Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

26.11.1993/1026

Förordning om strafforderförfarande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 20 § lagen den 26 juli 1993 om strafforderförfarande (692/93):

1 §

Straffanspråk, strafforder, skriftligt meddelande om straffanspråk samt anvisning om hur den åtalade skall förfara om han önskar göra anspråket till föremål för domstols handläggning skall uppgöras på blanketter som justitieministeriet trycker om justitieministeriet inte annorlunda föreskriver.

Justitieministeriet fastställer formuläret för ovan i 1 mom. nämnda blanketter och anvisningar samt formuläret för övriga meddelanden som används i strafforderförfarandet.

2 §

Den tjänsteman som framställer ett straffanspråk skall granska den misstänktes identitet på ett tillförlitligt sätt och anteckna detta på straffanspråket.

På straffanspråket eller en särskild handling som bifogas straffanspråket skall antecknas hur den misstänktes betalningsförmåga har bedömts. (21.5.1999/612)

3 §

Om egendom yrkas förbruten i ett straffanspråk, skall egendomens värde antecknas på straffanspråket.

4 §

Om den misstänkte bestrider gärningen, skall grunden för bestridandet antecknas på straffanspråket eller en särskild handling som bifogas straffanspräket.

Om den misstänkte bestrider den bedömning av betalningsförmågan som gjorts av den tjänsteman som framställer straffanspråket, skall detta antecknas på straffanspråket. På straffanspråket eller en handling som bifogas detta skall då antecknas den misstänktes egen bedömning av inkomsterna, förmögenheten och försörjningsplikten. (21.5.1999/612)

5 §

I straffanspråket skall antecknas den allmänna åklagare till vilken den misstänkte kan meddela att han motsätter sig straffanspråket, postadressen till åklagarens kansli samt sista dagen då detta meddelande kan ges.

6 § (21.5.1999/612)

6 § har upphävts genom F 21.5.1999/612.

7 §

Avgöranden i strafforderärenden numreras med löpande nummer årligen särskilt i varje åklagardistrikt. Om det vid åklagardistriktet finns flera åklagare och biträdande åklagare som utfärdar strafforder, får numreringen vid behov ske skilt för varje åklagare eller biträdande åklagare.

8 § (21.5.1999/612)

Meddelande om avgöranden i strafforderärenden skall sändas till rättsregistercentralen för varje månad före den 15 nästföljande månad.

Rättsregistercentralen tillställer statistikcentralen uppgifter som gäller strafforder.

9 § (21.5.1999/612)

Handlingar som gäller strafforder förvaras såsom akter i allmänna åklagarens kansli i kansliets arkiv, ordnade i straffordernas nummerföljd skilt för varje år.

10 §

Justitieministeriet meddelar allmänna anvisningar om hur de blanketter som används i strafforderförfarande skall fyllas i samt meddelanden skall ges.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/612:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.