)
Maskinell underskrift

Beslut som utarbetats med hjälp av automatisk databehandling och de handlingar som hänför sig till ärendet får undertecknas maskinellt.

16 § (26.6.2020/488)
Ändringssökande

I fråga om beslut som avses i 3 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut som avses i 10 § 1 och 2 mom. ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts beslutar något annat.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag upphäver lagen den 12 april 1991 om plantmaterial (663/91).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 169/94, JsUB 21/94

Ikraftträdelsestadganden:

27.3.1998/218:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

RP 7/1998, JsUB 2/1998, RSv 18/1998

21.5.1999/666:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

4.8.2000/727:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

RP 44/2000, JsUB 8/2000, RSv 89/2000, Rådets direktiv 98/56/EG, (31998L0056), EGT nr L 226, 13.8.1998, s. 16

13.6.2003/471:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 192/2002, FvUB 30/2002, RSv 296/2002

30.7.2004/691:

Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 70/2004, JsUB 6/2004, RSv 70/2004

22.12.2009/1472:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

22.7.2011/850:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

31.1.2014/94:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 94/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

9.12.2016/1073:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 126/2016, JsUB 13/2016, RSv 144/2016

18.5.2018/375:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 8/2018, KsUB 6/2018, RSv 30/2018

10.8.2018/675:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

18.1.2019/66:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

26.6.2020/488:

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2020.

RP 49/2020, JsUB 6/2020, RSv 60/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.