Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

20.8.1993/772

Straffregisterförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av straffregisterlagen den 20 augusti 1993 (770/93):

Registerföring
1 § (26.11.1999/1094)

Straffregistret förs vid rättsregistercentralen.

Uppgifter som skall införas i straffregistret
2 § (24.1.2013/62)

2 § har upphävts genom F 24.1.2013/62.

3 § (24.1.2013/62)

3 § har upphävts genom F 24.1.2013/62.

Meddelanden till straffregistret
4 §

En domstol skall meddela straffregistret de uppgifter i avgörandet som avses i 2 §.

En högre domstol skall meddela straffregistret uppgifter också om avgöranden som domstolen träffat i egenskap av fullföljdsdomstol, om den lägre domstolens avgörande har innehållit sådana uppgifter som skall antecknas i straffregistret.

Dessutom skall högsta domstolen meddela om sådana avgöranden genom vilka en ansökan om besvärstillstånd som gäller ett avgörande som innehållit straffregisteruppgifter har avslagits eller avgörandet har återbrutits.

5 §

De allmänna underrätterna och hovrätterna skall mata in de uppgifter som skall sändas till straffregistret i det domslutssystem som bygger på automatisk databehandling (meddelande). Därefter skall domstolen, inom den tid för insändande av meddelande som anges i 6 §, via systemet meddela att uppgifterna är färdiga att sändas in till straffregistret.

6 §

Tingsrätterna skall sända in de i 5 § avsedda meddelandena för varje månad före den 15 dagen i följande månad. Tingsrätten skall dock sända in ett meddelande om ungdomsstraff senast veckan efter den då tiden för missnöjesanmälan gått ut, om missnöje inte har anmälts. Meddelande får inte sändas förrän tiden för missnöjesanmälan har gått ut. Har i målet anmälts missnöje, får meddelandet inte sändas in förrän det har utretts om besvären har fullföljts. Meddelandet skall likväl sändas inom 15 dagar från besvärstidens utgång. (25.2.2000/247)

Meddelande om utslag i ett mål som hovrätten har avgjort i andra instans skall sändas in inom en vecka efter det utslaget gavs. I mål som hovrätten avgjort i första instans skall meddelandet om utslag sändas när det är utrett om besvär har anförts hos högsta domstolen, och senast den 15 dagen efter besvärstidens utgång.

Justitieministeriet skall utan dröjsmål överföra de i domslutssystemet inmatade uppgifter som skall antecknas i straffregistret till straffregistret.

7 §

Vattendomstolarna, vattenöverdomstolen och högsta domstolen skall meddela de uppgifter som skall antecknas i straffregistret i form av en avskrift av utslaget. Meddelandet skall sändas utan dröjsmål.

Fängelsedomstolen skall utan dröjsmål sända meddelande om internering i tvångsinrättning eller om återkallande av villkorlig frihet.

8 §

Om någon beträffande en påföljd som antecknats i straffregistret har benådats helt eller delvis, skall den tjänsteman som berett benådningsärendet utan dröjsmål meddela straffregistret om benådningen.

9 § (20.10.2011/1081)

Brottspåföljdsmyndigheten ska utan dröjsmål för anteckning i straffregistret lämna ett meddelande om att en fånge som avtjänat fängelsestraff eller den som avtjänat ett övervakningsstraff har frigivits samt att ett övervakningsstraff eller ungdomsstraff ha avtjänats och en samhällstjänst har utförts.

10 §

Den som har uppgjort meddelandet skall bekräfta meddelandet genom sin underskrift. Bekräftelsen kan ske maskinellt.

Utlämnande av uppgifter ur straffregistret
11 §

I ett utdrag ur straffregistret kan antecknas endast uppgifter som gäller avgöranden som givits under de senaste tio åren, såvida inte den som beställt utdraget begär att även tidigare uppgifter skall antecknas i utdraget.

Uppgifter om villkorliga bötesstraff antecknas endast i utdrag som ges till en domstol för behandlingen av ett anhängigt mål eller till allmän åklagare för åtal.

12 § (24.1.2013/62)

12 § har upphävts genom F 24.1.2013/62.

13 § (26.11.1999/1094)

13 § har upphävts genom F 26.11.1999/1094.

14 § (26.11.1999/1094)

14 § har upphävts genom F 26.11.1999/1094.

15 §

Uppgifterna som lämnas ur straffregistret bekräftas av den registeransvarige.

Särskilda stadganden
16 §

Den som för straffregistret har rätt att från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata få uppgift om en persons namn, boende i Finland, personbeteckning samt död. (19.12.2019/1327)

Den som för straffregistret har även rätt att få motsvarande uppgifter om en juridisk person från berörda registermyndigheter. (8.3.1996/142)

17 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av justitieministeriet.

Justitieministeriet meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som skall ingå i de utdrag som ges ur straffregistret och i de meddelanden som skall ges till straffregistret samt fastställer formulär för de blanketter som behövs.

Ikraftträdande
18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Ikraftträdelsestadganden:

8.3.1996/142:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1996.

26.11.1999/1094:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

25.2.2000/247:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000.

26.7.2001/678:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

11.5.2006/251:

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2006.

Rådets beslut 2005/876/RIF; EGT nr L 322, 9.12.2005, s. 33

20.10.2011/1081:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

15.12.2011/1291:

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2011.

24.1.2013/62:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

19.12.2019/1327:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.