Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

14.1.1994/40

Lag om republikens presidents rätt till pension

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Om republikens president avgår efter att ha handhaft uppdraget sex år eller en längre tid, uppbär han eller hon en årlig pension som är 60 procent av beloppet av gottgörelsen. Har han eller hon vid sin avgång inte varit president i sex år, avdras från detta pensionsbelopp en sjättedel för varje fullt år som fattas. Pensionen utgör dock minst hälften av den fulla pensionen. (12.11.1999/1033)

Inom ramen för statsbudgeten kan republikens president från och med pensioneringen tillhandahållas en lämplig bostad mot skälig hyra och enligt behov lämpliga arbetsrum, transport- och säkerhetstjänster liksom även sekreterar- och kanslitjänster. Presidenten kan under samma förutsättningar vid behov även tillhandahållas andra tjänster som en pensionerad president behöver då han eller hon uppträder i egenskap av företrädare för staten eller i motsvarande uppdrag som före detta statsöverhuvud. (24.2.2012/101)

När republikens president avlidit har den efterlevande maken och barn under 18 år rätt till familjepension, som utgör hälften av presidentens pension enligt 1 mom. Om republikens president vid sin död ännu inte fick pension, utgör familjepensionen hälften av den pension enligt 1 mom. som intjänats till dödsdagen. I fråga om förutsättningarna för erhållande av familjepension, fördelningen av pensionen mellan den efterlevande maken och barn under 18 år, pensionsjämkning, avbrott i familjepensionen och familjepensionens upphörande gäller i tillämpliga delar lagen om statens familjepensioner (774/1968). (14.12.1998/953)

När en pensionerad president avlidit har hans eller hennes efterlevande make och barn under 18 år rätt att mot en skälig hyra bo kvar i den bostad som avses i 2 mom. och som använts som gemensamt hem. Presidentens efterlevande make och barn under 18 år kan vid behov även erbjudas andra tjänster enligt 2 mom. (24.2.2012/101)

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 8 januari 1988 om republikens presidents rätt till pension (10/88).

Pension enligt denna lag skall betalas även till den som tidigare har varit republikens president.

RP 254/93, GrUB 14/93

Ikraftträdelsestadganden:

14.12.1998/953:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Rätten till familjepension enligt denna lag omfattar också dem som tidigare har varit republikens president samt deras makar.

RP 170/1998, ShUB 21/1998, RSv 159/1998

1.10.1999/930:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas också på presidenter i republiken som pensionerats före lagens ikraftträdande.

RP 23/1999, GrUB 2/1999, RSv 19/1999

12.11.1999/1033:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Pension enligt denna lag skall betalas även till den som tidigare har varit republikens president.

RP 69/1999, GrUB 4/1999, RSv 49/1999

24.2.2012/101:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

Denna lag tillämpas också på presidenter som pensionerats innan lagen träder i kraft.

RP 91/2011, FvUB 1/2011, GrUU 23/2011, RSv 2/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.