Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

30.12.1992/1636

Förordning om bostadssparpremier

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 5 § 1 mom. och 12 § lagen den 30 december 1992 om bostadssparpremier (1634/92):

1 §
Bostadssparavtal

Ett bostadssparavtal skall uppgöras skriftligen och det skall innehålla deponeringsvillkoren.

I ett bostadssparavtal kan deponentens rätt att själv välja den bostad som skall anskaffas inte begränsas.

2 §
Allmänna avtalsvillkor

I ett bostadssparavtal skall ingå bestämmelser om hur beloppet och lånetiden för det reciprocitetslån som beviljas på grundval av avtalet fastställs samt om den referensränta som används för fastställande av räntan på räntestödslånet. Penninginrättningen kan i bostadssparavtalet införa en bestämmelse om det högsta deponeringsmål, enligt vilket deponenten är berättigad att få lån.

I bostadssparavtalet skall avtalas om grunderna för hur de säkerheter bestäms som krävs för beviljande av reciprocitetslånet. Penninginrättningen kan senare under spartiden kräva ytterligare säkerheter endast om värdet av den överenskomna säkerheten väsentligt sjunkit. Penninginrättningen skall utan dröjsmål underrätta deponenten om detta.

När ett bostadssparavtal ingås skall penninginrättningen för bostadsspardeponenten klargöra de allmänna avtalsvillkor som gäller deponentens rättigheter i avtalsförhållandet och som är av väsentlig ekonomisk betydelse för deponenten.

3 §
Överföring av bostadssparavtal och betalande av tilläggsränta

Om ett bostadssparavtal under deponeringstiden överförs till en annan penninginrättning, ansvarar den mottagande penninginrättningen även för den tilläggsränta som influtit till dess att depositionen överförs.

4 §
Krav på bostadsspardeponenten

Som sådan bostad som avses i 3 § 2 mom. lagen om bostadssparpremier anses även en bostad som en person äger utomlands.

Också en utländsk medborgare kan bli bostadsspardeponent.

5 § (25.6.2009/486)
Depositionernas storlek

Beloppet av de depositioner som görs på ett bostadssparpremiekonto kalenderkvartalsvis ska uppgå till minst 150 euro och högst 3 000 euro.

5 a § (19.4.2000/407)
Ränta och tilläggsränta på bostadsspar- depositioner

Den årliga ränta som skall betalas på bostadsspardepositioner är en procent.

Tilläggsräntan skall vara minst två och högst fyra procent om året.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 och genom den upphävs förordningen den 19 december 1980 om bostadssparpremier (863/80) jämte ändringar.

På bostadssparpremier som betalas efter att förordningen har trätt i kraft tillämpas fortfarande den upphävda förordningens 3 §, i den form den har då denna förordning träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

19.4.2000/407:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000. Den tillämpas även på bostadssparavtal som uppgjorts innan förordningen träder i kraft och som överensstämmer med lagen om bostadssparpremier (1634/1992), dock så, att tilläggsräntan är den som avtalats i bostadssparavtalet.

4.10.2001/836:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

25.6.2009/486:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.