Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

14.6.1991/946

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 §§ lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/91):

Registreringsansökan
1 §

Ansökan om registrering av ett kretsmönster skall göras hos patent- och registerstyrelsen, nedan registermyndigheten.

2 §

Ansökan om registrering skall bestå av en ansökningshandling jämte bilagor.

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om han företräds av ett ombud, även ombudets namn och adress,

2) året då kretsmönstret skapades samt namn och adress på den som skapat kretsmönstret samt, om han inte är finsk medborgare eller om han inte är varaktigt bosatt i Finland, även hans nationalitet och varaktiga hemvist,

3) om kretsmönstret har spritts till allmänheten innan registreringsansökan gjordes, en utredning om tidpunkten då spridningen till allmänheten skedde för första gången,

4) ett kort namn på det kretsmönster som ansökan gäller,

5) en försäkran att kretsmönstret är ett resultat av skapande och originellt intellektuellt arbete och att det inte är fråga om en direkt kopia av något annat kretsmönster, samt

6) ett omnämnande av bilagorna till ansökningshandlingen.

Till ansökningshandlingen skall fogas

1) det material som behövs för att kretsmönstret skall kunna identifieras,

2) om sökanden företräds av ett ombud, en fullmakt för honom,

3) om kretsmönstret har skapats av någon annan än sökanden, en utredning som utvisar sökandens rätt.

Till ansökningshandlingen skall fogas ett intyg över betald registreringsavgift.

3 §

Ansökan skall avfattas på finska eller svenska i enlighet med gällande språklagstiftning. Kretsmönstrets namn skall uppges på både finska och svenska. Av en till ansökan bifogad handling på ett främmande språk skall en översättning till finska eller svenska inlämnas till registermyndigheten, om myndigheten kräver det.

4 §

Ansökan skall gälla kretsmönstret i det utförande som det har den dag då ansökan görs, eller om kretsmönstret har spritts till allmänheten innan registreringsansökan inlämnades, i det utförande som det hade vid den tidpunkt då det första gången spreds till allmänheten.

Material som behövs för identifiering av kretsmönstret
5 §

Det material som behövs för identifiering av ett kretsmönster skall innefatta ritningar eller fotografier

1) av kretsmönstret,

2) av masken eller den del av vilken en integrerad krets har framställts eller kan framställas,

3) av de olika skikten i den integrerade kretsen.

Dessutom kan det för identifiering av kretsmönstret inlämnas datamedier på vilka informationen om kretsmönstret har lagrats i maskinläsbar form, utskrifter av sådana datafiler, tilläggsutredningar och integrerade kretsar som har framställts på basis av kretsmönstret.

Om det kretsmönster som skall registreras endast är en del av en helhet, på basis av vilken en integrerad krets har framställts eller kan framställas, skall en utredning ges om vilken del av helhetens yta som det kretsmönster som skall registreras motsvarar.

En ritning eller utredning över en sådan del av kretsmönstret som hänför sig till sättet för framställning av den integrerade kretsen behöver inte inlämnas, om att de delar som innefattats i ansökan är tillräckliga för att kretsmönstret skall kunna identifieras.

6 §

Det material som behövs för identifiering av kretsmönstret skall inlämnas i två exemplar. Ritningarna och det övriga skriftliga materialet skall vara i formatet A4 (210 mm x 297 mm).

7 § (21.5.1999/694)

7 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

8 § (21.5.1999/694)

8 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

9 § (21.5.1999/694)

9 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

Diarium
10 §

På registreringsansökan antecknar registermyndigheten ansökningens nummer och den dag då den inkommit.

En registreringsansökan anses vara inkommen först när en ansökningshandling som innehåller de upplysningar som avses i 2 § 2 mom. 1–5 punkten, ett intyg över betald registreringsavgift samt det material som avses i 5 § 1 mom. har inkommit till registermyndigheten. Registermyndigheten skall underrätta sökanden om vilken dag som har fastställts som ankomstdag.

11 §

Registermyndigheten för diarium över registreringsansökningarna. Diariet är offentligt.

I diariet antecknas för varje ansökan

1) den dag då ansökan har anlänt samt ansökningens nummer,

2) sökandens namn, hemort och adress,

3) om sökanden företräds av ett ombud, dennes namn och adress,

4) kretsmönstrets namn,

5) skrivelser som har inkommit i ärendet och betalda avgifter, samt

6) beslut som fattats i ärendet.

Behandling av registreringsansökan
12 §

Ett kretsmönster antecknas i kretsmönsterregistret, om

1) ansökan gäller kretsmönstret för en integrerad krets och

2) ansökan enligt givna upplysningar fyller kraven i 4 och 5 §§, 6 § 3 mom. samt 14 och 15 §§ lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/91).

Varje kretsmönster som skall antecknas i kretsmönsterregistret får ett registernummer. Sökanden skall ges ett registreringsbevis över registreringen.

13 § (21.5.1999/694)

13 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

Kretsmönsterregistret
14 §

Över registrerade kretsmönster förs ett kretsmönsterregister.

I kretsmönsterregistret antecknas

1) registreringsansökans nummer och kretsmönstrets registernummer,

2) registreringsinnehavarens namn, hemort och adress samt, om registreringsinnehavaren företräds av ett ombud, dennes namn och adress,

3) kretsmönstrets namn, samt

4) datum då ansökan har anlänt, datum då skyddet träder i kraft samt datum för registreringen.

15 § (18.7.2013/582)

När ett yrkande om att registreringen av ett kretsmönster ska förklaras ogiltig har framställts hos registermyndigheten eller registermyndigheten har underrättats om att talan om överföring av en registrering väckts, ska en anteckning om detta göras i kretsmönsterregistret.

När registermyndigheten i ett ärende som avses i 1 mom. har avgjort yrkandet om att registreringen av ett kretsmönster ska förklaras ogiltig eller när en kopia av avgörandet i ett mål har skickats till registermyndigheten i enlighet med 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) eller 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar, ska en anteckning om detta göras i kretsmönsterregistret. När avgörandet har vunnit laga kraft ska dessutom en anteckning om dess huvudsakliga innehåll göras i registret.

16 §

En anteckning om överföring av ensamrätten enligt 23 § lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar skall innefatta rättsinnehavarens namn, hemort och adress samt datum för överföringen. Angående nyttjanderätten skall på begäran antecknas om ensamrättsinnehavarens rätt att bevilja andra nyttjanderättigheter är begränsad.

Kan frågan om anteckningen inte omedelbart avgöras, skall det likväl antecknas i registret att anteckning har begärts.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt på en anteckning av den rätt som avses i 30 § 3 mom. lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar.

17 §

Om ensamrätten till ett kretsmönster har utmätts, görs efter anmälan en anteckning därom i kretsmönsterregistret.

I registret antecknas även anmälningar om ändringar som gäller ombud.

18 §

Om innehavaren av ensamrätten till ett kretsmönster enligt 31 § 1 mom. lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar anmäler att han avstår från registreringen och om en överlåtelse av nyttjanderätten till ensamrätten har antecknats i registret, skall den på vilken nyttjanderätten har överlåtits underrättas om detta och skälig tid beredas honom att bevaka sin rätt i ärendet innan kretsmönstret stryks ur registret.

19 §

När en registrering har upphört att gälla, skall registermyndigheten avföra kretsmönstret ur registret.

När ett kretsmönster har avförts ur registret eller när ensamrätten till ett kretsmönster genom ett laga kraft vunnet domstolsutslag har övergått på någon annan, skall registermyndigheten kungöra detta.

Kungörelse
20 §

Kungörelser i ärenden som gäller ensamrätt till kretsmönster införs i en publikation som ges ut av registermyndigheten.

Ikraftträdande
21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/694:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

18.7.2013/582:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.