Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

26.6.1992/594

Lag om statens kapitalgarantier

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (17.10.1997/929)

I händelse av sådan förlustrisk för kreditinstitut eller andra sammanslutningar, fonder och enskilda som uppkommer i samband med kapitalinvesteringar kan statsgarantier beviljas enligt denna lag.

2 § (19.8.1994/758)

Statsgaranti kan ges med tanke på den situationen att en investerare som avses i 1 § åsamkas förlust på grund av en kapitalinvestering som investeraren har gjort i ett sådant företag som avses i 1 § 1 och 2 mom. lagen om statsgarantier för vissa näringsgrenar (375/1963). (17.10.1997/929)

Statsgaranti kan också ges för en investeringshelhet som består av flera investeringar i företag som nämns i 1 mom. (ramgaranti).

Med små och medelstora företag avses i denna lag företag som

1) har högst 250 anställda och

2) har en årsomsättning på högst 230 miljoner mark eller en balansomslutning på högst 155 miljoner mark.

(17.10.1997/929)

Såsom små eller medelstora företag betraktas dock inte

1) ett aktiebolag, av vars aktiekapital ett eller flera andra än små eller medelstora företag innehar mer än 25 procent,

2) ett öppet bolag, i vilket bolagsman inte är ett småföretag eller ett medelstort företag och

3) ett kommanditbolag, i vilket ansvarig bolagsman inte är ett småföretag eller ett medelstort företag.

Hemorten för ett företag som avses i 1 mom. får vara belägen utomlands om en kapitalinvestering utomlands bedöms främja den teknologiska utvecklingen hos, förbättrandet av verksamhetsmetoderna i eller utvecklandet av den internationella konkurrenskraften för ett företag som avses i 1 § 1 och 2 mom. lagen om statsgarantier för vissa näringsgrenar. (17.10.1997/929)

3 §

Statsgaranti beviljas för högst 50 procent av den förlustrisk som uppkommer i samband med en kapitalinvestering. (17.10.1997/929)

Statsgaranti beviljas utan krav på motsäkerhet.

Statsgarantiärendena behandlas av det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (specialfinansieringsbolaget). (18.6.1998/452)

4 § (19.8.1994/758)

Garantier som beviljats med stöd av denna lag får samtidigt vara i kraft till ett belopp av högst 500 miljoner mark.

5 §

En investerare som avses i 1 § ersätts på basis av statsgaranti för den del av en förlust som garantin täcker och som har åsamkats investeraren genom den kapitalinvestering som är föremål för garantin. (17.10.1997/929)

En förlust enligt 1 mom. anses ha uppkommit då investeraren utan vederlag eller mot ett formellt vederlag avstår från sin investering eller då det bolag som är föremål för investeringen har försatts i konkurs eller trätt i likvidation.

En förlust anses också ha uppkommit när det överlåtelsepris som fås för investeringen i samband med att den realiseras underskrider det investerade kapitalet. (19.8.1994/758)

När investeraren utan vederlag eller mot ett vederlag som står i uppenbar disproportion till investeringens värde avstår från sin investering, kan som ett villkor för utgivande av ersättning krävas att de rättigheter som ansluter sig till investeringen i eget kapital överförs till specialfinansieringsbolaget på motsvarande villkor. Specialfinansieringsbolaget har härvid rätt att överlåta de överförda rättigheterna vidare så som bolaget anser ändamålsenligt. (18.6.1998/452)

6 §

Om de avgifter samt ersättningar som skall uppbäras för garantier och andra prestationer som avses i denna lag gäller vad som bestäms i lagen om statsgarantifonden (444/1998). (18.6.1998/452)

Utom garantiavgifter kan för investeringar som avses i denna lag uppbäras en i garantiavtalet överenskommen ersättning för inträffad stegring i investeringens värde. Ersättningen utgör högst 30 procent av den avkastning på den av garantin berörda andelen som fås för investeringen. (19.8.1994/758)

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1992.

Denna lag tillämpas på statsgarantier som med stöd av denna lag beviljas 1992–2000. (17.10.1997/929)

RP 65/92, EkUB 23/92

Ikraftträdelsestadganden:

19.8.1994/758:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

RP 64/94, EkUB 25/94

17.10.1997/929:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

Lagen tillämpas på statsgarantier som beviljas den 1 januari 1997 eller därefter.

RP 264/1996, EkUB 18/1997, RSv 116/1997

18.6.1998/452:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998, EkUB 12/1998, GrUU 11/1998, RSv 53/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.