Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

20.8.1993/796

Lag om hästtävlingar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (11.4.2014/321)
Tillämpningsområde

I tävlingsverksamhet med hästdjur, nedan hästar, ska iakttas vad som föreskrivs nedan.

2 § (21.12.2016/1310)
Förhållande till annan lagstiftning

Om lotterilagen (1047/2001) innehåller bestämmelser som avviker från denna lag, ska de tillämpas i stället för denna lag.

2 kap (11.4.2014/321)

(11.4.2014/321)

2 kap. har upphävts genom L 11.4.2014/321.

3 kap (11.4.2014/321)

(11.4.2014/321)

3 kap. har upphävts genom L 11.4.2014/321.

4 kap

Hästtävlingar

6 § (11.4.2014/321)
Tävlingsregler

Tävlingsreglerna ska innehålla maximi- eller minimikraven för deltagande i en tävling, bedömningen vid tävlingen samt de pris som kan vinnas i tävlingen.

Tävlingsreglerna får inte vara diskriminerande för hästar som är registrerade i andra medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för hästar som härstammar från andra medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7 §
Tillämpning av diskrimineringsförbudet

Diskrimineringsförbudet enligt 6 § 2 mom. tillämpas inte på tävlingshästar registrerade annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, när det är fråga om tävlingar

1) som har till syfte att förbättra rasen,

2) som arrangeras såsom regionala tävlingar med sikte på att välja ut hästar eller

3) som ansluter sig till historiska eller traditionella evenemang.

Trots diskrimineringsförbudet får högst 20 procent av prissumman avsättas för att trygga, utveckla och förbättra avelsverksamheten. (11.4.2014/321)

Centralorganisationerna för hästhushållning ska årligen lämna en rapport till jord- och skogsbruksministeriet om de tävlingar som avses i 1 mom. och om grunderna för fördelningen av de medel som avses i 2 mom. (11.4.2014/321)

5 kap (11.4.2014/321)

(11.4.2014/321)

5 kap. har upphävts genom L 11.4.2014/321.

6 kap

Tillsyn

11 § (11.4.2014/321)
Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar tävlingsverksamheten med hästar enligt vad som föreskrivs i 6 och 7 §.

Bestämmelser om jord- och skogsbruksministeriets rätt att vid behov få handräckning vid utförandet av en inspektion finns i polislagen (872/2011).

12 § (11.4.2014/321)
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att av den som ordnar hästtävlingar eller av en representant för denne få de handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen över tävlingsverksamheten samt rätt att utföra inspektion i dennes lokaler. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Med handlingar avses även material som skapats eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt.

13 § (11.4.2014/321)

13 § har upphävts genom L 11.4.2014/321.

14 § (10.8.2018/684)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings företagshemlighet eller ekonomiska ställning får trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott som avses i 8 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i tvångsmedelslagen (806/2011) samt till de myndigheter som avses i 11 § i denna lag för utförande av uppgifter enligt denna lag.

15 § (11.4.2014/321)
Hästtävlingsförseelse

Den som uppsåtligen gör sig skyldig till diskriminering enligt 6 eller 7 § ska för hästtävlingsförseelse dömas till böter.

7 kap

Särskilda stadganden

16 § (11.4.2014/321)

16 § har upphävts genom L 11.4.2014/321.

17 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare bestämmelser om frågor som gäller förfarande och teknik i anslutning till verkställigheten av denna lag.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 796/1993 trädde i kraft enligt F 558/1994 den 1.7.1994.)

Genom lagen upphävs

1) lagen den 21 oktober 1938 om införsel av hästar (328/38) och

2) lagen den 4 mars 1949 om utövande av seminering av husdjur (182/49).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

19 §
Övergångsstadganden

En innehavare av tillstånd som då denna lag träder i kraft har tillstånd att utöva seminering av hästar får utöva verksamhet enligt tillståndet till utgången av tillståndsperioden utan tillstånd enligt 5 § för artificiell reproduktion av hästar. På verksamheten enligt tillståndet tillämpas de stadganden som gäller då denna lag träder i kraft. Jord- och skogsbruksministeriet övervakar dock verksamheten och beslutar om återtagande av tillstånd.

I övriga fall än de som avses i 1 mom. skall den som då denna lag träder i kraft utövar sådan verksamhet som avses i 5 § i denna lag ansöka om tillstånd för artificiell reproduktion av hästar inom ett år efter att lagen har trätt i kraft.

RP 69/93, JsUB 12/93, Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv (90/427/EEG och 90/428/EEG)

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.1994/1208:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1208/1994 trädde i kraft enligt F 1580/1994 den 1.1.1995.)

RP 144/94, JsUB 19/94

21.4.1995/730:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

23.8.1996/641:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

En tillståndshavare som när denna lag träder i kraft har tillstånd till seminverksamhet eller embryoöverföring, får idka sådan verksamhet som tillståndet avser till utgången av tillståndsperioden utan sådant tillstånd som avses i 5 §.

RP 85/96, JsUB 8/96, RSv 73/96

21.5.1999/670:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

22.7.2011/851:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

11.4.2014/321:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

Beslut om godkännande av stambokförande sammanslutning som fattats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft.

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 167/2013, JsUB 4/2014, RSv 19/2014

21.12.2016/1310:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

10.8.2018/684:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.