Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

14.2.1992/126

Lag om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.4.2022/311, som gäller fr.o.m. 1.6.2022.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Denna lag gäller utvecklandet av den statliga lokalförvaltningen och av områdesindelningen inom den.

Lagen tillämpas på områdesindelningen inom polis-, åklagar- och utsökningsväsendet samt, enligt vad som föreskrivs särskilt, på områdesindelningen inom den övriga statliga lokalförvaltningen. (29.11.2019/1169)

2 §

Målet är att förbättra de erbjudna tjänsternas kvalitet och medborgarnas rättssäkerhet, att trygga tjänsternas tillgänglighet för alla på lika villkor och i tillräcklig mån i olika delar av landet samt att skapa förutsättningar för koncentration av de olika funktionerna, överföring av beslutanderätt till lokal nivå och produktion av tjänster på ett ekonomiskt sätt.

När tjänsterna och medborgarnas rättssäkerhet förbättras skall iakttas 17 § i grundlagen och vad som behövs för att tjänsterna och rättssäkerheten för samiskspråkiga skall kunna ordnas rättvist. (22.12.2006/1239)

3 §

Länen indelas i härad med iakttagande av kommungränserna. Statsrådet beslutar om indelningen. Finansministeriet ska av länsstyrelserna begära förslag om indelningen. Länsstyrelserna ska höra respektive kommuner innan förslaget görs. (7.12.2007/1187)

När härad bildas skall beaktas de olika områdenas särdrag, såsom invånarantalet, invånartätheten, utsträckningen, trafikförbindelserna och språkförhållandena så att det skapas förutsättningar för att nå de mål som nämns i 2 §.

4 § (7.12.2007/1187)

4 § har upphävts genom L 7.12.2007/1187.

5 § (7.12.2007/1187)

5 § har upphävts genom L 7.12.2007/1187.

6 § (7.12.2007/1187)

6 § har upphävts genom L 7.12.2007/1187.

7 § (7.12.2007/1187)

7 § har upphävts genom L 7.12.2007/1187.

8 §

Om organiserandet av de uppgifter som avses i denna lag inom landskapet Åland stadgas särskilt.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

När lokalförvaltningsuppgifter ordnas så som denna lag avser förflyttas den ordinarie personal som sköter dessa uppgifter till uppgifter på motsvarande nivå.

Inrikesministeriet skall meddela länsstyrelserna anvisningar om det förfarande som skall iakttas då häradsindelningen första gången bereds enligt denna lag. Statsrådet skall före utgången av det år då lagen träder i kraft besluta om den nya häradsindelningen. Häradsämbeten och fristående ämbetsverk i häraden inrättas i hela landet så snart som möjligt och senast före utgången av 1996.

Regeringens proposition 154/91, Förvaltningsutsk. bet. 13/91

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2006/1239:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 74/2006, FvUB 26/2006, RSv 211/2006

7.12.2007/1187:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som sköter häradsämbetenas gemensamma uppgifter samt motsvarande tjänster överförs när denna lag träder i kraft till polisinrättningarna, utsökningsverken, åklagarämbetena och magistraterna. Om en tjänst inte är vakant kan den överföras till en annan pendlingsregion endast med tjänstemannens samtycke. Anställda som sköter tidsbegränsade uppgifter övergår till visstidsanställningens slut.

Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren i deras anställningsförhållande. Högre avlöning än månadslönen enligt den mottagande organisationens lönesystem garanteras under förutsättning att kravnivån för personens uppgifter i den mottagande organisationen motsvarar minst uppgifterna i den överlämnande organisationen. Personen är i så fall berättigad till ett lönetillägg till beloppet av skillnaden mellan den månadslön som betalats i den överlämnande organisationen och den månadslön som betalas i den mottagande organisationen.

Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att ledigförklaras.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 82/2007, FvUB 8/2007, RSv 71/2007

29.11.2019/1169:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.