Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

5.1.1994/11

Lag om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Den som på kallelse av en finsk myndighet eller med uttryckligt samtycke av en finsk myndighet kommer till Finland från en annan stat för att höras som vittne eller sakkunnig vid en rättegång eller vid förundersökning får under den tid som han av denna anledning vistas i Finland inte åtalas, häktas eller straffas och hans frihet får inte heller på något annat sätt begränsas med anledning av ett brott eller något annat beteende som inträffat före avresan från den stat från vilken han kallats. Han får inte heller utlämnas till tredje stat med anledning av ett sådant brott eller sådant annat beteende.

Motsvarande immunitet åtnjuter också den som är målsägande i ett brottmål eller part i något annat ärende eller mål än ett brottmål och som enligt beslut av en finsk domstol eller på kallelse av en finsk förundersökningsmyndighet kommer till Finland från en annan stat för att höras personligen, samt andra som på kallelse av eller med uttryckligt samtycke av en finsk myndighet kommer till Finland för att på något annat sätt bidra till sakens utredning.

2 §

Den som på kallelse av en finsk myndighet kommer till Finland från en annan stat för att svara inför domstol i ett brottmål eller för att höras vid förundersökning såsom misstänkt för brott får under den tid som han med anledning av kallelsen vistas i Finland inte åtalas, häktas eller straffas och hans frihet får inte heller på något annat sätt begränsas med anledning av ett brott eller något annat beteende som inträffat före avresan från den stat från vilken han kallats, om brottet eller beteendet inte nämns i kallelsen. Han får inte heller utlämnas till tredje stat med anledning av ett sådant brott eller sådant annat beteende.

3 §

Den som avses i 1 eller 2 § får inte utan sitt samtycke höras i något annat mål eller ärende än det som nämns i kallelsen. Om ett vittne eller en sakkunnig i kallelsen har underrättats om vad han skall höras om, får han inte utan sitt samtycke höras om något annat.

4 §

Immuniteten upphör efter att den som avses i 1 eller 2 § i femton dagar har haft möjlighet att avlägsna sig från landet, räknat från den dag då han underrättades om att hans närvaro inte längre är nödvändig.

5 §

Om en hitrest persons immunitet enligt någon annan lag eller ett avtal med en främmande stat är mera omfattande än enligt denna lag, gäller vad som särskilt stadgas eller avtalas.

6 §

Denna lag träder i kraft den 15 januari 1994.

Genom denna lag upphävs 1 kap. 11 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 20 juni 1963, den 23 oktober 1975, den 9 juli 1976 och den 22 april 1988 (320/63, 350/75, 602/76 och 738/88).

RP 62/93, LaUB 26/93

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.