Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

27.11.1992/1121

Förordning om rättsskyddscentralen för hälsovården

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 9 § lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården den 27 november 1992 (1074/92):

1 § (12.11.1999/1039)

Chef för rättsskyddscentralen för hälsovården är en överdirektör. Rättsskyddscentralen har dessutom biträdande direktörer samt sådan annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som verksamheten förutsätter.

2 § (12.11.1999/1039)

Överdirektören leder rättsskyddscentralen för hälsovården samt ansvarar för att dess uppgifter sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatgivande sätt.

Biträdande direktören bistår överdirektören vid ledningen av rättsskyddscentralen för hälsovården i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

3 §

Vid rättsskyddscentralen för hälsovården finns en nämnd för tillsyn över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen, en nämnd för abort- och steriliseringsärenden, en nämnd för kastreringsärenden samt en nämnd för rättspsykiatriska ärenden.

4 § (12.11.1999/1038)

De ärenden som ankommer på rättsskyddscentralen för hälsovården avgörs av en nämnd, överdirektören eller av någon annan tjänsteman som är behörig enligt arbetsordningen. Ärendena avgörs på föredragning.

5 § (12.11.1999/1038)

Överdirektören avgör de ärenden som inte föreskrivits ankomma på en nämnd eller som inte enligt arbetsordningen ankommer på någon annan tjänsteman.

Överdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra även ärenden som annars ankommer på någon annan tjänsteman.

6 §

Vid särskild nämnd avgörs ärenden som gäller tillsynen över den yrkesutbildade personalen inom hälsovården, avbrytande av havandeskap, sterilisering, kastreringen, rättspsykiatri, enligt vad som stadgas nedan.

En nämnd är beslutfört när alla dess medlemmar är närvarande.

7 §

Social- och hälsovårdsministeriet kallar på framställning av rättsskyddscentralen för hälsovården för fyra år i sänder medlemmar och suppleanter samt sådana sakkunniga till de särskilda nämnderna. Varje medlem skall ha en eller flera personliga suppleanter.

8 § (12.11.1999/1038)

Föredragningen vid rättsskyddscentralens nämnder sköts av tjänstemän som överdirektören förordnat. Sekreterare vid nämnderna är tjänstemän som överdirektören har förordnat därtill.

9 §

Nämnden för tillsyn över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen behandlar och avgör ärenden som gäller begränsning och förverkande av rätt att utöva hälsovårdsyrken, i den mån det stadgas ankomma på rättsskyddscentralens för hälsovården att utöva tillsyn över denna rätt, ärenden som gäller återfående av denna rätt samt disciplinära ärenden.

Den nämnd som nämns i 1 mom. skall ha en ordförande som är tjänsteman vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt fyra övriga medlemmar. Av medlemmarna skall en företräda medicinsk och en juridisk sakkunskap och en den bransch inom vilken yrkesutövaren är verksam.

10 §

Nämnden för abort- och steriliseringsärenden behandlar och avgör ansökningar om avbrytande av havandeskap och sterilisering.

Den nämnd som nämns i 1 mom. skall ha en ordförande som är tjänsteman vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt tre övriga medlemmar. Av medlemmarna skall en företräda juridisk, en medicinsk och en social sakkunskap. Den nämnden skall vid behov höra sakkunniga i psykiatri, obstetrik och ärftlighetslära.

11 §

Nämnden för kastreringsärenden behandlar och avgör ansökningar om kastrering.

Den nämnd som nämns i 1 mom. skall ha en ordförande som är tjänsteman vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt fyra övriga medlemmar. Av medlemmarna skall en företräda rättsmedicinsk, en juridisk, en psykiatrisk och en endokrinologisk sakkunskap.

12 § (7.5.1997/432)

Nämnden för rättspsykiatriska ärenden behandlar och avgör utlåtandeärenden som avses i 17 kap. 45 § i rättegångsbalken och som gäller en persons sinnestillstånd eller frågan huruvida en person är farlig, ärenden som gäller förordnande av en person som åtalats eller misstänks för brott eller som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff till psykiatrisk sjukhusvård och intagning på specialomsorgsanstalt samt ärenden som gäller avslutande av sådan vård. (26.10.2006/930)

Nämnden för rättspsykiatriska ärenden har en ordförande som är tjänsteman vid rättsskyddscentralen för hälsovården samt tre övriga medlemmar. Av medlemmarna skall en företräda juridisk och två psykiatrisk sakkunskap och av dessa skall den ena samtidigt företräda den kommunala hälsovården. Dessutom skall en medlem som företräder sakkunskapen inom vården av utvecklingsstörda delta i behandlingen av ärenden som gäller intagning på en specialomsorgsanstalt.

13 § (14.12.2000/1138)

13 § har upphävts genom F 14.12.2000/1138.

13 a § (14.12.2000/1138)

13 a § har upphävts genom F 14.12.2000/1138.

13 b § (14.12.2000/1138)

13 b § har upphävts genom F 14.12.2000/1138.

13 c § (14.12.2000/1138)

13 c § har upphävts genom F 14.12.2000/1138.

14 § (12.11.1999/1039)

Behörighetsvillkor för överdirektören är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Behörighetsvillkor för biträdande direktören är högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga.

15 § (12.11.1999/1039)

Statsrådet utnämner överdirektören.

Överdirektören utnämner eller anställer övrig personal.

16 § (12.11.1999/1039)

Överdirektören beviljas tjänstledighet av social- och hälsovårdsministeriet. Biträdande direktör beviljas tjänstledighet av överdirektören. Om tjänstledighet för andra tjänstemän föreskrivs i arbetsordningen.

17 §

Om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av den tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den som beviljar tjänstledighet.

18 § (12.11.1999/1039)

Vid förhinder för överdirektören är en av överdirektören förordnad biträdande direktör ställföreträdare för honom eller henne.

Ställföreträdare för en biträdande direktör är en av överdirektören förordnad tjänsteman om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

19 §

Till permanenta sakkunniga kan rättsskyddscentralen för hälsovården för högst fyra år i sänder kalla erkänt skickliga och erfarna personer, som företräder sådan vetenskaplig eller annan sakkunskap som är av betydelse för rättsskyddscentralen. Den som samtyckt till att vara permanent sakkunnig är skyldig att ge rättsskyddscentralen samt länsstyrelserna sakkunnigutlåtanden inom det område som han företräder.

20 §

Medlemmarna i de nämnderna samt permanenta sakkunniga får arvode för utförda uppdrag samt resekostnadsersättning enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

21 §

Närmare föreskrifter om rättsskyddscentralen, interna arbetsfördelning, handläggningen av ärenden samt organiseringen av verksamheten i övrigt meddelas i arbetsordningen.

Arbetsordningen fastställs av överdirektören. (12.11.1999/1039)

22 § (15.3.2001/226)

22 § har upphävts genom F 15.3.2001/226.

23 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

När tjänsterna besätts för första gången utnämner och överflyttar social- och hälsovårdsministeriets kanslichef från och med den tidpunkt då förordningen träder i kraft rättsskyddscentralens tjänstemän. Dessutom anställer social- och hälsovårdsministeriets kanslichef i samband med inrättandet av verket för första gången interimistiska tjänsteinnehavare, beviljar tjänstledighet och anställer vikarier.

De tjänster som inrättas vid rättsskyddscentralen den 1 december 1992 får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

Ikraftträdelsestadganden:

30.6.1995/950:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

7.5.1997/432:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

22.8.1997/806:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

12.11.1999/1039:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

14.12.2000/1138:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

15.3.2001/226:

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2001.

26.10.2006/930:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.