Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

8.3.1993/241

Tippningsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 4 § 1 mom. och 7 § lotterilagen av den 1 september 1965 (491/65):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på penninglotteri samt tippnings- och vadhållningsverksamhet.

Om anordnande av vadhållning vid hästtävlingar stadgas särskilt.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

penninglotteri verksamhet vid vilken allmänheten mot en bestämd avgift eller någon annan direkt eller indirekt prestation genom lottning eller någon annan förrättning baserad på slumpen utlovas en vinst i pengar eller i någon motsvarande prestation,

tippningsverksamhet verksamhet vid vilken allmänheten har möjlighet att utanför en trav- eller tävlingsbana mot på förhand bestämda avgifter genom gissning av resultaten vid idrotts- och hästtävlingar samt nummer- eller teckenlottning delta i fördelningen av de vinster som influtit genom dessa avgifter och

vadhållningsverksamhet verksamhet vid vilken allmänheten har möjlighet att mot en avgift genom gissning av resultaten vid idrottstävlingar och andra tävlingar delta i fördelningen av de vinster som influtit genom avgifterna enligt avkastningen av den koefficient som utvisar den penninginsats spelaren har placerat och sannolikheten av slutresultatet. Som föremål för vadhållning får endast sådana händelser väljas för vilka slutresultatet fastställs med stöd av lag, förordning eller regler som godkänts för tävlingsverksamhet.

3 §
Beviljande av tillstånd

Tillstånd som avses i 3 § 2 mom. lotterilagen beviljas av statsrådet på ansökan för en viss tid, högst fem år åt gången. För samma tid får endast ett tillstånd beviljas.

En förutsättning för tillstånd är att i bolagets bolagsordning bestäms att bolaget inte får dela ut dividend eller vederlagsfri gottgörelse till aktieägarna.

4 §
Ärenden som skall ingå i tillståndsbeslut

I tillståndsbeslutet skall ingå uppgift om

1) tillståndshavaren och tillståndets giltighetstid,

2) villkoren för dem som deltar i penninglotteri, tippning och vadhållning och förfarandet för fastställande av deltagaravgifterna,

3) den del av avkastningen som används till vinster och grunderna för fastställande av dessa samt eventuella maximi- och minimigränser för vinsterna,

4) den del av penninglotteri-, tippnings- och vadhållningsinkomst som faller staten,

5) de förhandsredovisningar som skall lämnas till staten samt slutredovisningförfarandet för varje räkenskapsperiod,

6) bolagets rätt att bilda dotterbolag,

7) bolagets rätt att bilda fonder och de årliga överföringarna till dem,

8) bolagets rätt att bevilja lån,

9) förvaringen av bolagets medel och ordnande av penningrörelsen samt

10) andra ärenden som anses vara nödvändiga.

5 §
Redovisning av nettoavkastning

Nettoavkastningen skall med beaktande av ovan nämnda förskott redovisas till undervisningsministeriet inom en månad efter bokslutet faststställts. En utredning om statens slutliga andel skall inom samma tid tillställas undervisningsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet.

6 §
Spelregler

För penninglotteri samt tippnings- och vadhållningsspel skall tillståndshavaren göra upp spelregler som skall tryckas och gratis tillhandahållas allmänheten på spelarrangörernas verksamhetsställen och spelförsäljningställena. I spelreglerna skall ingå villkoren för vinstfördelningen och i fråga om vadhållningsspel dessutom för återlämning av insatserna.

7 §
Stadganden om lottning av slutresultatet

Om en tävling som är föremål för tippning inställs, avbryts eller anordnas på en sådan tid att tävlingen inte är lämplig som föremål för tippningen eller resultatet av tävlingen av någon annan orsak inte kan användas, skall i tippningsspelen utnyttjas ett resultat som erhållits genom lottning.

Vid vadhållning får ett resultat som erhållits genom lottning inte användas.

Om resultatet av föremålet för vadhållningen av skäl som avses i 1 mom. inte kan utnyttjas, har spelaren rätt att få tillbaka sin penninginsats.

8 §
Övervakning

Anordnandet av penninglotteri samt tippnings- och vadhållningsverksamhet övervakas av inrikesministeriet, som även förordnar behövliga övervakare och fastställer deras arvoden. Arvodena betalas av statens medel. Tillståndshavaren skall betala ersättning till staten för övervakningskostnaderna enligt vad som stadgas särskilt om ersättande av dessa.

9 §
Återkallande av tillstånd

Iakttas vid anordnande av penninglotteri eller tippnings- och vadhållningsverksamhet inte stadgandena i lotterilagen eller i denna förordning eller bestämmelserna i tillståndsbeslutet eller förekommer det i övrigt missbruk, kan statsrådet efter att ha gett tillståndshavaren tillfälle att bli hörd återkalla tillståndet.

10 §
Straffstadgande

Om straff för brott mot denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av den stadgas i lotterilagen.

11 §
Närmare föreskrifter

Inrikesministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 1993.

Genom denna förordning upphävs

1) penninglotteriförordningen av den 16 december 1983 (1006/83) samt

2) tippningsförordningen av den 17 december 1965 (656/65) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.