Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

28.6.1993/636

Förordning om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2010. Se L 1673/2009 42 §.

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 2 och 34 §§ lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79) samt 4 och 10 §§ lagen om den 24 maj 1974 bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/74):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (27.7.2000/705)
Definitioner

Vid tillämpning av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/1979), i det följande fartygsavfallslagen, lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/1974), nedan landoljeskadelagen, och denna förordning avses med

1) fartyg varje sjöburet samfärdsmedel, inklusive bärplansbåtar, luftkuddefarkoster, undervattensbåtar och flytande farkoster samt fasta och flytande plattformar,

2) olja mineralolja i alla dess former, råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter medräknade,

3) oljehaltig blandning en blandning som innehåller olja,

4) oljigt avfall oljeblandad jord eller oljeblandat slam eller annat avfall som innehåller så mycket olja att avfallet då det hamnar i jord eller vatten förorsakar uppenbar risk för oljeskada,

5) spillolja använd olja eller oanvändbar olja,

6) annat skadligt ämne vilket som helst annat skadligt ämne än i 2–4 punkten avsedd olja, oljehaltig blandning, oljigt avfall eller spillolja, som då det hamnar i havet kan förorsaka förorening av havet.

2 kap

Det lokala räddningsväsendets plan för bekämpning av oljeskador (30.12.2004/1410)

2 §
Kommunala planer för bekämpning av oljeskador

Det lokala räddningsväsendet skall sammanställa den bekämpningsplan som avses i 12 § i fartygsavfallslagen och den bekämpningsplan som avses i 5 § i landoljeskadelagen till en enhetlig bekämpningsplan, om detta inte är uppenbart onödigt med tanke på omständigheterna. (30.12.2004/1410)

Planen skall innehålla

1) uppgifter om de myndigheter för oljeskadebekämpning och de ledare för bekämpningsarbetet som utsetts av det lokala räddningsväsendet samt uppgifter om områdets andra kommunala myndigheters och förvaltningars skyldighet att delta i bekämpning av oljeskador,

2) uppgifter om sådana samarbetsavtal som avses i 12 § 2 mom. i fartygsavfallslagen och i 5 § 3 mom. i landoljeskadelagen och som det lokala räddningsväsendet ingått om bekämpning av oljeskador med en ägare till en hamn, en inrättning eller ett varv eller med en innehavare av ett oljelager, samt en utredning om eventuellt annat oljebekämpningssamarbete,

3) en utredning om räddningsväsendets servicenivå som bestämts enligt 12 § i räddningslagen (468/2003), i den mån servicenivån berör bekämpningen av oljeskador; när servicenivån bestäms skall å ena sidan beaktas faktorer som i området medför särskild risk för oljeskador, såsom farleder, oljehamnar, reparationsvarv, oljelager och industrianläggningar, kraftverk och andra motsvarande anläggningar där stora mängder olja raffineras, används eller lagras, samt å andra sidan naturskyddsområden, badstränder, vattentäkter och grundvattenområden, vilkas skydd särskilt bör beaktas vid bekämpning av oljeskador,

4) en utredning om den materiel och de förnödenheter för oljebekämpning som behövs och om annan materiel och andra förnödenheter som lämpar sig för bekämpning av oljeskador, såsom transportmedel, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner, verktyg och underhållsförnödenheter, samt om förvaringen och underhållet av dessa, samt uppgifter om vilka ovan avsedda materiel och förnödenheter som redan står till förfogande och var de är placerade,

5) en beräkning av de årliga driftskostnaderna, såsom anskaffningskostnaderna för oljebekämpningsförnödenheter, underhålls- och förvaringskonstnaderna för oljebekämpningsmateriel och oljebekämpningsförnödenheter och av övriga kostnader för upprätthållande av oljebekämpningsberedskap och av utbildningskostnader under de följande fem åren,

6) planer för tilläggsanskaffning och kompletterande anskaffning av oljebekämpningsmateriel och för anskaffningskostnaderna under de följande fem åren samt planer för placeringen av materielen,

7) en utredning över lagerbyggnader avsedda för förvaring av oljebekämpningsmateriel och hyrorna för dem samt en plan för eventuell anskaffning av nya lagerbyggnader eller för byggande av sådana mottagningsanordningar för oljeavfall från fartyg som avses i 16 § 1 mom. i fartygsavfallslagen,

8) en plan för organisering och ledning av bekämpningen av oljeskador samt för bildande ,utrustande och underhåll av bekämpningsenheter samt uppgifter om alarm- och kommunikationssystem,

9) en plan för uppsamling, transport, förvaring, oskadliggörande och annan behandling av oljigt avfall som uppstår vid oljeskador samt för annan efterbehandling av oljeskador,

10) en plan för utbildning och övningar,

(30.12.2004/1410)

Om avsikten är att oljebekämpningsmateriel, oljebekämpningsförnödenheter eller annan anskaffning som avses i bekämpningsplanen inte skall användas enbart för bekämpning av oljeskador, skall planen innehålla en uppskattning av hur stor andel bekämpningen av oljeskador utgör av användningen av anskaffningen (kapacitetsutnyttjande för oljebekämpningen).

Miljöministeriet ger närmare anvisningar om hur kommunala planer för bekämpning av oljeskador skall göras upp. (27.7.2000/705)

3 § (29.12.2009/1817)
Förande av planen för fastställelse

Det lokala räddningsväsendet skall sända den godkända planen för bekämpning av oljeskador till närings-, trafik- och miljöcentralen för fastställelse.

4 § (29.12.2009/1817)
Fastställande av planen

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall vid behov av det regionförvaltningsverk som saken gäller begära utlåtande om en av det lokala räddningsväsendet godkänd plan för bekämpning av oljeskador.

Vid behandlig av planen skall närings-, trafik- och miljöcentralen fästa särskild uppmärksamhet vid om den oljebekämpningsmateriel som skall anskaffas motsvarar behovet och är ändamålsenlig med tanke på risken för oljeskador, behovet av bekämpningsberedskap samt räddningsväsendets servicenivå i området.

Om planen innehåller en enskild anskaffning av oljebekämpningsmateriel vars kostnader överstiger 85 000 euro, och det enligt 17 § 1 mom. 1 punkten i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) förutsätts förhandsgodkännande av oljeskyddsfondens styrelse för att full ersättning ur oljeskyddsfonden skall beviljas till det lokala räddningsväsendet, skall närings-, trafik- och miljöcentralen begära sådant förhandsgodkännande innan planen fastställs.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall sända den fastställda planen för kännedom till oljeskyddsfondens styrelse, till Finlands miljöcentral och till det regionförvaltningsverk som saken gäller.

5 § (30.12.2004/1410)
Justering av planen

Det lokala räddningsväsendet skall minst vart fjärde år justera den i 2 § 1 mom. 5 punkten avsedda del av planen för bekämpning av oljeskador som gäller driftskostnader, den i 6 punkten avsedda del som gäller anskaffningar och den i 7 punkten avsedda del som gäller övriga anskaffningar. De ändringar som görs i planen till följd av justeringen behandlas i tillämpliga delar enligt vad som ovan stadgas om planen och behandlingen av den.

Det lokala räddningsväsendet skall se till att de övriga delarna av planen för bekämpning av oljeskador med jämna mellanrum uppdateras så att de motsvarar de rådande förhållandena. Till denna del förs en ändring i planen inte för fastställelse, utan den skall sändas för kännedom till närings-, trafik- och miljöcentralen och till regionförvaltningsverket. (29.12.2009/1817)

3 kap

6 § (29.12.2009/1817)
Samarbetsplan för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor

Närings-, trafik- och miljöcentralen utarbetar den regionala samarbetsplan som avses i 31 § 2 mom. i fartygsavfallslagen i samråd med de handräckningsmyndigheter inom planeringsområdet som avses i 31 § 1 mom. i fartygsavfallslagen, de övriga närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken och det lokala räddningsväsendet. Finlands miljöcentral skall delta i utarbetandet av planen till den del det är fråga om sådana fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor att den enligt 19 § 1 mom. och 27 b § i fartygsavfallslagen bestämmer om bekämpningen.

En samarbetsplan för insjöområdena utarbetas med avvikelse från 1 mom. likväl endast med tanke på fartygsoljeskador, om inte närings-, trafik- och miljöcentralerna och handräckningsmyndigheterna inom planeringsområdet bestämmer något annat.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall sända samarbetsplanen till Finlands miljöcentral. Denna skall inhämta behövliga utlåtanden om planen och sända den till miljöministeriet för fastställelse jämte sitt eget utlåtande om planen.

7 § (27.7.2000/705)
Samarbetsplanens innehåll

Samarbetsplanen skall innehålla

1) uppgifter om personer vide de statliga bekämpningsmyndigheterna, vid de handräckningsmyndigheter som avses i 31 § 1 mom. i fartygsavfallslagen, vid det lokala räddningsväsendet och vid hamnar, inrättningar och varv som avses i 14 § i fartygsavfallslagen samt om frivilliga, vilka inom planeringsområdet står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor, (30.12.2004/1410)

2) uppgifter om statens, det lokala räddningsväsendets och de i 14 § i fartygsavfallslagen avsedda hamnarnas, inrättningars och varvens bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter samt om transportmedel och båtar, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner och underhållsförnödenheter som inom planeringsområdet står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor och om var de finns samt en plan för nödvändiga överföringar av bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter från andra områden samt en framställning om behövliga tilläggsanskaffningar, (30.12.2004/1410)

3) en plan för organisering och ledning av bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor, för bildande av en i 31 a § i fartygsavfallslagen avsedd ledningsgrupp, för bildande, bemannig, utrustande och underhåll av bekämpningsenheter och för alarm- och kommunikationssystem samt en utredning om bekämpningsenheternas alarmberedskap och utryckningsordning samt en utredning om hur bekämpningsarbetena leds innan den ledare för bekämpningsarbetena som nämns i 19 § i fartygsavfallslagen tar det ledande ansvaret, (30.12.2004/1410)

4) en plan för räddning av skadade vilda djur och särskilt individer som tillhör sällsynta eller utrotningshotade arter,

5) en plan för organisering av efterbehandling av skador och behandling av oljigt avfall och avfall som innehåller andra skadliga ämnen från bekämpningen,

6) en plan för organisering av provtagning och undersökningar i syfte att utreda de skador och miljökonsekvenser som förorsakats av oljan, andra skadliga ämnen och oljebekämpningen samt för tillsättande av en synenämnd,

7) uppgifter om verksamhet och faktorer som inom planeringsområdet medför särskild risk för fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

8) uppgifter om verksamhet och områden inom planeringsområdet vilkas skydd särskilt skall beaktas vid bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

8 a) en plan över skyddade ankarplatser och hamnar i området, dit ett fartyg som råkat ut för en sjöskada och medför risk för olje- eller kemikalieskador kan transporteras, (30.12.2004/1410)

9) en plan för övningar och utbildning för dem som deltar i bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

10) en plan för revidering och uppdatering av samarbetsplanen.

Miljöministeriet ger vid behov närmare anvisningar om hur samarbetsplaner skall utarbetas.

8 § (27.7.2000/705)
Internationell handräckning

Finlands miljöcentral skall i samråd med de handräckningsmyndigheter som avses i 31 § 1 mom. fartygsavfallslagen utarbeta behövliga planer för organisering av bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på de internationella havsområden där bekämpningsansvaret enligt de internationella avtal som är bindande för Finland åligger finska myndigheter, samt planer för handräckning som i enlighet med gällande avtal lämnas andra avtalsstaters myndigheter.

9 § (27.7.2000/705)
Användningen av oljebekämpningskemikalier

Innan Finlands miljöcentral i enskilda fall beslutar om användning av sådan oljehaltig blandning eller sådana farliga flytande ämnen som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten och 20 § fartygsavfallslagen (oljebekämpningskemikalie) vid bekämpning av fartygsoljeskador skall den försäkra sig om att oljebekämpningskemikalien är betydligt bättre än andra bekämpningsmetoder vid bekämpning av oljeskadan i fråga och att användningen av oljebekämpningskemikalien inte medför uppenbar fara för vattenförorening och inte heller annat men för människans hälsa eller miljön.

10 § (27.7.2000/705)

10 § har upphävts genom F 27.7.2000/705.

4 kap

Särskilda stadganden om bekämpning av oljeskador på land

11 §
Grundläggande bekämpningsberedskap vid oljelager

En sådan upplagrare av olja som avses i 4 § 2 mom. landoljeskadelagen är skyldig att på lagerområdet hålla en av de lokala förhållandena påkallad mängd för oljebekämpning lämpat absorberande ämne eller annat motsvarande ämne samt arbetsredskap och utrustning som behövs vid bekämpningen. Är lagerområdet beläget så att olja vid läckage kan flöda ut i vattendrag, skall på lagerområdet finnas så mycket oljebommar att man med hjälp av dem kan förhindra att olja sprider sig i vattendraget.

En ägare av ett lager som avses i denna paragraf skall sörja för att lagerpersonalen är förtrogen med larmsystemet för oljeskador och att personalen känner till de platser som en kommunal myndighet har godkänt som uppsamlings- och destruktionsplatser för oljehaltiga blandningar, spillolja och oljigt avfall.

12 § (29.12.2009/1817)
Bekämpningsberedskap vid stora oljelager

Då oljemängden på samma lagerområde uppgår till 1 miljon liter eller mer, skall upplagraren dessutom för sitt eget lagerområde ha en plan för bekämpning av oljeskador. Av planen skall framgå den person som svarar för bekämpningsarbetet, den personal som är förtrogen med bekämpning av oljeskador och var den står att få, bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter samt vid behov en plats där man tillfälligt kan placera olja som vid inträffad skada snabbt skall avlägsnas. Planen för bekämpningen skall utan dröjsmål delges närings-, trafik- och miljöcentralen och det lokala räddningsväsendet.

13 § (29.12.2009/1817)
Särskild bekämpningsberedskap

Om ett lager i fråga om läge, storlek eller arten av verksamheten är sådant, eller om placeringen av och skyddet för cisternerna är sådana att lagringen innebär en avsevärd fara för att en oljeskada skall inträffa, är ägaren av lagret skyldig att på förordnande av närings-, trafik- och miljöcentralen upprätthålla en beredskap för bekämpning av oljeskador som är effektivare än vad som föreskrivs i 11 och 12 §.

14 § (30.12.2004/1410)

14 § har upphävts genom F 30.12.2004/1410.

15 § (27.7.2000/705)

15 § har upphävts genom F 27.7.2000/705.

5 kap

Särskilda bestämmelser

16 §
Fartygs beredskapsplan för oljeskador

Finska oljetankfartyg och andra fartyg skall ha en beredskapsplan för oljeskador i enlighet med vad som stadgas i förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/93).

17 § (27.7.2000/705)
Anmälan om fartygsoljeskada och fartygskemikalieolycka

Fartygets befälhavare skall anmäla oljeutsläpp eller utsläpp av något annat skadligt ämne som förorsakats av fartyget, eller oljeskador och kemikalieolyckor eller risker för sådana som observerats från fartyget, i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/1993).

18 § (27.7.2000/705)

18 § har upphävts genom F 27.7.2000/705.

Ikraftträdande
19 §
Ikraftträdelse och övergångsstadganden

Denna förordning träder i kraft den 6 juli 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 december 1974 om bekämpning av oljeskador som uppkommer på land (977/74) jämte ändringar.

De anvisningar om kommunala planer för bekämpning av oljeskador och om redogörelse för bekämpningen av oljeskador som vatten- och miljöstyrelsen har gett med stöd av den enligt 2 mom. upphävda förordningen skall dock fortfarande iakttas tills de har ersatts med anvisningar som utfärdas med stöd av denna förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

27.7.2000/705:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Förordningens 2 § tillämpas likväl endast på de kommunala planer för bekämpning av oljeskador som kommunerna godkänner efter den 1 oktober 2000.

30.12.2004/1410:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

29.12.2009/1817:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.