Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

21.11.1994/999

Förordning om avgångsbidrag för statstjänstemän

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 41 § statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/94):

Allmänt
1 § (22.12.1994/1350)

Denna förordning gäller avgångsbidrag och personligt stöd för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesutbildningsbidrag) som betalas till en tjänsteman. En tjänsteman kallas i denna förordning förmånstagare. Med anställningsförhållande avses i denna förordning ett sådant tjänsteförhållande, arbetsavtalsförhållande och med tjänsteförhållande jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande där

1) arbetstiden per vecka har varit i medeltal minst 16 timmar, eller

2) antalet lektioner eller uppgifter vilka hör till undervisningsskyldigheten har varit minst 20/35 av den fulla undervisningsskyldigheten.

Avgångsbidrag
2 §

De allmänna förutsättningarna för beviljande av avgångsbidrag är

1) att förmånstagarens tjänsteförhållande har sagts upp med stöd av 27 § statstjänstemannalagen eller att tjänstemannen själv har sagt upp sig på grund av permittering enligt 36 § 1 mom. statstjänstemannalagen som varat fortlöpande minst 150 dagar och som varit avsedd att fortsätta tills vidare,

2) att förmanstagaren fortlöpande har stått i anställningsförhållande till staten under minst fem år omedelbart innan tjänsteförhållandet upphörde och från detta anställningsförhållande fått sin huvudsakliga inkomst,

3) att förmånstagaren då tjänsteförhållandet upphör har fyllt 45 men inte 65 år, (22.12.1994/1350)

4) att förmanstagaren på grundval av tjänsteförhållandet inte har rätt att erhålla ålderspension, full invalidpension, individuell förtidspension eller förtidspension för frontveteraner, samt

5) att förmanstagaren inte har beviljats extra pension, förtidspension eller med dessa jämförlig pension eller beretts möjlighet att under särskilda förutsättningar få extra pension.

Ifall anställningsförhållandets slut har föregåtts av permittering, anses anställningsförhållandet vid tillämpningen av denna förordning ha upphört den sista avlönade arbetade dagen.

3 §

En särskild förutsättning för beviljande av avgångsbidrag är att förmanstagaren omedelbart, dock senast sex veckor efter det han fått vetskap om uppsägningsbeslutet, har anmält sig som arbetssökande vid arbetskraftsbyrån och att ett nytt arbete eller en utbildningsplats inte kunnat anvisas honom senast inom en månad efter det tjänsteförhållandet upphörde eller, om uppsägningstiden är kortare än en månad, senast två månader efter det han anmält sig som arbetssökande.

Förmanstagaren har inte rätt till avgångsbidrag om han, sedan han anmält sig som arbetssökande, ulan giltigt skäl har

1) vägrat ta emot ett tillbudsstående arbete inom pendlingsområdet som inte omfattats av strejk, lockout eller blockad och som motsvarat och annars lämpat sig för hans yrkesskicklighet och arbetsförmåga och för vilket lön hade betalats enligt tjänste- eller arbetskolleklivavtal, eller om ett sådant avtal inte funnits, gängse lön för sådant arbete, eller

2) vägrat delta i utbildning som lämpar sig för honom och som har anvisats honom av en arbetskraftsmyndighet.

Till följd av vägran första gången sänks avgångsbidraget dock med en tredjedel, om det inte föreligger särskilda skäl till att helt och hållet avslå bidraget.

Finansministeriet kan bestämma att avgångsbidraget i vissa situationer kan beviljas med avvikelse från förutsättningarna i 2 och 3 §§, om avslag på ansökan om avgångsbidrag leder till uppenbar oskälighet med hänsyn till förmånstagarens hela anställningstid i arbets- eller tjänsteförhållande och andra omständigheter och om avvikelsen kan anses vara ringa och med tanke på helheten motiverad.

4 § (22.12.1995/1350)

4 § har upphävts genom F 22.12.1995/1350.

5 §

En allmän förutsättning för beviljande av avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg är att förmånstagarens tjänsteförhållande har upphört med stöd av 27 § statstjänstemannalagen.

6 §

En särskild förutsättning för beviljande av avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg är att förmanstagaren, då han förlorar sin arbetsplats, har fyllt 30 men inte 65 år och fortlöpande har stått i tjänsteförhållande till staten under minst ett år omedelbart innan han förlorade sin arbetsplats och från detta tjänsteförhållande fått sin huvudsakliga inkomst. Dessutom förutsätts att utbildningen inleds inom ett år efter det tjänsteförhållandet upphört, om inte statskontoret, på grund av att bestämda utbildningsarrangemang börjar vid olika tidpunkt under läsåret, beslutar om en tidsfrist av högst två år efter det tjänsteförhållandet upphört.

Ifall en förmånstagare som uppfyller kraven i 1 och 2 mom. är permitterad tills vidare med stöd av 36 § 1 mom. statstjänstemannalagen och han påbörjar utbildning enligt 8 § under permitteringen, har han rätt till avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg. Avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg kan emellertid betalas först när förmånstagarens anställningsförhållande har upphört av en orsak som nämns i 6 § eller när förmanstagaren själv har sagt upp sig efter en permittering som varat fortlöpande minst 150 kalenderdagar.

7 §

Avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg beviljas såsom personligt utbildningsstöd för sådan i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) avsedd yrkesinriktad utbildning, av utbildningsstyrelsen övervakad utbildning vid en yrkesläroanstalt eller vid ett yrkesutbildningscenter för vuxna eller av utbildningsstyrelsen godkänd yrkesutbildning vid folkhögskola, som är heldagsutbildning och pågår minst en månad.

Vuxenutbildningstillägg kan enligt prövning beviljas även för yrkesinriktad utbildning som anordnas av finländska högskolor samt för annan yrkesutbildning.

En ytterligare förutsättning för vuxenutbildningstillägget är att utbildningen upprätthåller eller ökar förmånstagarens yrkeskunskap samt väsentligt förbättrar hans möjligheter till sysselsättning med beaktande av behovet av arbetskraft och utvecklingen i olika branscher.

I vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget betalas ett av statsrådet årligen fastställt belopp för varje begynnande utbildningsmånad.

Vuxenutbildningstillägget kan beviljas för sammanlagt högst 18 månader under en tid av 24 månader. Utbildningsplanen kan omfatta flera utbildningsperioder.

Förmanstagaren kan erhålla avgångsbidragets vuxenutbildningslillägg på nytt tidigast två år efter att den föregående utbetalningen upphörde.

9 §

Hinder för beviljande av avgangsbidragets vuxenutbildningstillägg är inte att förmanstagaren under utbildningstiden erhåller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) eller studiestöd enligt lagen om studiestöd (28/72).

Vuxenutbildningstillägg betalas inte till en förmånstagare som erhåller biinkomster eller tillfälliga inkomster, stipendier eller andra förmåner på grundval av utbildning än de ovan nämnda, vilka överskrider den inkomstgräns som statsrådet fastställt, yrkesutbildningsbidrag eller pension på grundval av eget tjänste- eller arbetsförhållande.

Yrkesutbildningsbidrag
10 §

Yrkesutbildningsbidraget består av partiellt yrkesutbildningsbidrag och yrkesexamenspenning. Partiellt yrkesutbildningsbidrag kan beviljas en person som får alterneringsersättning enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/95) och uppfyller kraven för erhållandet av yrkesutbildningsbidrag. Alterneringsersättningen minskar inte storleken av partiellt yrkesutbildningsbidrag. (26.7.2001/680)

En allmän förutsättning för beviljande av yrkesutbildningsbidrag är att förmånstagarens tjänsteförhållande fortsätter under utbildningstiden. Förmanstagaren förlorar inte rätten till vuxenutbildningsbidrag, om hans tjänsteförhållande av skäl som inte beror på honom själv sägs upp efter det utbildningen börjat.

Yrkesexamenspenning kan beviljas som engångsförmån till en person som har avlagt en i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98) avsedd yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och som har fyllt 30 men inte 61 år och som senast har varit i tjänsteförhållande till staten och i sammanlagt minst fem år i arbets- eller tjänsteförhållande till en finländsk arbetsgivare före avläggandet av examen. Yrkesutbildningsbidrag som beviljas på grund av avlagd examen skall sökas inom sex månader från det examen avlagts. (26.7.2001/680)

11 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av vuxenutbildningsbidrag är

1) att förmanstagaren har fyllt 30 men inte 61 år innan utbildningen börjar,

2) att förmånstagarens nuvarande anställningsförhållande med arbetet som huvudsyssla har varat minst ett år innan utbildningen börjar och att han har stått sammanlagt minst fem år i arbets- eller tjänsteförhållanden med arbetet eller tjänsten som huvudsyssla,

3) att staten inte för utbildningstiden betalar lön till förmanstagaren eller beviljar honom någon förmån som ges i stället för lön. Som lön anses dock inte sådana skäliga naturaförmåner som förmanstagaren har fått utöver sin penninglön, samt

4) att förmånstagaren inte för utbildningstiden får utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90).

12 §

Yrkesutbildningsbidrag beviljas för frivillig yrkesinriktad utbildning som är huvudsyssla och sker på heltid. Med frivillig utbildning avses inte personalutbildning som staten anordnar eller arbetskraftspolilisk vuxenutbildning som arbetskraftsmyndigheten anordnar eller köper eller utbildning som ges med stöd av någon annan lag.

Utbildningen skall pågå minst en månad. Om utbildningen pågår kortare tid än tre månader, skall förmanstagaren särskilt visa att den planerade utbildningen ökar hans yrkesskicklighet och gör den mångsidigare. Härvid fästs särskild uppmärksamhet vid förmånstagarens utbildning, yrkesskicklighet, arbetserfarenhet och arbetsuppgifter.

Om utbildningen består av flera perioder, skall förmånstagaren förete en specificerad utbildningsplan när han ansöker om yrkesutbildningsbidrag. Yrkesinriktad utbildning som berättigar till yrkesutbildningsbidrag skall ges av en yrkesläroanstalt som lyder under utbildningsstyrelsen, ett yrkesutbildningscenter för vuxna eller i fråga om yrkesinriktad utbildning som godkänts av utbildningsstyrelsen en folkhögskola.

Yrkesutbildningsbidrag kan beviljas även för yrkesinriktad utbildning som anordnas av finländska högskolor samt för annan yrkesutbildning.

13 §

Yrkesutbildningsbidragets storlek bestäms enligt grunder som fastställts av statsrådet. Yrkesutbildningsbidrag kan beviljas för sammanlagt högst 18 månader under en tid av 24 månader.

Hinder för beviljande av yrkesutbildningsbidrag är inte att förmånstagaren under utbildningstiden erhåller studiestöd enligt lagen om studiestöd. En förmånstagare som är berättigad till yrkesulbildningsbidrag kan inte beviljas avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg.

Yrkesutbildningsbidrag betalas inte till en förmånstagare som erhåller biinkomster eller tillfälliga inkomster, stipendier eller andra förmåner på grundval av utbildning, vilka överskrider den inkomstgräns som statsrådet fastställt, eller pension på grundval av eget tjänste- eller arbetsförhållande.

14 § (7.4.1995/523)

Yrkesutbildningsbidrag betalas endast en gång på grundval av en och samma utbildning. På grundval av ny utbildning kan yrkesutbildningsbidrag betalas, då förmånstagaren sedan den föregående utbetalningen upphört på nytt har uppfyllt villkoren i 11 § 2 punkten.

Särskilda stadganden
15 §

Statskontoret beviljar och betalar avgångsbidrag, avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg och vuxenutbildningsbidrag.

16 §

Om en förmånstagare, som då tjänsteförhållandet upphörde annars hade kunnat beviljas avgångsbidrag, placeras i arbete på nytt och inom fem år från det tjänsteförhållandet upphörde förlorar den nya arbetsplatsen av sådant skäl som medför att avgångsbidrag enligt stadgandena och bestämmelserna i fråga kunde beviljas, kan han på grund av det tidigare tjänsteförhållandet beviljas avgångsbidrag med iakttagande av vad som stadgas i 2 § 4 och 5 punkten samt i 3 §. Härvid avdras från det avgångsbidrag som betalas det avgångsbidrag som tidigare betalts på grundval av samma tjänsteförhållande. Tillvägagångssättet kan vara detsamma, om förmånstagaren har varit placerad i ett tillfälligt arbete som har upphört inom fem år efter det att tjänsteförhållandet upphörde. En förmånstagare, som uppfyller övriga villkor för beviljande av avgångsbidrag, men som inte på sätt varom stadgas i 3 § varit arbetssökande vid arbetskraftsbyrån på grund av att han varit sjuk eller haft annat tvingande hinder, kan beviljas avgångsbidrag, om han omedelbart efter att nämnda hinder upphört har varit arbetssökande vid arbetskraftsbyrån på det sätt som stadgas i 3 §.

Om en förmånstagares tjänst har indragits för att det i stället för tjänsten har inrättats en uppgift i arbetsavtalsförhållande och om förmånstagaren annars då tjänsteförhållandet upphörde hade kunnat beviljas avgångsbidrag, kan han beviljas avgångsbidrag i tillämpliga delar på det sätt som stadgas i 1 mom. ifall arbetsförhållandet har upphört av ett sådant skäl på grund av vilket avgångsbidrag enligt stadgandena och bestämmelserna i fråga kunde beviljas. Avgångsbidrag kan dock inte beviljas om förmånstagaren på grund av sitt arbetsavtalsförhållande har rätt att få avgångsbidrag ur utbildnings- och avgångsbidragsfonden.

17 §

Avgångsbidrag får inte beviljas, om inte ansökan därom har tillställts statskontoret senast inom två år från utgången av det kalenderår under vilket anställningsförhållandet upphörde. I fall som avses i 16 § får avgångsbidrag inte beviljas, om inte ansökan har tillställts statskontoret senast inom två år från utgången av det kalenderår under vilket förmånstagaren har förlorat den nya arbetsplats som avses i 16 § eller det hinder som avses i 16 § har upphört.

Ansökan om yrkesutbildningsbidrag skall göras innan utbildningen inleds.

18 §

Ansökan om avgångsbidrag, avgångsbidragets vuxenutbildningstillägg och yrkesutbildningsbidrag skall göras på en blankett som fastställts av statskontoret. Till ansökan om avgångsbidrag skall fogas matrikelutdrag eller motsvarande utredning samt ett intyg av arbetskraftsmyndigheten över att sökanden uppfyller villkoren i 3 och 4 §§ samt annan nödvändig utredning som statskontoret fordrar.

19 §

Finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning.

20 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

När periodisk ersättning betalas enligt statstjänstemannalagens 76 §, tillämpas fortfarande vad som stadgas i avgångsbidragsförordningen (726/87).

Förordningen tillämpas i fråga om yrkesutbildningsbidrag på en förmånstagare som börjar en utbildning i huvudsyssla då förordningen träder i kraft eller därefter. Om utbildningen dock har börjat den 1 augusti 1990 eller därefter och fortsätter utan avbrott, kan yrkesutbildningsbidrag betalas för utbildningstiden efter förordningens ikraftträdande. (7.4.1995/523)

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1994/1350:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Förordningen tillämpas på en förmånstagare, vars anställningsförhållande har upphört efter det förordningen trätt i kraft.

7.4.1995/523:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1995. Förordningen tillämpas också på förmånstagare som har ansökt om yrkesutbildningsbidrag före förordningen trätt i kraft.

22.12.1995/1674:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. (24.7.1998/548)

Partiellt yrkesutbildningsbidrag kan betalas för sådan utbildning som har inletts tidigast den 1 januari 1996 och förmånen kan betalas till den 31 december 2000. Om förmånstagaren har gjort ett avtal om alterneringsledighet med sin arbetsgivare senast den 31 december 2000, kan partiellt yrkesutbildningsbidrag betalas till den 31 december 2001. (24.7.1998/548)

6.6.1997/539:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

24.7.1998/548:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

22.3.2001/260:

Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2001.

26.7.2001/680:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Om en tjänsteman har erhållit yrkesutbildningsbidrag för tiden före den 31 juli 2001 och samma utbildning fortgår, kan yrkesutbildningsbidrag utan hinder av denna förordning beviljas honom eller henne enligt gällande författningar, dock högst till den 31 december 2002.

Partiellt yrkesutbildningsbidrag kan betalas för sådan utbildning som har inletts tidigast den 1 januari 1996 och förmånen kan betalas till den 31 juli 2002. Om den utbildning som berättigar till partiellt yrkesutbildningsbidrag har inletts senast den 31 juli 2002, kan partiellt yrkesutbildningsbidrag beviljas för utbildningen i fråga till det belopp som fastställs av statsrådet, dock högst till den 31 december 2002.

Yrkesexamenspenning kan beviljas på grund av en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som har erlagts senast den 31 december 2002. (27.6.2002/562)

Genom denna förordning upphävs ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets förordning den 22 december 1995 om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän (1674/1995), sådan den lyder i förordningen den 22 mars 2001 (260/2001).

27.6.2002/562:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.