Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

19.2.1993/251

Lag om försäkringsmäklare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om försäkringsförmedling 15.7.2005/570, som träder i kraft den 1.9.2005.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Försäkringsmäklare

Med försäkringsmäklare avses i denna lag var och en som yrkesmässigt till sina uppdragsgivare förmedlar försäkringar från flera från varandra fristående försäkringsgivare.

Endast en sådan fysisk person eller sammanslutning som inte är beroende av försäkringsgivaren och som har antecknats i Försäkringsinspektionens register över försäkringsmäklare (försäkringsmäklarregistret) får vara försäkringsmäklare. (29.1.1999/86)

Endast en mäklare som har antecknats i försäkringsmäklarregistret får i sin firma eller i övrigt som beteckning för sin verksamhet använda benämningen försäkringsmäklare.

Denna lag gäller inte försäkringsförmedling som bedrivs av försäkringsgivare eller förmedling av återförsäkringar. På fysiska personer som förmedlar försäkringar enbart för en sammanslutning som är registrerad som försäkringsmäklare tillämpas inte 2, 4 och 6-14 §§, 15 § 3 och 4 mom. och 18 §.

2 § (17.3.1995/397)
Driftställe

En försäkringsmäklare skall för sin rörelse ha ett fast driftställe i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 kap

Registrering av försäkringsmäklare

3 §
Förutsättningar för registrering av en fysisk person

Försäkringsinspektionen skall på begäran som försäkringsmäklare registrera en fysisk person som (29.1.1999/86)

1) råder över sig själv och sin egendom och inte har meddelats näringsförbud,

2) har sådan utbildning och praktisk erfarenhet som anses tillräcklig för bedrivande av försäkringsmäklarverksamhet,

3) inte på grund av sin tidigare verksamhet eller av någon annan orsak är uppenbart olämplig som försäkringsmäklare,

4) har en av Försäkringsinspektionen godkänd försäkring för ersättande av sådan skada för vilken försäkringsmäklare enligt denna lag svarar, samt som (30.6.2000/639)

5) inte på grund av arbets-, ombuds- eller annat avtal eller förhållande är beroende av en eller flera försäkringsgivare.

En försäkring enligt 1 mom. 4 punkten behövs inte om personen förmedlar försäkringar enbart för en sammanslutning som avses i 4 §.

4 §
Förutsättningar för registrering av en sammanslutning

Försäkringsinspektionen skall på begäran registrera en sammanslutning som försäkringsmäklare, om (29.1.1999/86)

1) sammanslutningen har antecknats i handelsregistret,

2) sammanslutningen enligt lag och enligt sin bolagsordning eller sina stadgar har rätt att som näring bedriva försäkringsmäklarverksamhet,

3) sammanslutningen har en av Försäkringsinspektionen godkänd försäkring för ersättande av sådan skada för vilken försäkringsmäklare enligt denna lag svarar, (30.6.2000/639)

4) Försäkringsinspektionen med beaktande av arten och omfattningen av sammanslutningens rörelse anser att ett tillräckligt antal personer som är anställda hos sammanslutningen har registrerats som försäkringsmäklare enligt 3 §, och en av dessa har utsetts till ansvarig föreståndare för rörelsen, samt om (30.6.2000/639)

5) sammanslutningen inte på grund av ägarskap, ombudsavtal eller något annat avtal eller förhållande är beroende av en eller flera försäkringsgivare.

5 §
Anteckningar i försäkringsmäklarregistret

I försäkringsmäklarregistret skall antecknas

1) för en fysisk person som har registrerats som försäkringsmäklare hans fullständiga namn, nationalitet, boningsort, adressen till det driftställe från vilket försäkringsmäklarverksamheten bedrivs samt, om han förmedlar försäkringar enbart för en sammanslutning som avses i 4 §, sammanslutningens firma,

2) för en sammanslutning som har registrerats som försäkringsmäklare sammanslutningens firma, hemort, adressen till det driftställe från vilket försäkringsmäklarverksamheten bedrivs samt den ansvariga föreståndarens fullständiga namn, nationalitet och boningsort,

(17.3.1995/397)

Försäkringsinspektionen skall utan dröjsmål underrättas om ändringar i registeruppgifterna. (29.1.1999/86)

Var och en har rätt att få upplysningar om anteckningarna i registret och de därtill anslutna handlingarna.

6 § (17.3.1995/397)

6 § har upphävts genom L 17.3.1995/397.

3 kap

Idkande av rörelse

7 §
Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal skall uppgöras skriftligen i två exemplar, det ena för uppdragsgivaren och det andra för försäkringsmäklaren. Mäklaren får inte åberopa avtalsvillkor som inte har tagits in i uppdragsavtalet eller i något annat skriftligt avtal.

Av uppdragsavtalet skall framgå uppdragets innehåll, avtalets giltighetstid och grunderna för bestämmande av försäkringsmäklarens provision eller arvode.

8 §
Försäkringsmäklarens skyldigheter

Försäkringsmäklaren skall utföra sina uppgifter med yrkeskunskap och omsorg samt i all sin verksamhet iaktta god försäkringsmäklarsed. I den omfattning som uppdragsavtalet anger skall han särskilt klarlägga uppdragsgivarens behov av försäkringsskydd och utgående från detta föreslå hur försäkringsbehovet skall täckas på ett sätt som motsvarar uppdragsgivarens intressen.

En försäkringsmäklare skall i sin marknadsföring lämna kunden alla de upplysningar om sina försäkringsmäklartjänster och marknadsförda försäkringar som kan ha betydelse när kunden fattar avgöranden som gäller dessa tjänster eller försäkringar. (4.5.2001/366)

En försäkringsmäklare får inte i sin marknadsföring lämna osanna eller vilseledande upplysningar eller annars använda något förfarande som är otillbörligt från kundens synpunkt eller som strider mot god försäkringsmäklarsed. (4.5.2001/366)

Marknadsföring som inte innehåller upplysningar som behövs med hänsyn till kundens ekonomiska säkerhet skall alltid anses otillbörlig. (4.5.2001/366)

8 a § (4.5.2001/366)
Upplysningar om försäkringsmäklarverksamheten

En försäkringsmäklare skall i sin verksamhet klart uppge att han eller hon uttryckligen är försäkringsmäklare.

En försäkringsmäklare får inte i sin marknadsföring uppge att han eller hon representerar någon viss försäkringsgivare.

8 b § (4.5.2001/366)
Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor

Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över försäkringsmäklares användning av avtalsvillkor och marknadsföring. Med avseende på konsumentskyddet utövar också konsumentombudsmannen tillsyn över marknadsföringens lagenlighet och användningen av avtalsvillkor.

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om försäkringsmäklares marknadsföring.

Försäkringsinspektionen och konsumentombudsmannen skall ha ett ändamålsenligt samarbete med varandra.

8 c § (4.5.2001/366)
Beslut om förbud

Försäkringsinspektionen kan, om det med hänsyn till iakttagandet av god försäkringsmäklarsed är nödvändigt, förbjuda en försäkringsmäklare att fortsätta att använda lagstridiga avtalsvillkor eller lagstridig marknadsföring, eller att upprepa sådan eller därmed jämförbar marknadsföring eller användning av avtalsvillkor.

Försäkringsinspektionen kan även meddela ett sådant förbud som avses i 1 mom. temporärt, varvid förbudet gäller tills saken har avgjorts slutligt.

Försäkringsinspektionen kan förena sitt förbud med vite. Marknadsdomstolen dömer ut vitet.

8 d § (4.5.2001/366)
Ändringssökande

I Försäkringsinspektionens beslut enligt 8 c § 1 eller 2 mom. får ändring inte sökas genom besvär.

En försäkringsmäklare kan föra Försäkringsinspektionens beslut om förbud enligt 8 c § 1 mom. till marknadsdomstolen inom 30 dagar efter delfåendet av Försäkringsinspektionens beslut. Annars blir beslutet bestående.

8 e § (4.5.2001/366)
Begäran om utlåtande

Försäkringsinspektionen skall begära ett utlåtande av konsumentombudsmannen innan ett förbud enligt 8 c § meddelas, om förbudet gäller frågor som hör till konsumentskyddslagens (38/1978) tillämpningsområde.

9 §
Upplysningar om försäkringar

Försäkringsmäklaren skall i sitt uppdrag sörja för att uppdragsgivaren innan försäkringsavtalet ingås får alla de upplysningar som behövs för bedömningen av uppdragsgivarens försäkringsbehov och för valet av försäkring, såsom upplysningar om tillgängliga försäkringsformer, försäkringspremier och försäkringsvillkor. När upplysningarna lämnas skall mäklaren även fästa uppmärksamhet vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet.

Upplysningarna behöver inte lämnas om uppdragsgivaren inte önskar dem eller om det medför oskäligt besvär att lämna dem.

10 §
Avskiljande av tillgångar

Uppdragsgivarens eller försäkringsgivarens pengar och andra tillgångar skall hållas avskilda från försäkringsmäklarens egna tillgångar, förvaras på ett säkert sätt och utan dröjsmål vidarebefordras till mottagaren.

För säkerställande av att skyldigheterna enligt 1 mom. fullgörs skall försäkringsmäklaren teckna en av Försäkringsinspektionen godkänd försäkring eller ställa en av Försäkringsinspektionen godkänd säkerhet. (29.1.1999/86)

11 §
Provision eller arvode från försäkringsgivaren

Försäkringsmäklaren skall underrätta sin uppdragsgivare huruvida försäkringsgivaren betalar provision eller arvode för förmedling av försäkringen samt på uppdragsgivarens begäran även uppge provisionens eller arvodets belopp.

För förmedling av sådana lagstadgade försäkringar för vilkas premier en myndighet fastställer beräkningsgrunderna får försäkringsgivare betala provision eller arvode till försäkringsmäklare endast på försäkringsgivarens ansökan och enligt de grunder som myndigheten fastställer. Nämnda myndighet kan dock vid behov bestämma de grunder som tillämpas på de provisioner och arvoden som avses i detta moment. (29.1.1999/86)

12 §
Tvingande stadganden

Ett avtalsvillkor som avviker från 7-11 §§ till uppdragsgivarens nackdel är ogiltigt.

13 §
Skadestånd

Om försäkringsmäklaren har handlat i strid med uppdragsavtalet eller uppsåtligen eller genom vårdslöshet försummat vad som åligger honom enligt kontraktet eller 7-11 §§, är han skyldig att ersätta den skada som detta orsakat.

Om försäkringsmäklaren har underlåtit att ge uppdragsgivaren behövliga upplysningar om försäkringen eller givit honom felaktiga eller vilseledande upplysningar om den, skall försäkringsmäklaren ersätta den skada som orsakas av att försäkringsavtalet inte har det innehåll som uppdragsgivaren enligt de upplysningar han fick hade skäl att förstå.

Uppdragsgivaren samt den vars rätt uppdraget eller försäkringen annars berör och som lider skada på grund av mäklarens felaktiga förfarande har rätt till skadestånd enligt denna paragraf.

Avtalsvillkor som avviker från denna paragraf till nackdel för uppdragsgivaren eller den som enligt 3 mom. har rätt till skadestånd är utan verkan mot en konsument samt en sådan näringsidkare som med hänsyn till arten och omfattningen av hans näringsverksamhet samt omständigheterna i övrigt kan jämställas med en konsument.

14 §
Tid för väckande av talan

Talan om skadestånd enligt 13 § skall väckas inom tre år efter att den skadelidande fick vetskap om skadan, dock senast inom tio år efter att skadan inträffade.

4 kap

Tillsyn och tvångsmedel

15 § (29.1.1999/86)
Tillsyn över försäkringsmäklare

Tillsynen över och granskningen av försäkringsmäklare ankommer på Försäkringsinspektionen.

Försäkringsmäklaren skall på begäran ge vederbörande ministerium och Försäkringsinpektionen alla nödvändiga handlingar, upplysningar och utredningar som behövs för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag.

När rörelse inleds eller upphör skall detta utan dröjsmål anmälas till Försäkringsinspektionen.

Försäkringsmäklaren är skyldig att årligen tillställa Försäkringsinspektionen en berättelse över sin rörelse enligt ett formulär som Försäkringsinspektionen uppgjort.

16 § (29.1.1999/86)
Närmare föreskrifter

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om registrering av försäkringsmäklare och om förutsättningarna för registrering. Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om de försäkringar som försäkringsmäklarna skall ha och om de säkerheter som de skall ställa.

17 § (29.1.1999/86)
Tvångsmedel

Om en försäkringsmäklare inte följer lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998), eller om det har framkommit missbruk i försäkringsmäklarens verksamhet, kan Försäkringsinspektionen ge försäkringsmäklaren anmärkning, uppmana mäklaren att inom en viss tid rätta till saken eller förbjuda honom att fortsätta ett förfarande som Försäkringsinspektionen anser vara felaktigt.

Försäkringsinspektionen kan förena en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. med vite. Vitet döms ut av länsstyrelsen på försäkringsmäklarens hemort. Om försäkringsmäklaren inte har hemort i Finland, döms vitet ut av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Om en uppmaning eller ett förbud som nämns i 1 mom. inte iakttas, kan Försäkringsinspektionen förbjuda försäkringsmäklaren att fortsätta med sin verksamhet tills förhållandet har rättats till och, om denne grovt har försummat sina skyldigheter, återkalla registreringen.

Om de förhållanden som rådde när försäkringsmäklaren registrerades har förändrats så att han inte längre kunde registreras som försäkringsmäklare enligt denna lag, eller om förutsättningarna för inledande av verksamheten inte längre uppfylls, kan Försäkringsinspektionen återkalla registreringen.

18 § (5.11.1999/1015)
Ersättning för tillsynskostnader

Om den tillsynsavgift som skall betalas för de kostnader som föranleds av tillsynen över försäkringsmäklare enligt denna lag föreskrivs särskilt.

5 kap

Särskilda stadganden

19 § (30.6.2000/639)
Tystnadsplikt

Den som vid bedrivandet av försäkringsmäklarverksamhet eller annars vid fullgörandet av uppgifter som hänför sig till försäkringsmäklarverksamhet eller som med stöd av 2 mom. har fått veta något om försäkringsmäklarens, en kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller fått kännedom om en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja det han eller hon så fått veta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller något annat bestäms i lag.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen rätt att lämna uppgifter som omfattas av tystnadsplikten till en åklagar- och polismyndighet för utredning av brott samt, om uppgifterna i en annan stat omfattas av sådan tystnadsplikt som avses i denna paragraf, till den myndighet som i denna stat utövar tillsyn över försäkringsmäklarverksamhet.

20 §
Brott mot tystnadsplikten (30.6.2000/639)

Till straff för brott mot den tystnadsplikt som avses i 19 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag. (30.6.2000/639)

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som avses i 1 mom., om inte målsägande har anmält brottet till åtal.

20 a § (30.1.1998/76)

20 a § har upphävts genom L 30.1.1998/76.

21 § (30.1.1998/76)

21 § har upphävts genom L 30.1.1998/76.

22 § (29.1.1999/86)
Olovligt bedrivande av försäkringsmäklarverksamhet

Den som utan att vara antecknad i Försäkringsinspektionens försäkringsmäklarregister bedriver försäkringsmäklarverksamhet enligt denna lag eller i sin firma eller annars såsom beteckning för sin verksamhet använder benämningen försäkringsmäklare i strid med 1 § skall, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsmäklarverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

23 § (29.1.1999/86)
Verkställighet av Försäkringsinspektionens beslut

Ett beslut eller förordnande som Försäkringsinspektionen har givit med stöd av 15 § 1 eller 2 mom. eller 17 § 1, 3 eller 4 mom. kan verkställas även om besvär har anförts.

24 § (29.1.1999/86)
Statistik över försäkringsmäklare

Utan hinder av 19 § får vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen publicera sådan statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet, ställning och utveckling som har gjorts upp på enhetliga grunder för alla försäkringsmäklare.

25 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt om vilken bestäms genom förordning.

Den som bedriver verksamhet som avses i 1 § 1 mom. skall inom sex månader från det lagen trätt i kraft göra en registreringsanmälan enligt denna lag. Anmälan om registrering som försäkringsmäklare kan tas upp till behandling innan lagen träder i kraft. Social- och hälsovårdsministeriet kan på begäran såsom försäkringsmäklare registrera en person som innan lagen trädde i kraft bedrev försäkringsmäklarverksamhet, även om han inte helt uppfyller förutsättningarna enligt 3 § 1 mom. 2 punkten.

RP 323/92, EkUB 56/92, Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv(77/92/ETY)

Ikraftträdelsestadganden:

17.3.1995/397:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 330/94, EkUB 60/94

30.1.1998/76:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997, FvUB 26/1997, RSv 221/1997, Rådets direktiv 91/308/EEG

29.1.1999/86:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om tillsyn över och granskning av försäkringsmäklare och vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998, EkUB 29/1998, RSv 202/1998

5.11.1999/1015:

Denna lag träder i kraft den 15 november 1999.

RP 76/1999, EkUB 9/1999, RSv 42/1999

30.6.2000/639:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

RP 34/2000, EkUB 14/2000, RSv 77/2000

4.5.2001/366:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2001.

RP 206/2000, EkUB 4/2001, RSv 31/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.