Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

15.12.1989/1144

Lag om statens bostadsfond

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 § (16.4.1993/351)

För finansiering av åtgärder som syftar till att utveckla bostadsförhållandena finns statens bostadsfond. Fonden lyder under miljöministeriet och står utanför statsbudgeten.

Bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten, används för beviljande av lån och för annat stödande av bostadsfinansieringen så som därom stadgas särskilt eller bestäms i statsbudgeten. (28.3.1996/208)

3 mom. har upphävts genom L 2.2.2007/72. (2.2.2007/72)

2 §

De medel som bostadsfonden förfogar över består av (16.4.1993/351)

1) fordringar som överförs till fonden i samband med att den bildas och som grundar sig på lån som har beviljats med stöd av lagen om bostadslån, -garantier och -bidrag (224/49), lagen om stödjande med statsmedel av bostadsbyggnadsproduktionen i tätorter (226/49), lagarna om bostadsproduktion (488/53 och 247/66), lagen om grundförbättring av bostäder (34/79), lagen om inlösen av hyresbostäder (82/82) och lagen om lån och räntestöd för vissa värmeanläggningsprojekt (83/82) samt på bostadslån som har beviljats med stöd av statsbudgeterna 1987-1989,

2) anslag som beviljas i statsbudgeten och överförs till fonden,

3) amorteringar på lån som beviljas ur fondens medel samt ränte- och andra inkomster, samt

4) skillnaden mellan inlösningspriset och överlåtelseersättningen för hyresbostäder med aravalån som inlösts med stöd av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93), i överlåtelsefall som avses i 9 § i nämnda lag skillnaden mellan försäljningspriset och överlåtelseersättningen samt ersättningar i anslutning till verksamhet som stöds med fondens medel. (17.12.1993/1194)

För bostadsfonden kan lån tas upp inom gränserna för de lånefullmakter som riksdagen beviljar i samband med behandlingen av statsbudgeten, enligt vad statsrådet bestämmer. (28.3.1996/208)

Bostadsfonden kan, inom gränserna för de fullmakter som riksdagen beviljar i samband med behandlingen av statsbudgeten, enligt vad statsrådet bestämmer, överföra sina bostads- och aravalånefordringar på en finländsk eller en utländsk sammanslutning (särskild sammanslutning) som tjänar detta ändamål eller på någon som denna sammanslutning bestämmer, på vilken samtidigt överförs rätten att använda säkerheten för bostads- eller aravalånet för indrivning av fordringarna (värdepapperisering av aravalån). Fonden kan i samband med värdepapperiseringen förbinda sig att betala den särskilda sammanslutningen eller den som sammanslutningen har bestämt skillnaden mellan räntan på bostads- och aravalånen och den ränta som skall betalas till investeraren. Fonden har också rätt att byta ut fordringar som överförts på den särskilda sammanslutningen eller den som den har bestämt mot andra motsvarande fordringar. För värdepapperisering av bostads- och aravalån där kommunen är den ursprungliga fordringsägaren krävs kommunens samtycke så som stadgas i aravalagen (1189/93). (28.3.1996/208)

Bostadsfonden har rätt att inom gränserna för de fullmakter som riksdagen beviljar i samband med behandlingen av statsbudgeten, enligt vad statsrådet bestämmer, återköpa värdepapper som fonden emitterat eller som den särskilda sammanslutningen emitterat för att finansiera värdepapperisering. Bostadsfonden kan också inom gränserna för dessa fullmakter förbinda sig till tilläggssäkerhetsarrangemang till säkerhet för betalningen av värdepapperiserade bostads- och aravalån. (17.12.1993/1194)

5 mom. har upphävts genom L 14.12.1998/947. (14.12.1998/947)

3 § (16.4.1993/351)

Bostadsfonden har en direktion. Om direktionens sammansättning och tillsättande av den stadgas närmare genom förordning.

2 mom. har upphävts genom L 2.2.2007/72. (2.2.2007/72)

4 §

Bostadsfondens direktion har till uppgift att

1) svara för att fondens likviditet är tillräcklig och, inom gränserna för de fullmakter som avses i 2 § 2-4 mom., fatta beslut om de lån som tas upp för fondens verksamhet och om villkoren för dem, om värdepapperisering och betalning av tilläggsränta, utbyte av fordringar och tilläggssäkerhetsarrangemang i anslutning härtill samt om köp av värdepapper, (17.12.1993/1194)

2) fastställa fondens instruktion,

3) godkänna och underteckna fondens bokslut, samt

4) för miljöministeriet lägga fram ett förslag om användning av fondens överskott eller om täckning av underskott ur fondens medel. (2.2.2007/72)

(16.4.1993/351)

2 mom. har upphävts genom L 2.2.2007/72. (2.2.2007/72)

Finansministeriet och statskontoret har till uppgift att ta upp lån och besluta om de närmare villkoren för lånen samt att vidta övriga åtgärder som hör till upplåningen liksom även till värdepapperiseringen och betalningen av tilläggsränta, utbyte av fordringar och tilläggssäkerhetsarrangemang i anslutning härtill samt till köp av värdepapper. (17.12.1993/1194)

5 § (2.2.2007/72)

Bostadsfondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Miljöministeriet tillsätter för fonden två revisorer, av vilka den ena ska vara en CGR-revisor och den andra en OFGR-revisor. (18.9.2015/1185)

Om en revisor under räkenskapsperioden lägger märke till något betydelsefullt att anmärka på i fråga om fondens förvaltning eller ekonomi, skall miljöministeriet omedelbart underrättas om saken.

Revisorerna skall granska fondens förvaltning, bokföring och bokslut. Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en revisionsberättelse, där de särskilt skall uttala sig om

1) huruvida bokslutet har upprättats i enlighet med de bestämmelser som gäller för upprättande av bokslut,

2) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamhetens effektivitet och produktivitet samt om fondens ekonomiska ställning,

3) huruvida fonden har förvaltats enligt de bestämmelser som gäller den,

4) fastställandet av bokslutet, samt om

5) fondens direktions förslag till disposition av fondens resultat.

Miljöministeriet beslutar före utgången av april om fastställandet av fondens bokslut samt om de åtgärder som fondens bokslut ger anledning till.

6 § (17.12.1993/1194)

Av bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten, betalas amorteringar och räntor på lån som har upptagits för fondens verksamhet och andra utgifter för upptagning, skötsel och återbetalning av lånen liksom även utgifter för värdepapperisering och betalning av tilläggsränta och utbyte av fordringar i anslutning härtill samt köp av värdepapper. Av dessa medel betalas också de förpliktelser i anslutning till statsborgen och annat ansvar som staten enligt 2 § 4 mom. denna lag samt 27 § och 45 § 4 mom. aravalagen är skyldig att betala.

7 § (28.3.1996/208)

I samband med behandlingen av statsbudgeten skall

1) fastställas maximibeloppet av de lån som beviljas eller för vilka betalas räntestöd av bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten, med undantag för lån enligt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982),

2) fastställas maximibeloppet av den statsborgen i anslutning till bostadslån som föranleder att ersättningar betalas av bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten,

3) fastställas maximibeloppen av lån som tas upp för bostadsfonden, lån som värdepapperiseras, värdepapper som köps och tilläggssäkerheter, samt

4) beslutas om eventuell överföring till bostadsfonden eller ur fonden till statsbudgeten.

(14.12.1998/947)

Det anslag som i statsbudgeten skall överföras till fonden skall vara så stort att det tillsammans med medel som anskaffas med stöd av de i 2 § 2 och 3 mom. angivna fullmakterna att uppta och värdepapperisera lån och de medel som fonden i början av året förfogar över och som influtit under tidigare år eller inflyter under räkenskapsåret, beräknas räcka till för de betalningar som enligt stadganden eller bestämmelser skall göras av fondens i 2 § avsedda medel, vilka står utanför statsbudgeten.

8 §

Statsrådet fastställer dispositionsplanen för fullmakten att bevilja och godkänna lån som beviljas av eller understöds med bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten. (16.4.1993/351)

När dispositionsplanen fastställs skall bostadsbehovet inom olika områden och i olika kommuner beaktas. Till grund för bedömningen av bostadsbehovet skall läggas bostadsunderskottet, boendetätheten, folkmängden, behovet av att förnya bostäderna samt andra faktorer som inverkar på bostadsbehovet.

9 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Av fondens medel betalas också lån som har beviljats före ikraftträdandet med stöd av de stadganden och bestämmelser som avses i 2 § 1 punkten, tillägg till dessa lån samt räntestöd och handläggningsersättningar för lån som har beviljats med stöd av lagen om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad (76/89), men som inte har betalts ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 183/89, Andra lagutsk. bet. 13/89, Stora utsk. bet. 209/89

Ikraftträdelsestadganden:

16.4.1993/351:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

Inrättande och besättande av tjänster vid bostadsfonden samt andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Miljöministeriet beslutar härvid om de angelägenheter som avses i 6 och 7 §§ statstjänstemannalagen, med undantag av de tjänster som skall specificeras i statsbudgeten.

Vad som stadgas om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena gäller sedan denna lag trätt i kraft bostadsfonden.

Vad som stadgats eller bestämts om bostadsstyrelsen gäller sedan denna lag trätt i kraft bostadsfonden, om inte något annat stadgas eller bestäms.

RP 342/92, MiUB 3/93

17.12.1993/1194:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 177/93, MiUB 13/93

28.3.1996/208:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 8/96, MiUB 1/96, GrUB 5/96, RSv 27/96

14.12.1998/947:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Denna lag tillämpas också på sådan ränteavkastning på medlen på statens bostadsfonds samlingskonto i statens centralbokföring som erhållits och som inte bokförts som intäkter före lagens ikraftträdande.

RP 122/1998, MiUB 3/1998, RSv 121/1998

2.2.2007/72:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 240/2006, MiUB 6/2006, RSv 220/2006

18.9.2015/1185:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.