Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

8.1.1993/16

Lag om arbetarskyddsförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (10.1.1997/9)

Arbetarskyddsförvaltningens uppgift är att under ledning av social- och hälsovårdsministeriet till vars verksamhetsområde arbetarskyddet och tillsynen över det hör sköta den regionala handledningen av och tillsynen över arbetarskyddet.

2 §

Arbetarskyddsförvaltningen skall för att främja arbetarskyddet

1) utveckla säkerheten och sundheten i arbetet,

2) genom inspektioner och undersökningar övervaka att stadgandena och bestämmelserna om arbetarskyddet efterlevs, när denna uppgift bestäms för arbetarskyddsförvaltningen,

3) dra försorg om de åtgärder som behövs för planeringen och utvecklandet av arbetarskyddet,

4) sköta arbetarskyddets rådgivnings-, informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet,

5) ge anvisningar, råd och utlåtanden om tillämpningen av stadgandena och bestämmelserna om arbetarskyddet,

6) ge anvisningar, råd och utbildning i arbetarskyddsfrågor för dem som utför eget arbete, samt planera och utveckla det arbetarskydd som behövs för dem,

7) bedriva nära samarbete med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom arbetarskyddet, samt

8) dessutom utföra de uppgifter som särskilt stadgas för den.

2 mom. har upphävts genom L 10.1.1997/9. (10.1.1997/9)

3 mom. har upphävts genom L 20.11.2009/900. (20.11.2009/900)

3 § (20.11.2009/900)

Ministeriet kan, efter att ha hört de berörda regionförvaltningsverken, bestämma att en tjänsteman vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter med sitt samtycke tillfälligt ska sköta uppgifter som hör till ett annat regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter eller ministeriet.

4 §

För behandling av principiella frågor som angår arbetarskyddet, för förenhetligande och främjande av arbetarskyddet samt för utvecklande av samarbetet på området finns i samband med ministeriet en arbetarskyddsdelegation. Sammansättningen av delegationen bestäms av statsrådet för tre år i sänder. Härvid skall beaktas att de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna och andra instanser som är viktiga för utvecklandet av arbetarskyddet skall vara företrädda. Om delegationens uppgifter och sammansättning stadgas närmare genom förordning. (10.1.1997/9)

För de uppgifter som avses i 1 mom. finns i samband med ett regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter en arbetarskyddsnämnd, vars sammansättning bestäms av chefen för regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter. I övrigt gäller angående arbetarskyddsnämnderna i tillämpliga delar vad som bestäms om arbetarskyddsdelegationen. Närmare bestämmelser om arbetarskyddsnämndens uppgifter och sammansättning kan utfärdas genom förordning av statsrådet. (20.11.2009/900)

5 § (20.11.2009/900)

5 § har upphävts genom L 20.11.2009/900.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

Genom denna lag upphävs lagen den 24 juli 1972 om arbetarskyddsförvaltningen (574/72) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

7 § (20.11.2009/900)

7 § har upphävts genom L 20.11.2009/900.

RP 328/92, ApUB 14/92

Ikraftträdelsestadganden:

10.1.1997/9:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

De ärenden som gäller arbetarskyddet och tillsynen över det som är anhängiga vid arbetsministeriet överförs på social- och hälsovårdsministeriet när denna lag träder i kraft.

Den personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som vid arbetsministeriet skött de uppgifter som överförs på social- och hälsovårdsministeriet övergår när denna lag träder i kraft i social- och hälsovårdsministeriets tjänst. Tjänsterna överförs vid samma tidpunkt till social- och hälsovårdsministeriet.

RP 178/1996, ApUB 15/1996, RSv 176/1996

11.6.2004/478:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

RP 181/2003, AjUB 4/2004, RSv 54/2004

20.1.2006/55:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.

RP 94/2005, AjUB 7/2005, RSv 178/2005

20.11.2009/900:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

L 900/2009 träder i kraft enligt L 903/2009 1.1.2010.

RP 59/2009, FvUB 13/2009, RSv 150/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.