Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

22.12.1993/1385

Postförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av postlagen av den 29 oktober 1993 (907/93):

1 §
Begränsningar av tillämpningsrådet för postlagen

Postlagen (907/93) gäller inte transport och utdelning av tidningar och inte heller sådan begränsad transport och utdelning av försändelser som är av mindre betydelse. Postlagen gäller inte heller sådan transport och utdelning av försändelser som grundar sig på separata avtal med kunderna om snabb och säker transport, eller andra motsvarande individuella avtal, om verksamheten inte oskäligt försvårar skötseln av den riksomfattande postförmedlingen i sin helhet.

2 §
Postförsändelse

En i 2 § 1 mom. 2 punkten postlagen avsedd postförsändelses kortare sida får vara högst 25 centimeter, den längre sidan högst 40 centimeter och tjockleken högst 3 centimeter. Mindre avvikelser från de nämnda måtten kan tillåtas, förutsatt att försändelsen med avseende på sin storlek kan delas ut i postinkastet och postlådan. En postförsändelses maximivikt är 2 kilogram.

Postförsändelserna kan i ett postverks leveransvillkor delas i olika försändelseslag (produkter) med tillhörande tilläggstjänster och andra egenskaper.

I leveransvillkoren ges närmare bestämmelser om postförsändelsernas form, hur mottagarens och avsändarens adress skall anges och de märken som visar att försändelsen hon betalts.

2 a § (29.1.1999/76)
Kvalitetsnorm för posttjänster

Postverket skall dela ut de postförsändelser som har lämnats in för förmedling och utdelning följande arbetsdag, och för vilka har betalats gällande avgift, så att minst 85 procent når mottagaren följande arbetsdag och minst 95 procent senast den andra arbetsdagen.

2 b § (29.1.1999/76)
Postverkets kostnadsredovisning

Postverkets kostnadsredovisning skall vara öppen för insyn och icke-diskriminerande.

3 §
Ansökan om koncession

Av ansökan om koncession för postförmedling, som ställs till statsrådet, skall framgå

1) sökandens namn och hemort,

2) det område för vilket koncessionen söks,

3) arten av postförmedling,

4) uppgifter om leveransvillkoren för posttjänsterna,

5) en utredning om att sökanden är solvent och uppenbart kan sköta regelbunden postförmedling.

Till ansökan skall fogas ett utdrag ur handels- eller föreningsregistret eller en annan motsvarande utredning, bolagsordningen eller ett motsvarande bolagsavtal eller annat avtal eller vid behov stiftelseurkunden, stiftelsens, föreningens eller andelslagets regler och en för två år uppgjord allmän plan över den postförmedling som skall utövas samt en finansieringskalkyl. Om sökanden är en sammanslutning, skall till ansökan fogas sökandens senast fastställda bokslut och verksamhetsberättelse samt en förteckning över de ägare, delägare, medlemmar eller andra personer eller sammanslutningar som utövar beslutanderätt i den sammanslutning som är sökande.

4 §
Postverkens rätt att vägra ta emot eller förmedla post försändelse

Ett postverk har rätt att vägra att ta emot eller förmedla en postförsändelse om

1) försändelsen innehåller farliga ämnen, föremål eller produkter som det enligt lag är förbjudet att transportera eller som på annat sätt är lagstridiga eller utgör en uppenbar risk för människor eller egendom,

2) försändelsen innehåller levande insekter eller andra levande djur,

3) försändelsens innehåll är särskilt känsligt för värme eller kyla,

4) en försändelse som inte är assurerad innehåller pengar, värdepapper eller något annat värdefullt eller

5) avsändaren är en företagskund som väsentligt har försummat sin betalningsskyldighet gentemot postverket.

5 §
Postverkens ansvar

Maximibeloppet för det i 12 § 2 mom. postlagen avsedda skadeståndet till följd av att en postförsändelse försvunnit eller skadats är

1) assuransvärdet för en assurerad försändelse,

2) 500 mark för ett vanligt brev och

3) i fråga om andra postförsändelser 3 000 mark per försändelse eller försändelsesändning.

Postverket och kunden kan beträffande maximibeloppet för skadeståndet avtala om annat än vad som stadgas i 1 mom.

6 §
Återbetalning av avgifter

Förutom att postverket skall betala i 5 § avsett skadestånd skall det också återbetala de befordringsavgifter som betalts till postverket för försändelsen. Om försändelsen försvunnit, skadats eller försenats endast delvis, återbetalas en motsvarande del av befordringsavgiften.

Postverket och kunden kan beträffande återbetalningen av den till postverket betalda avgiften avtala om annat än vad som stadgas i 1 mom.

7 §
Anteckningar som skall göras på en öppnad postförsändelse

På omslaget till en postförsändelse som öppnats såsom obeställbar enligt 9 § postlagen eller på en separat bilaga skall antecknas var och när försändelsen öppnades, vem som öppnade den, orsaken till att den öppnades och med stöd av vilket stadgande det skedde. Anteckningen skall bestyrkas med underskrift av den som öppnade försändelsen.

8 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Trafikministeriet kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

29.1.1999/76:

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 1999.

Parlamentets och rådets direktiv 97/67/EG; EGT nr L 15, 21.1.1998, s. 14

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.