Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

3.12.1993/1060

Lag om avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkringar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på en försäkring som tas för att ersätta rättegångskostnader och andra 2 § kostnader i rättsliga angelägenheter (rättsskyddsförsäkring ).

Lagen tillämpas inte på en rättsskyddsförsäkring som täcker tvister eller risker som uppkommer på grund av eller i samband med användning av fartyg som används i sjöfart.

Lagen tillämpas inte på sådana åtgärder som en försäkringsgivare enligt en av honom beviljad ansvarsförsäkring har vidtagit för att trygga den försäkrades och försäkringsgivarens gemensamma intresse.

2 §
Försäkringsbrev

Om en rättsskyddsförsäkring utgör en del av ett sådant försäkringsavtal som gäller någon annan försäkring, skall rättsskyddsförsäkringens väsentliga innehåll särskilt anges i försäkringsbrevet eller i någon annan motsvarande handling.

3 §
Den försäkrades rätt att utse ett ombud eller ett biträde

Om en försäkrad har beviljats en rättsskyddsförsäkring av en försäkringsgivare med koncession i Finland, har han vid ett skadefall rätt att anlita en advokat eller någon annan jurist som han själv utsett. I försäkringsvillkoren skall den försäkrades rätt enligt detta moment nämnas.

Ett avtalsvillkor som begränsar den försäkrades rätt enligt 1 mom. är ogiltigt.

4 §
Behandling av tvister

I försäkringsvillkoren skall nämnas att den försäkrade har rätt att få tvister mellan honom och försäkringsgivaren prövade av ett sådant opartiskt organ som specificerats i försäkringsvillkoren.

Om tvister uppstår, skall försäkringsgivare informera den försäkrade om de rättigheter som han har enligt 3 § 1 mom. och enligt 1 mom. i denna paragraf.

Ett avtalsvillkor som begränsar den försäkrades rätt att få en tvist prövad av en domstol är ogiltigt.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas på en sådan rättsskyddsförsäkring om vilken avtal ingåtts eller i fråga om vilken försäkringsgivarens ansvar inträtt efter att lagen trätt i kraft.

På en sådan rättsskyddsförsäkring i vars villkor bestäms att försäkringsgivarens ansvar fortsätter en försäkringsperiod åt gången, så vida inte någondera avtalsparten säger upp avtalet, och om vilken avtal ingåtts eller i fråga om vilken försäkringsgivarens ansvar inträtt innan lagen trätt i kraft tillämpas lagen från ingången av den försäkringsperiod som närmast följer efter att lagen har trätt i kraft.

RP 137/93, EkUB 32/93, Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv (87/344/EEG)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.