Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

11.9.1992/869

Radioförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 2 § 2 mom., 4 § 2 mom. samt 9 och 24 §§ radiolagen av den 10 juni 1988 (517/88):

Radioanläggningar som innehas av utlänningar
1 §

På radioanläggningar i utländska fortskaffningsmedel som rör sig på finskt område och på radioanläggningar som utlänningar innehar i Finland, samt på användningen och på säkerställandet av att de uppfyller kraven tillämpas radiolagen (517/88), och denna förordning, om inte något annat följer av 3 mom. eller 2-5 §§.

Som utlänning vid tillämpningen av radiolagen och denna förordning betraktas inte den som är bosatt i Finland.

På en främmande stats försvarsmakt och övriga myndigheter tillämpas 2-5 §§ i enlighet med vad trafikministeriet bestämmer.

2 §

På innehavet och användningen av radiosändare på utländska fartyg eller luftfartyg som rör sig på finskt område tillämpas radiolagen och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser i enlighet med vad trafikministeriet bestämmer.

På utländska fartyg eller luftfartyg på finskt område får inte finnas radiosändare som uppenbarligen är avsedda att användas till rundradioutsändningar från fartyget eller luftfartyget.

3 §

Teleförvaltningscentralen kan på ansökan bevilja en utlänning tillstånd enligt 4 § radiolagen för innehav och användning av radiosändare.

Som tillstånd enligt 1 mom. kan Teleförvaltningscentralen godkänna ett av en utländsk myndighet utfärdat tillstånd, berättigande eller märke som gäller rätt att använda en radiosändare. Om rätten att använda en radiosändare intygas på detta sätt, berörs inte sändaren av bestämmelserna om användning av radiosändare enligt 8 § 1 mom. radiolagen.

4 §

Utlänningar får inneha även andra radiosändare än sådana som avses i 3 §, om inte Teleförvaltningscentralen av särskilda skäl bestämmer något annat.

Teleförvaltningscentralen, tullmyndigheterna, polisen eller gränsbevakningsväsendet skall, om inte åtgärden är uppenbart obehövlig, genom försegling eller på något annat motsvarande sätt försätta en radiosändare som avses i 1 mom. ur funktion för den tid då den finns på finskt område.

5 §

Trafikministeriet kan meddela föreskrifter om innehav och användning av radiomottagare som avses i 1 § 1 mom.

Innehav och användning av radioanläggningar
6 §

Tillstånd enligt 4 § radiolagen behövs inte för innehav av en radiosändare,

1) om radiosändaren i tekniskt hänseende permanent har försatts i sådant skick att den inte kan användas för radiokommunikation eller om radiosändarens innehavare på annat sätt visar att det är uppenbart att syftet med innehavet av anläggningen inte är att använda den för radiokommunikation,

2) om radiosändaren endast arbetar på en samfrekvens som Teleförvaltningscentralen har fastställt för den, eller

3) om sändarens betydelse som radioanläggning är liten på grund av dess användningsändamål och den fara för störning av annan radiokommunikation som den medför, i enlighet med vad Teleförvaltningscentralen bestämmer.

På det sätt som avses i 8 § 1 mom. skall bevisas att radiosändare som avses ovan i 1 mom. 2 och 3 punkten uppfyller kraven. En dylik radiosändare får även användas utan sådant tillstånd som avses i stadgandet.

7 §

Tillstånd enligt 4 § 1 mom. radiolagen att inneha och använda en radiosändare samt tillstånd att inneha en anläggning som avses i 7 § 2 mom. radiolagen skall sökas skriftligen hos Teleförvaltningscentralen, som bestämmer om de uppgifter som skall fogas till ansökan.

Ett tillstånd får inte överföras på någon annan, om det inte bestäms annorlunda i tillståndsvillkoren.

Det behörighetsintyg som krävs för användning av en radiosändare skall förvaras i radiosändarens omedelbara närhet.

8 §

Teleförvaltningscentralen kan av särskilda skäl föreskriva att den som använder en viss radiosändare eller en viss typ av radiosändare skall ha en behörighet som definieras särskilt.

Tekniska föreskrifter
9 §

Teleförvaltningscentralen meddelar föreskrifter om användningen av radioanläggningar och sådana elanläggningar som avses i 11 § radiolagen samt om deras egenskaper och tekniska konstruktion.

10 §

Teleförvaltningscentralen kan på ansökan besluta om åtgärder för att skydda en fast radiomottagningsstation mot störningar, om detta är möjligt utan att andra som använder radiofrekvenser orsakas oskälig ekonomisk eller någon annan skada i förhållande till den nytta som uppnås genom skyddet.

I beslutet, som meddelas för högst 10 år i sänder, kan uppställas villkor som gäller konstruktionen hos den station som skall skyddas eller dess läge och användning. Beslutet kan återkallas eller villkoren för det kan ändras, om de omständigheter som rådde när beslutet fattades väsentligt har förändrats eller om det finns andra särskilt vägande skäl.

Närmare föreskrifter
11 §

Trafikministeriet kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdelse
12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Stadganden som upphävs
13 §

Genom denna förordning upphävs radioförordningen av den 23 september 1988 (821/88) jämte ändringar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.