Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

28.11.1994/1071

Förordning om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 10, 19 och 24 §§ lagen den 28 november 1994 om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1070/94):

1 § (22.12.2021/1278)

1 § har upphävts genom F 22.12.2021/1278.

2 § (22.12.2021/1278)
Ett stenkolsverks anmälan om obligatorisk upplagring

Stenkolsverk ska uppge

1) verkets faktiska totalförbrukning av stenkol under de tre föregående kalenderåren och den på basis av denna beräknade genomsnittliga förbrukningen av stenkol per månad,

2) den mängd stenkol som under de tre föregående kalenderåren har använts för industriell produktion vid verket,

3) den genomsnittliga förbrukningen av stenkol per månad med beaktande av det avdrag som utifrån 2 punkten ska göras med stöd av 4 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen,

4) de importörer hos vilka stenkolen anskaffats.

3 § (22.12.2021/1278)
Stenkolsimportörers anmälan om obligatorisk upplagring

Importörer av stenkol ska uppge

1) importörens faktiska import under föregående kalenderår,

2) den mängd stenkol som importören har exporterat under föregående kalenderår,

3) den mängd stenkol som importören under föregående kalenderår har levererat till statens säkerhetsupplag eller för användning vid ett stenkolsverk eller vid industriell produktion samt de förbrukare av stenkol till vilka sådana leveranser har skett, samt

4) den genomsnittliga importen av stenkol per månad med beaktande av de avdrag som utifrån 2 och 3 punkten ska göras med stöd av 5 § 1 mom. i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen.

4 §
Oljeimportörers anmälan om obligatorisk upplagring

Importörer av råolja och andra råvaror som används vid oljeraffinering samt importörer av oljeprodukter skall uppge (11.12.1997/1157)

1) importörens faktiska import under föregående kalenderår enligt varuslag,

2) den mängd olja som importören har exporterat under föregående kalenderår,

3) den mängd olja som importören under föregående år har levererat till statens säkerhetsupplag eller som har förädlats till råvara för industrin eller levererats för användning som råvara vid industriell produktion samt de förbrukare till vilka sådana leveranser har gjorts, samt

4) den genomsnittliga importen av råolja och andra råvaror som används vid oljeraffinering samt importen av en oljeprodukt per månad med beaktande av de avdrag som nämns i 2 och 3 punkten och som skall göras med stöd av 8 § 1 mom. lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen. (11.12.1997/1157)

I import- och exportmängderna av råolja och andra råvaror som används vid oljeraffinering medtas inte sådana partier som importerats för att förädlas i Finland för en utländsk uppdragsgivares räkning, om de produkter som framställs av dessa inte konsumeras inom landet. (11.12.1997/1157)

5 § (22.12.2021/1278)
Naturgasverks anmälan om obligatorisk upplagring

Naturgasverk ska uppge

1) mängden energiinnehåll i anskaffad naturgas och kondenserad naturgas som under föregående kalenderår har använts eller sålts genom detaljförsäljning eller återförsäljning,

2) den mängd energiinnehåll som motsvarar mängden energiinnehåll under föregående kalenderår i den naturgas eller kondenserade naturgas som har exporterats, levererats till statens säkerhetsupplag, sålts till ett naturgasverk som är lagringsskyldigt eller använts eller sålts för att användas för industriell produktion eller internationell sjöfart,

3) den mängd energiinnehåll som fås genom att den mängd som avses i 2 punkten dras av från den mängd som avses i 1 punkten.

6 § (22.12.2021/1278)

6 § har upphävts genom F 22.12.2021/1278.

7 §
Placering av ett upplag

Den lagringsskyldige skall i sin anmälan göra en framställning om var det obligatoriska upplaget skall vara placeras.

7 a § (11.12.1997/1157)
Placering av ett upplag utomlands

När den lagringsskyldige vill placera ett obligatoriskt upplag utomlands skall denne för Försörjningsberedskapscentralen förete en utredning om

1) arten och mängden av den produkt som skall placeras utomlands specificerad enligt de anvisningar som Försörjningsberedskapscentralen har gett,

2) hur länge placeringen utomlands kommer att räcka,

3) upplagets placeringsplats,

4) uppgifter om den sammanslutning som sköter upplaget,

5) de avtalsarrangemang som ligger till grund för placeringen av upplaget samt

6) de förberedelser genom vilka man har berett sig på att ta i bruk upplaget eller att flytta det till Finland och om andra omständisheter som Försörjningsberedskapscentralen bestämmer.

7 b § (9.6.2016/432)
Tillgänglighet hos ett upplag

Importören ska placera obligatoriska upplag av råolja och oljeprodukter så att upplagen kan tas i bruk och faktiskt levereras till slutanvändare och marknader inom sådana tidsfrister och under sådana förhållanden att eventuella leveransproblem kan lindras.

De obligatoriska upplagen av råolja och oljeprodukter ska alltid vara fysiskt åtkomliga så att försörjningsberedskapen är tryggad.

8 § (22.12.2021/1278)
Bränsle som ersätter naturgas och kondenserad naturgas

Ett naturgasverk ska i sin ansökan som gäller ersättande bränsle göra en framställning om det bränsle som ska upplagras och redogöra för dess lämplighet för den egna energiproduktionen och inverkningarna på den samt värmevärdet på den produkt som ska upplagras. Ansökan kan ingå som bilaga till anmälan om obligatorisk upplagring.

9 § (22.12.2021/1278)

9 § har upphävts genom F 22.12.2021/1278.

10 §
Hur en stenkolsimportörs upplagringsskyldighet kan ersättas

Försörjningsberedskapscentralen kan bevilja en stenkolsimportör tillstånd att ersätta sin skyldighet genom att lagra oljeprodukter.

När ett stenkolsupplag ersätts med oljeprodukter skall motsvarigheten mellan produkterna fastställas utgående från värmevärdena.

11 § (11.12.1997/1157)
Hur en råoljeimportörs upplagringsskyldighet kan ersättas

Försörjningsberedskapscentralen kan bevilja en importör av råolja och någon annan råvara som används vid oljeraffinering tillstånd att ersätta sin upplagringsskyldighet till högst 50 procent med oljeprodukter.

Oljeprodukter som ersätter skyldigheten att upplagra råolja och andra råvaror som används vid oljeraffinering kan vara flytgas, flygbensin, motorbensin och industribensin och de raffinerifabrikat som står till förfogande för framställning av bensin samt flygpetroleum och dieselolja samt lätt och tung brännolja och de raffinerifabrikat som står till förfogande för framställning av dessa. Av den mängd oljeprodukter som ska ersätta upplagringsskyldigheten i fråga om råolja och andra råvaror som används vid oljeraffinering får högst 35 procent bestå av tung brännolja. Andelen mellandestillat ska vara minst 20 procent och andelen bensinprodukter och bensinfabrikat ska vara minst 10 procent och högst 40 procent. (13.12.2012/811)

När skyldigheten att upplagra råolja och andra råvaror som används vid oljeraffinering ersätts skall ett ton oljeprodukter anses motsvara ett ton råolja eller någon annan råvara som används vid oljeraffinering.

12 § (13.12.2012/811)
Hur en oljeproduktimportörs upplagringsskyldighet kan ersättas

Försörjningsberedskapscentralen kan bevilja importören av en oljeprodukt tillstånd att ersätta sin skyldighet enligt följande:

1) skyldigheten att upplagra tung brännolja kan ersättas genom upplagring av någon annan oljeprodukt som omfattas av den obligatoriska upplagringen,

2) av skyldigheten att upplagra lätt brännolja eller dieselolja kan 50 procent ersättas genom upplagring av tung brännolja eller motorbensin,

3) av skyldigheten att upplagra motorbensin kan 50 procent ersättas genom upplagring av lätt brännolja eller dieselolja.

När en skyldighet ersätts genom att andra bränslen upplagras ska motsvarigheten mellan produkterna fastställas på basis av deras massa.

12 a § (13.12.2012/811)
Delegering av en råoljeimportörs och en oljeproduktimportörs upplagringsskyldighet

Försörjningsberedskapscentralen kan på ansökan bevilja en råoljeimportör eller en oljeproduktimportör tillstånd att helt eller delvis delegera sin upplagringsskyldighet till

1) en eller flera centrala lagringsenheter inom någon eller några av Europeiska unionens medlemsstater förutsatt att alla medlemsstater inom vilkas territorier lager ska hållas på förhand gett sitt tillstånd till delegeringen,

2) ekonomiska aktörer inom Europeiska unionen förutsatt att alla medlemsstater inom vilkas territorier lager ska hållas på förhand gett sitt tillstånd till delegeringen eller

3) ekonomiska aktörer i Finland.

Ett avtal om delegering av upplagringsskyldigheten ska ingås mellan den som delegerar skyldigheten och den som övertar skyldigheten. Med stöd av avtalet svarar den som övertar skyldigheten, mot ersättning för anskaffning, innehav och lagring av ett specifikt råolje- eller oljeproduktparti eller för lagring av ett i avtalet specificerat råolje- eller oljeproduktparti som ägs av den som delegerat skyldigheten. Den som delegerat sin upplagringsskyldighet ska ha rätt att vid behov få det råolje- eller oljeproduktparti som omfattas av avtalet till sitt förfogande.

13 §
Närmare anvisningar

Försörjningsberedskapscentralen meddelar vid behov närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Ikraftträdelsestadganden:

11.12.1997/1157:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

13.12.2012/811:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Rådets direktiv 2009/119/EG (32009L0119); EGT nr L 265, 9.10.2009, s. 9

9.6.2016/432:

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2016.

22.12.2021/1278:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.