Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

16.9.1993/838

Arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser (gäller till 31.12.2019)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta beslut har upphävts genom F 12.12.2019/1267, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

Arbetsministeriet har med stöd av 2, 3 och 22 §§ statsrådets beslut den 26 november 1992 om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (1182/92) beslutat:

1 § (18.12.2000/1232)

Arbetsgivaren skall enligt 3 § statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (716/2000) registera sådana arbetstagare som exponeras för arbetsmetoder och ämnen angivna i bilagan till detta beslut.

2 §

Om varningspåskrifter på förpackningar med kemikalier som medför risk för cancersjukdom bestäms särskilt.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1993, och genom detsamma upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 27 maj 1988 om kancerframkallande ämnen samt deras påskrifter och giftklassificering (477/88).

Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv (90/394/EEG)

BILAGA

Cancerframkallande agenser:

A. Arbetsmetod(4.12.2003/1014)

1) Tillverkning av auramin. (4.12.2003/1014)

2) Arbete som medför exponering för polycykliska aromatiska kolväter.(4.12.2003/1014)

3) Arbete som medför exponering för damm, ångor och dimmor, som uppstår vid rostning av nickelkopparsten och elektrisk raffinering. (4.12.2003/1014)

4) Metod för tillverkning av kraftigt sur isopropylalkohol. (4.12.2003/1014)

5) Arbete som medför att arbetstagaren exponeras för finfördelat damm av ek eller bok. (4.12.2003/1014)

B. Ämnen

Grupp 1:

Ämnen vilkas användning för forskning och andra därmed jämförbara ändamål är förbjuden och vilka får användas för ifrågavarande ändamål endast med tillstånd av den arbetarskyddsmyndighet som har tillsyn över arbetsplatsen.

Ämnets namn CAS-nummer EY-nummer
N-Acetyl-2-aminofluoren 53-96-3
2-Acetylaminofluoren 53-96-3
4-Aminobifenyl 92-67-1 612-072-00-6
4-Aminobifenyls salter 612-073-00-1
p-Aminodifenyl 92-67-1 612-072-00-6
p-Aminodifenyls salter 612-073-00-1
2-Aminonaftalen 91-59-8 612-022-00-3
2-Aminonaftalens salter 612-071-00-0
Bensenazodimetylanilin 60-11-7
Bensenazodimetylanilins salter
Bensidin 92-87-5 612-042-00-2
Bensidins salter 612-070-00-5
4,4’-Bianilin 92-87-5 612-042-00-2
4,4’-Bianilins salter 612-070-00-5
(1,1’-Bifenyl)-4-amin 92-67-1 612-072-00-6
(1,1’-Bifenyl)-4-amins salter 612-073-00-1
(1,1’-Bifenyl)-4,4’-diamin 92-87-5 612-042-00-2
(1,1’-Bifenyl)-4,4’-diamins salter 612-070-00-5
4-Bifenylamin 92-67-1 612-072-00-6
4-Bifenylamins salter 612-073-00-1
4,4’-Bifenylendiamin 92-87-5 612-042-00-2
4,4’-Bifenylendiamins salter 612-070-00-5
CI 11020 60-11-7
CI 11020:s salter
CI 37225 92-87-5 612-042-00-2
CI 37225:s salter 612-070-00-5
CI 37270 91-59-8 612-022-00-3
CI 37270:s salter 612-071-00-0
Di-2-kloretylsulfid 505-60-2
Di(2-kloretyl)eter 111-44-4 603-029-00-2
4,4’-Diamino-1,1’-bifenyl 92-87-5 612-042-00-2
4,4’-Diamino-1,1’-bifenyls salter 612-070-00-5
Dibenso(b,e)(1,4)dioxin 1746-01-6
2,3-Dibrom-1-propanolfosfat 126-72-7
1,2-Dihydro-3-metyl-benso(j)aceantrylen 56-49-5
2,2’-Diklordietyleter 111-44-4 603-029-00-2
2,2’-Diklordietylsulfid 505-60-2
Diklordimetyleter 542-88-1 603-046-00-5
Dimetyl-1,1’-dikloreter 542-88-1 603-046-00-5
N,N-Dimetyl-4-fenylazobensenamin 60-11-7
N,N-Dimetyl-4-fenylazobensenamins salter
N,N-Dimetyl-p-fenylazoanilin 60-11-7
N,N-Dimetyl-p-fenylazoanilins salter
4-Dimetylaminoazobensen 60-11-7
4-Dimetylaminoazobensens salter
4-Dimetylaminofenylazobensen 60-11-7
4-Dimetylaminofenylazobensens salter
p-Fenylanilin 92-67-1 612-072-00-6
p-Fenylanilins salter 612-073-00-1
4-Fenylnitrobensen 92-93-3 609-039-00-3
N-Fluoren-2-yl-acetamid 53-96-3
2-Fluorenylacetamid 53-96-3
1-Klor-2-(β-kloretoxi)etan 111-44-4603-029-00-2
1-Klor-2-(β-kloretyltio)etan 505-60-2
Klor(klormetoxi)metan 542-88-1 603-046-00-5
Klordimetyleter 107-30-2 603-075-00-3
bis-(2-Kloretyl)-sulfid 505-60-2
bis-(2-Kloretyl)eter 111-44-4 603-029-00-2
bis-(β-Kloretyl)eter 111-44-4 603-029-00-2
bis-Klormetyleter 542-88-1 603-046-00-5
Klormetylmetyleter 107-30-2 603-075-00-3
1-Metyl-1-nitrosourea 684-93-5
N-Metyl-N-nitrosourea 684-93-5
Metylklormetyleter 107-30-2 603-075-00-3
20-Metylkolantren 56-49-5
3-Metylkolantren 56-49-5
Metylnitrosourea 684-93-5
2-Naftylamin 91-59-8 612-022-00-3
β-Naftylamin91-59-8612-022-00-3
2-Naftylamins salter612-071-00-0
β-Naftylamins salter 612-071-00-0
4-Nitrobifenyl 92-93-3 609-039-00-3
p-Nitrodifenyl 92-93-3 609-039-00-3
N-Nitroso-N-metylurea 684-93-5
Nitrosometylurea 684-93-5
2-Oxetanon 57-57-8 606-031-00-1
3-Propanolid 57-57-8 606-031-00-1
1,3-Propiolakton 57-57-8 606-031-00-1
β-Propiolakton 57-57-8 606-031-00-1
Senapsgas 505-60-2
TCDD 1746-01-6
2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin 1746-01-6
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 126-72-7
Xenylamin 92-67-1 612-072-00-6
Xenylamins salter 612-073-00-1

Grupp 2:

Ämnen för vilkas användning arbetsministeriet kan vid behov ålägga tillståndsplikt.

Ämnets namn CAS-nummer EY-nummer
Brometen 593-60-2 602-024-00-2
Brometylen 593-60-2 602-024-00-2
1,1-Difluoreten 75-38-7
1,1-Difluoretylen 75-38-7
3,3’-Diklor-4,4’-diaminodifenylmetan 101-14-4 612-078-00-9
3,3’-Diklor-4,4’-diaminodifenylmetans salter 612-079-00-4
2,2’-Diklor-4,4’-metylendianilin 101-14-4 612-078-00-9
2,2’-Diklor-4,4’-metylendianilins salter 612-079-00-4
1,1-Dikloreten 75-35-4 602-025-00-8
1,1-Dikloretylen 75-35-4 602-025-00-8
Dimetylnitrometan 79-46-9 609-002-00-1
3-Hydroxi-1-propansulfonsyrasulton 1120-71-4 016-032-00-3
Kloreten 75-01-4 602-023-00-7
Kloretylen 75-01-4 602-023-00-7
4,4’-Metylen-bis-(2-kloranilin) 101-14-4 612-078-00-9
4,4’-Metylen-bis-(2-kloranilins) salter 612-079-00-4
4,4’-Metylen-bis-2-klorbensenamin 101-14-4 612-078-00-9
4,4’-Metylen-bis-2-klorbensenamins salter 612-079-00-4
Metylen-o-kloranilin 101-14-4 612-078-00-9
Metylen-o-kloranilins salter 612-079-00-4
MOCA 101-14-4 612-078-00-9
MOCA:s salter 612-079-00-4
2-Nitropropan 79-46-9 609-002-00-1
1,2-Oxatiolan-2,2-dioxid 1120-71-4 016-032-00-3
1,3-Propansulton 1120-71-4 016-032-00-3
Vinylbromid 593-60-2 602-024-00-2
Vinylidenfluorid 75-38-7
Vinylidenklorid 75-35-4 602-025-00-8
Vinylklorid 75-01-4 602-023-00-7

Grupp 3:

Andra ämnen vid vilkas användning iakttas statsrådets förordning om avvärjande av cancerriski anslutning till arbete (716/2000). (18.12.2000/1232)

Ämnets namn CAS-nummer EY-nummer
AAT 97-56-3 611-006-00-3
Acetamid 60-35-5 616-022-00-4
Acetylentetraklorid 79-34-5 602-015-00-3
Aflatoxiner 1402-68-2
Akrylamid 79-06-1 616-003-00-0
Akrylnitril 107-13-1 608-003-00-4
Aldrin309-00-2 602-048-00-3
5-Allyl-1,3-benzodioxol; 5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxol, Safrol94-59-7202-345-4
(18.12.2000/1232)
3-Amino-(1H)-1,2,4-triazol 61-82-5 613-011-00-6
2-Amino-1-metoxi-4-nitrobensen 99-59-2
2-Amino-1-metoxi-4-nitrobensens salter
3-Amino-1,2,4-triazol 61-82-5 613-011-00-6
1-Amino-2-metoxi-5-metylbensen 120-71-8
1-Amino-2-metoxi-5-metylbensens salter
1-Amino-2-metoxibensen 90-04-0 612-035-00-4
1-Amino-2-metoxibensens salter
1-Amino-2-metylbensen 95-53-4 612-091-00-X
1-Amino-2-metylbensens salter
4-Amino-2’,3-dimetylazobensen 97-56-3 611-006-00-3
4-Amino-2’,3-dimetylazobensens salter
4’-Amino-2,3’-azotoluen 97-56-3 611-006-00-3
4’-Amino-2,3’-azotoluens salter
1-Amino-2,4,5-trimetylbensen 137-17-7
1-Amino-2,4,5-trimetylbensens salter
2-Amino-4-kloranilin 95-83-0
2-Amino-4-kloranilins salter
3-Amino-4-metoxitoluen 120-71-8
3-Amino-4-metoxitoluens salter
2-Amino-4-nitroanisol 99-59-2
2-Amino-4-nitroanisols salter
2-Amino-5-azotoluen 97-56-3 611-006-00-3
2-Amino-5-azotoluens salter
2-Amino-5-klortoluen 95-69-2
2-Amino-5-klortoluens salter
3-Amino-9-etylkarbazol 132-32-1
3-Amino-n-etylkarbazol 132-32-1
m-Amino-p-kresolmetylester 120-71-8
m-Amino-p-kresolmetylesters salter
3-Amino-p-toluidin 95-80-7
3-Amino-s-triazol 61-82-5 613-011-00-6
4-Amino-3-fluorfenol 399-95-1 402-230-0
2-Aminoanilin 95-54-5
2-Aminoanilins salter
2-Aminoanisol 90-04-0 612-035-00-4
2-Aminoanisols salter
4-Aminoazobensen 60-09-3 611-008-00-4
o-Aminoazotoluen 97-56-3 611-006-00-3
o-Aminoazotoluens salter
Aminobensen 62-53-3 612-008-00-7
Aminobensens salter612-009-00-2
bis-(p-Aminofenyl)sulfid 139-65-1
bis-(p-Aminofenyl)sulfids salter
bis-(p-Aminofenyl)sulfon 80-08-0
m- och p-Aminometylbensen 108-44-1 612-024-00-4
106-49-0
m- och p-Aminotoluen 108-44-1 612-024-00-4
106-49-0
o-Aminotoluen 95-53-4 612-091-00-X
o-Aminotoluens salter
Aminotriazol 61-82-5 613-011-00-6
Amitrol 61-82-5 613-011-00-6
Ammoniumdikromat 7789-09-5 024-003-00-1
Anilin 62-53-3 612-008-00-7
Anilins salter 612-009-00-2
o-Anisidin 90-04-0 612-035-00-4
o-Anisidins salter
o-Anisylamin 90-04-0 612-035-00-4
o-Anisylamins salter
Aromatextraktdestillat, jordoljebacerat (EINECS-numrena: 2651021, 2651307, 2651042, 2651110)64742-03-6 650-011-00-5
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6
Arsen 7440-38-2 033-001-00-X
Arsens oorganiska föreningar, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Arsensyra och dess salter 033-005-00-1
Arsentrioxid 1327-53-3 033-003-00-0
Aryltriazener, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Aryltriazeners derivater, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Aryltriazeners derivaters salter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Aryltriazeners salter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Asbest 132207-33-1 650-013-00-6
132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5
Auramin 492-80-8
Auramins salter
Azacyklopropan 151-56-4 613-001-00-1
Azimetylen 334-88-3
Aziridin 151-56-4 613-001-00-1
Azo-bis-bensen 103-33-3 611-001-00-6
Azo-bis-bensens salter
Azobensen 103-33-3 611-001-00-6
Azobensens salter
Azodibensen 103-33-3 611-001-00-6
Azodibensens salter
B(a)P 50-32-8 601-032-00-3
Bensalklorid 98-87-3 602-058-00-8
Bensen 71-43-2 601-020-00-8
Bensen-1-azo-2-naftol 842-07-9
1,2-Bensendiamin 95-54-5
1,2-Bensendiamins salter
Bensenyltriklorid 98-07-7 602-038-00-9
Benso(a)antracen 56-55-3 601-033-00-9
Benso(a)pyren 50-32-8 601-032-00-3
Benso(b)fluoranten 205-99-2 601-034-00-4
Benso(d,e,f)krysen 50-32-8 601-032-00-3
Benso(j)fluoranten 205-82-3 601-035-00-X
Benso(k)fluoranten 207-08-9 601-036-00-5
3,4-Bensopyren 50-32-8 601-032-00-3
6,7-Bensopyren 50-32-8 601-032-00-3
Bensotriklorid 98-07-7 602-038-00-9
Bensyl Violet 3B 1694-09-3 650-010-00-X
Bensyl Violet 4B 1694-09-3 650-010-00-X
Bensyldiklorid 98-87-3 602-058-00-8
Bensylenklorid 98-87-3 602-058-00-8
Bensylidinklorid 98-87-3 602-058-00-8
Benzidinbaserade azofärger, 4,4’-diarylazobifenylfärger, med undantag för föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan611-024-00-1
(18.12.2000/1232)
Benz[e]pyren192-97-2205-892-7
(18.12.2000/1232)
Beryllium 7440-41-7 004-001-00-7
Berylliumfluorid 7787-49-7
Berylliumföreningar förutom aluminberylliumsilikater 004-002-00-2
Berylliumklorid 7787-47-5
Berylliums oorganiska föreningar, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Berylliumsulfat 13510-49-1
τ-BHC 58-89-9 602-043-00-6
N,N’-Bianilin 122-66-7
Bietylen 106-99-0 601-013-00-X
2,2’-Bioxiran 1464-53-5 603-060-00-1
Blyacetat 301-04-2
Blyacetat, alkalisk 1335-32-6 082-007-00-9
Blyfosfat 7446-27-7
Blykromat 7758-97-6 082-004-00-2
Blyortofosfat 7446-27-7
Blysubacetat 1335-32-6
BP 50-32-8 601-032-00-3
Brilliant Blue FCF 2650-18-2
1,3-Butadien 106-99-0 601-013-00-X
1,3-Butadiendiepoxid 1464-53-5 603-060-00-1
Butan(1), isobutan(2),(innehållande . 0,1 % butadien (203-450-8)); isobutan601-004-01-8203-448-7
200-857-2
(18.12.2000/1232)
Butan-1,2,3,4-diepoxid 1464-53-5 603-060-00-1
N-Butyl-n-(2-oxibutyl)nitrosoamin 61734-89-2
4-(Butylnitrosoamino)-2-butanon 61734-89-2
β-Butyrolakton 3068-88-0
CI 12055 842-07-9
CI 12156 6358-53-8
CI 16150 3761-53-3
CI 16155 3564-09-8
CI 22120 573-58-0
CI 22610 2602-46-2
CI 23850 72-57-1
CI 30145 16071-86-6 611-005-00-8
CI 30235 1937-37-7
CI 37077 95-53-4 612-091-00-X
CI 37077:s salter
CI 37130 99-59-2
CI 37130:s salter
CI 37230 119-93-7 612-041-00-7
CI 37230:s salter 612-081-00-5
CI 37235 119-90-4 612-036-00-X
CI 37235:s salter 612-037-00-5
CI 41000 B 492-80-8
CI 41000 B:s salter
CI 42085 4680-78-8
CI 42090 2650-18-2
CI 42640 1694-09-3 650-010-00-X
CI 76010 95-54-5
CI 76010:s salter
CI 76015 95-83-0
CI 76015:s salter
CI 76027 5131-60-2
CI 76027:s salter
CI 76035 95-80-7
CI 76050 615-05-4
CI 76050:s salter
CI 77223 13765-19-0 024-008-00-9
CI 77622 7446-27-7
CI Acid Blue 9 2650-18-2
CI Acid Green 3 4680-78-8
CI Acid Red 26 3761-53-3
CI Acid Violet 49 1694-09-3 650-010-00-X
CI Azoic Diazo Component 113 119-93-7 612-041-00-7
CI Azoic Diazo Component 113:s salter 612-081-00-5
CI Azoic Diazo Component 48 119-90-4 612-036-00-X
CI Azoic Diazo Component 48:s salter 612-037-00-5
C.I. Basic Red 9; dianilinhydrokloridd 569-61-9
(18.12.2000/1232)
CI Direct Black 38 1937-37-7
CI Direct Blue 14 72-57-1
CI Direct Blue 6 2602-46-2
CI Direct Brown 95 16071-86-6 611-005-00-8
CI Direct Red 28 573-58-0
C.I. Disperse Blue 1; 1,4,5,8-Tetra-aminoantrakinon2475-45-8
(18.12.2000/1232)
CI Food Blue 2 2650-18-2
CI Food Red 6 3564-09-8
CI Food Violet 2 1694-09-3 650-010-00-X
CI Oxidation Bace 12 615-05-4
CI Oxidation Bace 12:s salter
CI Oxidation Bace 16 95-54-5
CI Oxidation Bace 16:s salter
CI Oxidation Bace 20 95-80-7
CI Pigment Yellow 33 13765-19-0 024-008-00-9
CI Solvent Red 80 6358-53-8
CI Solvent Yellow 14 842-07-9
CI Solvent Yellow 3 97-56-3 611-006-00-3
CI Solvent Yellow 3:s salter
CI Solvent Yellow 34 492-80-8
CI Solvent Yellow 34:s salter
Citrus Red no 2 6358-53-8
Cyanoetylen 107-13-1 608-003-00-4
Cyklofosfamid 50-18-0
Dapson 80-08-0
p-Di-(2-kloretyl)aminoalanin 148-82-3
N,N-Di-2-kloretyl-τ-p-aminofenyl-smörsyra 305-03-3
4,4’-Di-isocyanat-3,3’-dimetoxi-1,1’-bifenyl 91-93-0
Di(2-hydroxi-n-propyl)amin53609-64-6
Diamin302-01-2007-008-00-3
2,4-Diamino-1-metoxibensen615-05-4
2,4-Diamino-1-metoxibensens salter
2,6-Diamino-3-fenylazopyridin94-78-0
4,4’-Diamino-3,3’-dimetylbifenyl119-93-7612-041-00-7
4,4’-Diamino-3,3’-dimetylbifenyls salter612-081-00-5
1,2-Diamino-4-klorbensen95-83-0
1,2-Diamino-4-klorbensens salter
1,3-Diamino-4-metylbensen95-80-7
2,4-Diaminoanisol615-05-4
2,4-Diaminoanisols salter
1,2-Diaminobensen95-54-5
1,2-Diaminobensens salter
p,p’-Diaminodifenylsulfid139-65-1
p,p’-Diaminodifenylsulfids salter
4,4’-Diaminodifenylsulfon80-08-0
1,5-Diaminonaftalen2243-62-1
2,4-Diaminotoluen95-80-7
Diaminotoluen25376-45-8246-910-3
(18.12.2000/1232)
Diamins alkylderivater, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Diamins alkylderivaters salter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Diamins salter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda 007-014-00-6
o-Dianisidin 119-90-4 612-036-00-X
O-Dianisidinbaserade azofärger; 4,4’-diaryyliatso-3,3-dimetoksibifenyl färger, med undantag för föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan611-029-00-9
(18.12.2000/1232)
Dianisidindi-isocyanat 91-93-0
o-Dianisidins salter 612-037-00-5
Diarsenpentoxid 1303-28-2 033-004-00-6
Diarsentrioxid 1327-53-3 033-003-00-0
Diazirin 334-88-3
Diazobensen 103-33-3 611-001-00-6
Diazobensens salter
Diazometan 334-88-3 006-068-00-8
Dibens(a,h)antracen 53-70-3 601-041-00-2
1,2-Dibrom-3-klorpropan 96-12-8 602-021-00-6
1,2-Dibrometan 106-93-4 602-010-00-6
Dieldrin 60-57-1 602-049-00-9
Diepoxi-1,2:3,4-butan 1464-53-5 603-060-00-1
1,2:3,4-Diepoxibutan 1464-53-5 603-060-00-1
3,3-Dietyl-1-(m-pyridyl)triazen 21600-43-1
3,3-Dietyl-1-fenyltriazen 13056-98-9
1,3-Dietyl-2-tiourea 105-55-5
1,4-Dietylendioxid 123-91-1 603-024-00-5
Dietyleneter 123-91-1 603-024-00-5
Dietylsulfat 64-67-5 016-027-00-6
N,N’-Dietyltiokarbamid 105-55-5
N,N’-Dietyltiourea 105-55-5
1,2-Difenyldiazen 103-33-3 611-001-00-6
1,2-Difenyldiazens salter
1,2-Difenylhydrazin 122-66-7
Difenylnitrosoamin 86-30-6
Dihydro-1H-aziridin 151-56-4 613-001-00-1
1,2-Dihydro-5-nitroacenaftylen 602-87-9 609-037-00-2
1,2-Dihydro-5-nitroacenaftylens salter
4,5-Dihydroimidazol-2(3H)-tion 96-45-7
2,2’-Dihydroxi-N-nitrosodipropylamin 53609-64-6
2,4-Diklor-1-(4-nitrofenoxi)bensen 1836-75-5 609-040-00-9
1,1-Diklor-2,2-dikloretan 79-34-5 602-015-00-3
2’,4’-Diklor-4-nitrobifenyleter 1836-75-5 609-040-00-9
2,4-Diklor-4’-nitrodifenyleter 1836-75-5 609-040-00-9
3,3’-Diklor-4,4’-diaminobifenyl 91-94-1 612-068-00-4
3,3’-Diklor-4,4’-diaminobifenyls salter 612-069-00-X
1,3-Diklor-2-propanol 96-23-1 602-064-00-0
3,3’-Diklorbensidin 91-94-1 612-068-00-4
3,3’-Diklorbensidins salter 612-069-00-X
4,4’-Diklorbensilsyras etylester 510-15-6
3,3’-Diklorbifenyl-4,4’-ylendiamin 91-94-1 612-068-00-4
3,3’-Diklorbifenyl-4,4’-ylendiamins salter 612-069-00-X
1,2-Dikloretan 107-06-2 602-012-00-7
2,4-Diklorfenyl-p-nitrofenyleter 1836-75-5 609-040-00-9
Diklormetylbensen 98-87-3 602-058-00-8
α,α-Diklortoluen 98-87-3 602-058-00-8
Dikromsyras diammoniumsalt 7789-09-5 024-003-00-1
3,3’-Dimetoxibensidin 119-90-4 612-036-00-X
3,3’-Dimetoxibensidin-4,4’-di-isocyanat 91-93-0
3,3’-Dimetoxibensidins salter 612-037-00-5
3,3’-Dimetoxibifenylen-4,4’-di-isocyanat 91-93-0
3,3-Dimetyl-1-(m-metylfenyl)triazen 20241-03-6
3,3-Dimetyl-1-(m-pyridyl)triazen 19992-69-9
3,3-Dimetyl-1-(m-tolyl)triazen 20241-03-6
3,3-Dimetyl-1-(o-metylfenyl)triazen 20240-98-6
3,3-Dimetyl-1-(o-tolyl)triazen 20240-98-6
3,3-Dimetyl-1-fenyltriazen 7227-91-0
3,3-Dimetyl-2-oxetanon 1955-45-9
Dimetyl-β-propiolakton 1955-45-9
tris-(Dimetylamin)-fosfinoxid 680-31-9 015-106-00-2
bis-(p-Dimetylaminofenyl)-metylenimin 492-80-8
bis-(p-Dimetylaminofenyl)metylenimins salter
Dimetylaminokarbonylklorid 79-44-7 006-041-00-0
3,3’-Dimetylbensidin 119-93-7 612-041-00-7
3,3’-Dimetylbensidins salter 612-081-00-5
3,3’-Dimetyldifenyl-4,4’-diamin 119-93-7 612-041-00-7
3,3’-Dimetyldifenyl-4,4’-diamins salter 612-081-00-5
Dimetylen-imin 151-56-4 613-001-00-1
Dimetylenoxid 75-21-8 603-023-00-X
N,N-Dimetylhydrazin 57-14-7 007-012-00-5
1,1-Dimetylhydrazin 57-14-7 007-012-00-5
1,2-Dimetylhydrazin 540-73-8 007-013-00-0
N,N-Dimetylkarbamoylklorid 79-44-7 006-041-00-0
Dimetylkarbamylklorid 79-44-7 006-041-00-0
N,N-Dimetylnitrosoamin 62-75-9 612-077-00-3
Dimetylsulfamoylklorid 13360-57-1 016-033-00-9
Dimetylsulfat 77-78-1 016-023-00-4
Dinickeltrioxid 1314-06-3 028-005-00-3
Dinitrotoluen, dinitrotoluen teknisk kvalitet, 2,4-dinitrotoluen121-14-2 / 25321-14-6204-450-0
246-836-1
(18.12.2000/1232)
2,6-Dinitrotoluen606-20-2210-106-0
(18.12.2000/1232)
1,4-Dioxan 123-91-1 603-024-00-5
Direct Black 1937-37-7
Direct Blue 6 2602-46-2
Direct Brown 95 16071-86-6 611-005-00-8
Direct Red 28 573-58-0
Epihydrinaldehyd 765-34-4
Epiklorhydrin 106-89-8 603-026-00-6
2,3-Epoxi-1-propanol 765-34-4
1,2-Epoxietan 75-21-8 603-023-00-X
1-Epoxietyl-3,4-epoxicyklohexan 106-87-6
3-(Epoxietyl)-7-oxabicyklo[4.1.0]heptan 106-87-6
(Epoxietyl)bensen 96-09-3 603-084-00-2
1,2-Epoxipropan 75-56-9 603-055-00-4
2,3-Epoxipropionaldehyd 765-34-4
Erionit 66733-21-9 650-012-00-0
Etanamid 60-35-5
Etyl-4-klor-α-(4-klorfenyl)-α-hydroxibensenacetat510-15-6
1,3-Etylen-2-tiourea 96-45-7
1,2-Etylendibromid 106-93-4 602-010-00-6
1,2-Etylendiklorid 107-06-2 602-012-00-7
Etylenglykol-bis-klormetyleter 13483-18-6
Etylenimin 151-56-4 613-001-00-1
Etylenoxid 75-21-8 603-023-00-X
N,N’-Etylentiourea 96-45-7
Etylkarbamat 51-79-6 607-149-00-6
Etylmetansulfonat 62-50-0
Etyluretan 51-79-6 607-149-00-6
Fenazopyridin 94-78-0
N-Fenyl-2-naftylamin 135-88-6
N-Fenyl-2-naftylamins salter
1-Fenyl-3-metyltriazen 16033-21-9
1-Fenyl-3,3-dietyltriazen 13056-98-9
1-Fenyl-3,3-dimetyltriazen 7227-91-0
N-Fenyl-β-naftalymin135-88-6
N-Fenyl-β-naftylamins salter
2-Fenylaminonaftalen 135-88-6
2-Fenylaminonaftalens salter
1-(Fenylazo)-2-naftol 842-07-9
3-(Fenylazo)-2,6-pyridindiamin 94-78-0
o-Fenylendiamin 95-54-5
o-Fenylendiamins salter
Fenylkloroform 98-07-7 602-038-00-9
1-Fenylmonometyltriazen 16033-21-9
Fenyloxiran 96-09-3 603-084-00-2
iso-Fosfoamid 3778-73-2
Fosforsyras trimetylester 512-56-1
Glycidaldehyd 765-34-4
Glysidol556-52-5209-128-3
(18.12.2000/1232)
Guinea Green B 4680-78-8
1,4,5,6,7,8,8-Heptaklor-2,3-epoxi-3a,4, 7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden1024-57-3 602-063-00-5
Heptaklorepoxid 1024-57-3 602-063-00-5
1,2,3,4,10,10-Hexaklor- 6,7-epoxi-1,4,4a, 60-57-1 602-049-00-9
5,6,7,8,8a-oktahydro-exo-1,4-endo-5,8- dimetanonaftalen
1,1,2,3,4,4-Hexaklor-1,3-butadien 87-68-3
Hexaklor-1,3-butadien 87-68-3
(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-Hexaklor- 1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8- dimetanonaftalen 309-00-2 602-048-00-3
1,2,3,4,10,10-Hexaklor-1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-exo-1,4-endo-5,8-dimetano- naftalen 309-00-2 602-048-00-3
(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)Hexaklor- 6,7-epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro- 1,4:5,8-dimetanonaftalen 60-57-1 602-049-00-9
Hexaklorbensen 118-74-1 602-065-00-6
Hexaklorbutadien 87-68-3
τ-1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan 58-89-9 602-043-00-6
Hexametylfosforamid 680-31-9 015-106-00-2
Hexametylfosfortriamid 680-31-9 015-106-00-2
Hydrazin 302-01-2 007-008-00-3
Hydrazin-bis(3-karboksi-4-hydroxibenzensulfonat)007-022-00-X405-030-1
(18.12.2000/1232)
Hydrazins alkylderivater, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Hydrazins alkylderivaters salter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Hydrazins salter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda007-014-00-6
Hydrazobensen 122-66-7
Hydrazodibensen 122-66-7
2,2’-bis-(Hydroxipropyl)nitrosoamin 53609-64-6
N-bis-(2-Hydroxipropyl)nitrosoamin 53609-64-6
3-Hydroxismörsyra-β-lakton3068-88-0
2-Imidazolidintion 96-45-7
4,4’-(Imidokarbonyl)-bis-(N,N-dimetyl)- anilin 492-80-8
4,4’-(Imidokarbonyl)-bis-(N,N-dimetyl)- anilins salter
Isofosfamid 3778-73-2
Jordoljebacerat aromatekstraktdestillat, EINECS-numrena 2651021, 2651037, 2651042, 265111064742-03-6 650-011-00-5
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6
Kadmium 7440-43-9
Kadmiumcyanid 542-83-6 048-004-00-1
Kadmiumfluorid 7790-79-6 048-006-00-2
Kadmiumfluorsilikat 17010-21-8 048-005-00-7
Kadmiumformat 4464-23-7 048-003-00-6
Kadmiumföreningar, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda048-001-00-5
Kadmiumhexafluorsilikat 17010-21-8 048-005-00-7
Kadmiumjodid 7790-80-9 048-007-00-8
Kadmiumklorid 10108-64-2 048-008-00-3
Kadmiumoxid 1306-19-0 048-002-00-0
Kadmiumsulfat 10124-36-4 048-009-00-9
Kalciumkromat 13765-19-0 024-008-00-9
Kaliumbromat 7758-01-2 035-003-00-6
Kaliumdikromat 7778-50-9 024-002-00-6
Kaliumkromat 7789-00-6 024-006-00-8
Kaptafol 2425-06-1 613-046-00-7
Karbadoxi 6804-07-5 613-050-00-9
Karbamidsyras etylester 51-79-6 607-149-00-6
4,4’-Karbonimidoyl-bis-(N,N-dimetyl) bensenamin492-80-8
4,4’-Karbonimidoyl-bis-(N,N-dimetyl)- bensenamins salter
Keramiska fibrer; specialfibrer; förutom det på andra ställen i bilagan nämda. [Syntetiska glassaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehål av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordmetaller (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) är lika med eller understiger 18 viktprocent]650-017-00-8
(18.12.2000/1232)
4-Klor-1,2-bensendiamin 95-83-0
4-Klor-1,2-bensendiamins salter
4-Klor-1,2-fenylendiamin 95-83-0
4-Klor-1,2-fenylendiamins salter
4-Klor-1,3-bensendiamin 5131-60-2
4-Klor-1,3-bensendiamins salter
4-Klor-1,3-fenylendiamin 5131-60-2
4-Klor-1,3-fenylendiamins salter
4-Klor-2-metylanilin 95-69-2
4-Klor-2-metylanilins salter
4-Klor-2-metylbensenamin 95-69-2
4-Klor-2-metylbensenamins salter
2-Klor-2-propenyldietylkarbamoditioat 95-06-7 006-038-00-4
4-Klor-2-toluidin 95-69-2
4-Klor-2-toluidins salter
1-Klor-2,3-epoxipropan 106-89-8 603-026-00-6
1-Klor-2,4-diaminobensen 5131-60-2
1-Klor-2,4-diaminobensens salter
α-Klor-3-picolin 3099-31-8
α-Klor-3-picolin hydroklorid 6959-48-4
α-Klor-3-picolins salter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
4-Klor-m-fenylendiamin 5131-60-2
4-Klor-m-fenylendiamins salter
4-Klor-o-fenylendiamin 95-83-0
4-Klor-o-fenylendiamins salter
4-Klor-o-toluidin 95-69-2
4-Klor-o-toluidins salter
S-2-Klorallyl-N,N-(dietyl)ditiokarbamat 95-06-7006-038-00-4
Klorambusil305-03-3
Klordan57-74-9602-047-00-8
3-(2-Kloretyl)-2-((2-kloretyl) aminotetrahydro-2H-1,3,2- oxazafosforin)-2-oxid3778-73-2
N,N-bis-(--Kloretyl)-amino-N’,O propylen-fosforsyraesterdiamid3778-73-2
N,N-bis-(2-Kloretyl)-N’,O- propylenfosforsyraesterdiamid50-18-0
p-N-bis-(2-Kloretyl)amino-L-fenylalanin 148-82-3
2-(bis-(2-Kloretyl)amino)-2H-1,3,2- oxazafosforin 2-oxid50-18-0
3-(p-(bis-(2-Kloretyl)amino)fenyl)-L-alanin 148-82-3
L-3-(p-(bis-(2-Kloretyl)amino)fenyl)-alanin148-82-3
τ-(p-di(2-Kloretyl)aminofenyl)smörsyra 305-03-3
4-Klorfenylen-1,3-diamin 5131-60-2
4-Klorfenylen-1,3-diamins salter
4-Klorianilin106-47-8203-401-0
(18.12.2000/1232)
bis-1,2-(Klormetoxi)-etan 13483-18-6
bis-1,4-(Klormetoxi)-p-xylen 56894-91-8
1,2-bis-Klormetoxietan 13483-18-6
1,4-bis-(Klormetoximetyl)-bensen 56894-91-8
(Klormetyl)etylenoxid 106-89-8 603-026-00-6
Klormetyloxiran 106-89-8 603-026-00-6
3-Klormetylpyridin 3099-31-8
3-Klormetylpyridin hydroklorid 6959-48-4
3-Klormetylpyridins salter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Klorobensilat 510-15-6
Kloroform 67-66-3 602-006-00-4
Klorpropylenoxid 106-89-8 603-026-00-6
Koboltklorid7646-79-9231-589-4
(18.12.2000/1232)
Koboltisulfat10124-43-3233-334-2
(18.12.2000/1232)
Koltetraklorid 56-23-5 602-008-00-5
p-Kresidin 120-71-8
p-Kresidins salter
Krom(III)kromat 24613-89-6 024-010-00-X
Krom(VI)föreningar, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Krom(VI)oxid 1333-82-0 024-001-00-0
Kromdiklordidioxid 14977-61-8 024-005-00-2
Kromoxiklorid 14977-61-8 024-005-00-2
Kromsyra 7738-94-5
Kromsyraanhydrid 1333-82-0 024-001-00-0
Kromsyras dinatriumsalt 10588-01-9 024-004-00-7
Kromtrioxid 1333-82-0 024-001-00-0
Kromylklorid 14977-61-8 024-005-00-2
Krysen218-01-9205-923-4
(18.12.2000/1232)
Lindan 58-89-9 602-043-00-6
Melfalan 148-82-3
2-Merkaptoimidazolin 96-45-7
Metankarboxiamid 60-35-5
Metansulfonsyras etylester 62-50-0
Metansulfonsyras metylester 66-27-3
Metantetraklorid 56-23-5 602-008-00-5
Metantriklorid 67-66-3 602-006-00-4
2-Metoxi-1-aminobensen 90-04-0 612-035-00-4
2-Metoxi-1-aminobensens salter
4-Metoxi-1,3-bensendiamin 615-05-4
4-Metoxi-1,3-bensendiamins salter
2-Metoxi-5-metylanilin 120-71-8
2-Metoxi-5-metylanilins salter
2-Metoxi-5-nitroanilin 99-59-2
2-Metoxi-5-nitroanilins salter
2-Metoxi-5-nitrobensenamin 99-59-2
2-Metoxi-5-nitrobensenamins salter
p-Metoxi-m-fenylendiamin 615-05-4
p-Metoxi-m-fenylendiamins salter
2-Metoxianilin 90-04-0 612-035-00-4
2-Metoxianilins salter
3-Metyl-1-fenyltriazen 16033-21-9
4-Metyl-2-oxetanon 3068-88-0
N-Metyl-N-nitrosometanamin 62-75-9 612-077-00-3
5-Metyl-o-anisidin 120-71-8
5-Metyl-o-anisidins salter
1-Metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin 70-25-7 612-083-00-6
Metylakrylamidometoxiacetat, som innehåller minst 0,1 % akrylamid77402-03-0 401-890-7
m- och p-Metylanilin 108-44-1 612-024-00-4
106-49-0
o-Metylanilin 95-53-4 612-091-00-X
2-Metylanilin 95-53-4 612-091-00-X
2-Metylanilins salter
2-Metylazacyklopropan 75-55-8 613-033-00-6
Metylaziridin 75-55-8 613-033-00-6
Metylazoximetylacetat 592-62-1 611-004-00-2
4,4--Metylendi-o-toluidin 838-88-0 612-085-00-7
Metyletylen-imin 75-55-8 613-033-00-6
Metyletylenoxid 75-56-9 603-055-00-4
1-(m-Metylfenyl)-3,3-dimetyltriazen 20241-03-6
1-(3-Metylfenyl)-3,3-dimetyltriazen 20241-03-6
1-(o-Metylfenyl)-3,3-dimetyltriazen 20240-98-6
1-(2-Metylfenyl)-3,3-dimetyltriazen 20240-98-6
Metylmetansulfonat 66-27-3
4-(Metylnitrosoamino)-1-butanol 51938-16-0
Metyloxiran 75-56-9 603-055-00-4
N-(2-Naftyl)anilin 135-88-6
N-(2-Naftyl)anilins salter
1,5-Naftylendiamin 2243-62-1 612-089-00-9
2-Naftylfenylamin 135-88-6
2-Naftylfenylamins salter
Natriumdikromat 10588-01-9 024-004-00-7
Natriumdikromat, dihydrat7789-12-0234-190-3
(18.12.2000/1232)
Nickel 7440-02-0 028-002-00-7
Nickeldioxid 12035-36-8 028-004-00-8
Nickelkarbonyl 13463-39-3 028-001-00-1
Nickelklorid 7718-54-9
Nickelmonoxid 1313-99-1 028-003-00-2
Nickels oorganiska föreningar, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Nickelsubsulfid 12035-72-2
Nickelsulfid 16812-54-7 028-006-00-9
Nickeltetrakarbonyl 13463-39-3 028-001-00-1
5-Nitro-o-anisidin 99-59-2
5-Nitro-o-anisidins salter
5-Nitroacenaften 602-87-9 609-037-00-2
5-Nitroacenaftens salter
2-Nitroanisol91-23-6202-052-1
(18.12.2000/1232)
Nitrofen 1836-75-5 609-040-00-9
2-Nitronaftalen 581-89-5 609-038-00-8
N-Nitroso-bis-(2-hydroxipropyl)amin 53609-64-6
N-Nitroso-N-(2-oxibutyl)butylamin 61734-89-2
N-Nitroso-N-fenylanilin 86-30-6
N-Nitroso-N-metyl-(4-hydroxibutyl)amin 51938-16-0
N-Nitroso-N-pentyl-(4-hydroxibutyl)-amin 61734-86-9
N-Nitroso-N,N-di(2-hydroxipropyl)amin 53609-64-6
N-Nitrosoaminer, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
N-Nitrosodifenylamin 86-30-6
N-Nitrosodimetylamin 62-75-9 612-077-00-3
Nitrosodipropyliamin621-64-7210-698-0
(18.12.2000/1232)
2,2--(Nitrosoimino)bisetanol 1116-54-7 612-090-00-4
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktaklor-2,3,3a,4,7,7a- hexahydro-4,7-metano-1H-inden57-74-9 602-047-00-8
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktaklor-3a,4,7,7a- tetrahydro-4,7-metanoindan 57-74-9 602-047-00-8
Oxiran 75-21-8 603-023-00-X
PAH, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
PCB 1336-36-3 602-039-00-4
N-Pentyl-n-(4-hydroxibutyl)nitrosoamin 61734-86-9
4-(Pentylnitrosoamino)-1-butanol 61734-86-9
β-Pikolinklorid3099-31-8
β-Picolinklorid hydroklorid 6959-48-4
β-Picolinklorids salter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Pivalolakton 1955-45-9
Polycykliska aromatiska kolväter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Polyklorade bifenyler 1336-36-3 602-039-00-4
Ponceau 3R 3564-09-8
Ponceau MX 3761-53-3
Propennitril 107-13-1 608-003-00-4
Propenoxid 75-56-9 603-055-00-4
Propylenimin 75-55-8 613-033-00-6
1,2-Propylenoxid 75-56-9 603-055-00-4
Pseudokumidin 137-17-7
Pseudokumidins salter
1-(Pyridyl-3)-3,3-dietyltriazen 21600-43-1
1-(Pyridyl-3)-3,3-dimetyltriazen 19992-69-9
3-Pyridylmetylklorid 3099-31-8
3-Pyridylmetylkloridhydroklorid 6959-48-4
3-Pyridylmetylklorids salter, förutom på andra ställen i förteckningen nämnda
Strontiumkromat 7789-06-2 024-009-00-4
Styrenoxid 96-09-3 603-084-00-2
Sudan I 842-07-9
Sulfallat 95-06-7 006-038-00-4
1,1’-Sulfonyl-bis-(4-aminobensen) 80-08-0
4,4’-Sulfonyl-bis-bensenamin 80-08-0
4,4’-Sulfonyldianilin 80-08-0
Svavelsyras dietylester 64-67-5 016-027-00-6
Svavelsyras dimetylester 77-78-1 016-023-00-4
Tetrahydro-p-dioxin 123-91-1 603-024-00-5
1,1,2,2-Tetrakloretan 79-34-5 602-015-00-3
Tetraklormetan 56-23-5 602-008-00-5
Tioacetamid 62-55-5
4,4’-Tiobis-bensenamin 139-65-1
4,4’-Tiobis-bensenamins salter
Tiodi-p-fenylendiamin 139-65-1
Tiodi-p-fenylendiamins salter
4,4’-Tiodianilin 139-65-1
4,4’-Tiodianilins salter
Tiokarbamid 62-56-6 612-082-00-0
Tiourea 62-56-6 612-082-00-0
o-Tolidin 119-93-7 612-041-00-7
O-Tolidinbaserade färgämnen; utom sådana som är upptagna på annat ställe i bilagan 4,4’-diarylazo-3,3’-dimetylbifenylfärgämnen utom sådana som är upptagna på annat ställe i bilagan611-030-00-4203-625-9
(18.12.2000/1232)
o-Tolidins salter 612-081-00-5
Toluen-2,4-diamin 95-80-7
Toluen-2,4-diammoniumsulfat; 4-metyl-m-fenylendiaminsulfat65321-67-7265-697-8
(18.12.2000/1232)
m- och p-Toluidin 108-44-1 612-024-00-4
106-49-0
2-Toluidin 95-53-4 612-091-00-X
o-Toluidin 95-53-4 612-091-00-X
o-Toluidins salter
o-Tolylamin 95-53-4 612-091-00-X
o-Tolylamins salter
4-(o-Tolylazo)-o-toluidin 97-56-3 611-006-00-3
4-(o-Tolylazo)-o-toluidins salter
1,2,4-Triazol-3-ylamin 61-82-5 613-011-00-6
2,4,6-Triklorfenol 88-06-2 604-018-00-5
Triklormetan 67-66-3 602-006-00-4
Triklormetylbensen 98-07-7 602-038-00-9
N,N,N’-Triklortoluen 98-07-7 602-038-00-9
1,1,3-Trimetyl-2-tiourea 2489-77-2
2,4,5-Trimetylanilin 137-17-7
2,4,5-Trimetylanilins salter
2,4,5-Trimetylbensenamin 137-17-7
2,4,5-Trimetylbensenamins salter
Trimetylfosfat 512-56-1
N,N,N’-Trimetyltiourea 2489-77-2
Trinickeldisulfid 12035-72-2 028-007-00-4
Trypan Blue 72-57-1
Uretan 51-79-6 607-149-00-6
Vinylcyklohexendiepoxid 106-87-6
Vinyletylen 106-99-0 601-013-00-X
Zinkkromater, inberäknad zinkkaliumkromat 024-007-00-3
Ättiksyraamid 60-35-5

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.2000/1232:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

4.12.2003/1014:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.