Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

10.12.1993/1156

Lag om måttenheter och mätnormalsystem

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Genom denna lag fastställs att det internationella måttenhetssystemet skall iakttas, preciseras verksamhetsförutsättningarna för det nationella mätnormalsystemet och organiseras den nationella kalibreringsservicen.

Det nationella mätnormalsystemet skall upprätthålla och utveckla nationella mätnormaler för verkställande av det internationella måttenhetssystemet. Mätnormalsystemet skall också via de nationella mätnormalerna överföra måttenheter i det internationella måttenhetssystemet till andra mätnormaler. Dessutom skall systemet tillsammans med den nationella kalibreringsservicen trygga tillgången på tillförlitliga och noggranna mätningar och kalibreringar.

2 § (2.6.2006/496)
Definitioner

I denna lag avses med

1) mätnormal ett materialiserat mått, ett mätinstrument, ett referensmaterial eller ett måttsystem avsett att definiera, materialisera, bevara eller återge en storhets måttenhet eller ett eller flera referensvärden för en storhet,

2) spårbarhet det samband som ett mätvärde eller en mätnormal via en obruten jämförelsekedja som anger samtliga osäkerhetsfaktorer vid jämförelserna har med nationella eller internationella mätnormaler eller andra motsvarande angivna referenspunkter,

3) kalibrering åtgärder som, under specificerade förhållanden, fastställer sambandet mellan ett mätinstruments eller ett mätsystems visade storhetsvärden eller värden representerade av ett materialiserat mått eller av ett referensmaterial, och motsvarande värden förverkligade genom normaler.

2 kap

Måttenheter

3 §
Måttenhetssystemet

Grundenheterna enligt det internationella måttenhetssystemet (Système International d"Unités) är

1) för längd meter,

2) för massa kilogram,

3) för tid sekund,

4) för elektrisk ström ampere,

5) för termodynamisk temperatur kelvin,

6) för substansmängd mol och

7) för ljusstyrka candela.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om grundenheterna och om sådana andra måttenheter som definieras utifrån dessa och om multiplerna av grundenheterna och andra måttenheter. (19.9.2014/765)

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om tids- och temperaturskalorna och om Finlands officiella tid. (19.9.2014/765)

4 §
Användningen av måttenheterna

Mätningar som utförs enligt lagstiftning skall grunda sig på måttenheter enligt det internationella måttenhetssystemet. Dessutom skall mätresultaten basera sig på dessa måttenheter, om mätningen har ekonomisk betydelse eller om den har verkningar på den allmänna säkerheten eller hälsan.

Genom förordning av statsrådet får bestämmelser utfärdas om att användning av andra måttenheter än de som baserar sig på det internationella måttenhetssystemet är tillåtna inom specialbranscher. (19.9.2014/765)

3 kap

Det nationella mätnormalsystemet

5 §
Nationella mätnormaler

För grundenheterna och för andra måttenheter som definierats med stöd av dem skall upprätthållas nationella mätnormaler. Upprätthållandet sköts av de nationella mätnormallaboratorier som avses i detta kapitel.

Arbets- och näringsministeriet avgör i vilken omfattning nationella mätnormaler upprätthålls över de måttenheter som nämns i 1 mom. Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (VTT) lämnar till arbets- och näringsministeriet förslag om upprättande av nationella mätnormaler. (19.9.2014/765)

VTT ska se till att de nationella mätnormaler som har upprättats med stöd av 2 mom. upprätthålls. (19.9.2014/765)

6 §
Mätnormalers spårbarhet

En nationell mätnormal skall vara spårbar till måttenhetens definition antingen direkt eller genom en internationellt godkänd mätnormal.

VTT ska se till att de nationella mätnormalerna kan spåras enligt 1 mom. (19.9.2014/765)

7 § (19.9.2014/765)
Verkställande av det nationella mätnormalsystemet

VTT svarar för det allmänna genomförandet och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet samt styr och övervakar detta.

I upprätthållandet av det nationella mätnormalsystemet och i skötseln av uppgifterna inom detta bistås VTT av nationella mätnormallaboratorier. Som sådana verkar VTT:s mätteknikfunktion och de mätnormallaboratorier som VTT har utsett.

8 §
Kraven på nationella mätnormallaboratorier

VTT utser ett laboratorium till ett nationellt mätnormallaboratorium och bestämmer vilka nationella mätnormaler laboratoriet ska upprätthålla efter det att laboratoriet har gett sitt samtycke och VTT har ingått ett avtal enligt 11 § med laboratoriet samt då VTT har utrett att (19.9.2014/765)

1) laboratoriets verksamhet uppfyller de krav på metrologisk och teknisk kompetens, objektivitet och tillförlitlighet som närmare bestäms genom förordning av statrådet, (19.9.2014/765)

2) laboratoriet förmår sörja för att de uppgifter som det har fått förblir konfidentiella enligt vad som närmare bestäms om kraven genom förordning av statsrådet, och (19.9.2014/765)

3) laboratoriet har en försäkring som täcker ansvaret, om inte statens skadeskyddssystem tillämpas på laboratoriet i skadesituationer.

9 §
Uppgifterna för nationella mätnormallaboratorier

Ett nationellt mätnormallaboratorium skall upprätthålla en nationell mätnormal och dess spårbarhet samt via den överföra en måttenhet till andra mätnormaler. Dessutom skall laboratoriet sköta metrologisk forskning i anknytning till upprätthållande och utvecklande av de nationella mätnormalerna, delta i internationella jämförelsemätningar och annat internationellt samarbete samt fungera som sakkunnigorgan inom sitt behörighetsområde.

VTT kan besluta om avvikelse från skyldigheten enligt 1 mom. för ett nationellt mätnormallaboratorium att bedriva metrologisk forskning i anknytning till upprätthållande och utvecklande av de nationella mätnormalerna, om det med tanke på intressentgruppernas centrala behov finns tillgång till nationella mätnormaler med tillräcklig metrologisk noggrannhet. (19.9.2014/765)

Om de nationella mätnormallaboratoriernas uppgifter i anknytning till den nationella kalibreringsservicen stadgas i 12 §.

10 § (19.9.2014/765)
Tillsynen över nationella mätnormallaboratorier

VTT utövar tillsyn över de nationella mätnormallaboratorier som VTT har utsett.

VTT ska återkalla ett beslut genom vilket VTT utsett ett nationellt mätnormallaboratorium, om laboratoriet inte uppfyller kraven enligt 8 § eller sköter sina uppgifter enligt denna lag.

11 § (19.9.2014/765)
Avtal med nationella mätnormallaboratorier

VTT ska med ett nationellt mätnormallaboratorium som VTT har utsett närmare avtala om skötseln av de uppgifter som laboratoriet har enligt 9 och 12 § och om ersättning för eventuella kostnader. Dessutom ska VTT med det nationella mätnormallaboratoriet komma överens om behövliga arrangemang för att tillsynen över laboratoriet ska kunna utövas.

4 kap

Den nationella kalibreringsservicen

12 §
Ordnande av kalibreringar

VTT ska se till att det finns tillgång till kalibreringar med tillräcklig och tillförlitlig noggrannhet. Dessutom ska VTT ordna tillgången till internationellt spårbara kalibreringar, om en nationell mätnormal enligt 5 § 2 mom. inte har upprättats. (19.9.2014/765)

VTT ska dessutom sörja för tillgången på spårbara kalibreringar av mätnormalerna för de kalibreringslaboratorier som har ackrediterats med stöd av lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överenskommelse med kraven (920/2005). Vid behov ska nationella mätnormallaboratorier som VTT utsett användas som hjälp. (19.9.2014/765)

Uppgifterna i anknytning till den nationella kalibreringsservicen sköts av de ackrediterade kalibreringslaboratorier som avses i 2 mom. De nationella mätnormallaboratorierna kan dessutom utföra uppgifter i anknytning till den nationella kalibreringsservicen, om detta är nödvändigt med tanke på storhetsintervallets vidd och exakthet samt tillgången till kalibreringar. (2.6.2006/496)

5 kap

Särskilda stadganden

13 §
Officiella kalibreringsintyg

VTT och de nationella mätnormallaboratorierna ska utfärda officiella kalibreringsintyg över sådana kalibreringar av mätinstrument som de utfört enligt denna lag. (19.9.2014/765)

Som officiella kalibreringsintyg betraktas också intyg över kalibreringar som ackrediterade kalibreringslaboratorier enligt 12 § 2 mom. har utfärdat över kalibreringar de utfört inom sitt behörighetsområde. (2.6.2006/496)

14 § (27.6.2014/582)
Upprätthållande av vissa nationella mätnormaler

I fråga om mätning av strålningsstorheterna iakttas bestämmelserna i strålskyddslagen (592/1991).

I fråga om geodetiska och fotogrammetriska mätningar iakttas bestämmelserna i lagen om Lantmäteriverket (900/2013).

15 § (19.9.2014/765)

15 § har upphävts genom L 19.9.2014/765.

16 § (19.9.2014/765)

16 § har upphävts genom L 19.9.2014/765.

6 kap

Ikraftträdande

17 §
Ikrafträdande och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs förordningen den 16 juni 1978 om mätservice (489/78) jämte ändringar. Vad som med stöd av den upphävda förordningen i statsrådets beslut av den 14 maj 1987 om riksmätplatser (510/87) föreskrivs om upprättande av nationella mätnormaler och om de inrättningar som upprätthåller dessa, skall dock fortfarande tillämpas till och med den 31 december 1994.

RP 231/93, EkUB 39/93

Ikraftträdelsestadganden:

2.6.2006/496:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 42/2006, EkUB 5/2006, RSv 49/2006

27.6.2014/582:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 34/2014, JsUB 9/2014, RSv 63/2014

19.9.2014/765:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 74/2014, EkUB 10/2014, RSv 84/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.