Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

28.4.1989/354

Lag om Finlands delegation i Europarådet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § och 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 § (2.2.2007/67)
Val av ombud

Riksdagen väljer under valperiodens första riksmöte inom sig fem ombud och lika många suppleanter till Europarådets parlamentariska församling.

2 §
Mandatperiod

Ombudens mandatperiod börjar så snart ombuden har valts och fortgår tills nytt val har förrättats.

3 §
Ombudens konstituering

Ombuden bildar Finlands delegation i Europarådet. Delegationens medlemmar väljer bland sig en ordförande och en vice ordförande.

4 §
Ombudens uppgifter

Medlemmarna och vid behov suppleanterna i Finlands delegation i Europarådet deltar såsom ombud för Finland i verksamheten i rådets parlamentariska församling på det sätt som avses i organisationens stadga.

Finlands delegation i Europarådet avger årligen till riksdagen en berättelse över den parlamentariska församlingens verksamhet.

5 § (25.10.1996/745)
Sekreterare och annan personal

Personalen vid Finlands delegation i Europarådet utses av riksdagens kanslikommission, delegationens sekreterare dock sedan delegationen blivit hörd i saken.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 18/89, Utrikesutsk. bet. 17/89, Stora utsk. bet. 39/89

Ikraftträdelsestadganden:

25.10.1996/745:

Denna lag träder i kraft den 1 januari1997.

RP 97/96, FvUB 12/96, RSv 115/96

21.1.2000/35:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 98/1999, GrUB 10/1999, RSv 143/1999

2.2.2007/67:

Denna lag träder i kraft den 22 mars 2007.

LM 66/2006, GrUB 11/2006, RSk 43/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.