Beaktats t.o.m. FörfS 834/2023.

20.5.1988/451

Lag om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (27.5.2011/590)

Om ett i vattenlagen (587/2011) avsett vattenhushållningsprojekt orsakar avsevärd olägenhet för användningen av en fastighet eller en del av en fastighet till följd av att ägorna splittras eller blir mindre, förbindelserna avbryts eller försvåras eller annan motsvarande inverkan uppstår, eller orsakar att jordägor varaktigt omvandlas till vattenägor, kan ägoreglering verkställas i enlighet med denna lag.

Det som i denna lag föreskrivs om fastigheter och fastighetsägare gäller även outbrutna områden och samfällda områden samt deras ägare, om inte något annat föreskrivs nedan.

2 § (27.5.2011/590)

Vid ägoreglering i enlighet med denna lag kan

1) ett ägobyte mellan fastigheter verkställas,

2) ett område överföras från en fastighet till en annan,

2 a) ett område fogas till ett samfällt vattenområde i enlighet med vad som föreskrivs i 17 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen,

3) ett samfällt område eller en del därav inlösas och överföras till en fastighet,

4) skifte av tillandning verkställas, fristående tillandning ombildas till lägenhet samt tillandning inlösas,

5) ett servitut som avses i fastighetsbildningslagen (554/1995) stiftas, överflyttas och upphävas, och

6) reglering av enskilda vägar företas.

Vid ägoreglering får dessutom sådana i fastighetsbildningslagen nämnda åtgärder vidtas som klarheten i fastighetssystemet förutsätter.

3 § (27.5.2011/590)

Ägoreglering verkställs vid en ägoregleringsförrättning. På förfarandet vid denna tillämpas vad som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om projektnyskifte, om inte något annat följer av denna lag. Förrättningsingenjören kan verkställa ägoregleringen utan gode män, om det inte är nödvändigt att anlita gode män och ingen sakägare fordrar att gode män anlitas.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska på de åtgärder som avses i 2 § 1 mom. 1, 2, 2 a och 3–5 punkten tillämpas vad som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om dem och på reglering av enskilda vägar vad som i lagen om enskilda vägar (560/2018) föreskrivs om förrättning av enskild väg. (13.7.2018/565)

4 § (27.5.2011/590)

Rätt att ansöka om ägoregleringsförrättning har ägaren till en fastighet som avses i 1 § 1 mom. och den som genomför ett projekt som avses i 1 §.

När ett tillståndsbeslut som avses i 17 kap. 11 § i vattenlagen har inkommit till Lantmäteriverket ska verket, om det behövs ägoreglering, utfärda förrättningsförordnande för ägoregleringsförrättning. Om det inte finns något uppenbart hinder för ägoregleringsförrättning, ska Lantmäteriverket, när en i 5 kap. 38 § i vattenlagen avsedd dikningsplan inkommit till verket, utfärda förrättningsförordnande som gäller ägoregleringsförrättning. (13.12.2013/911)

Yrkar ingen av fastighetsägarna under begynnelsesammanträdet vid en förrättning som inletts enligt 2 mom. att förrättningen ska verkställas, och är det inte fråga om en ägoreglering som avses i 17 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen, ska förrättningen inställas. I ett sådant fall får dock de åtgärder som nämns i 2 § 2 mom. i denna lag vidtas.

5 § (27.5.2011/590)

Ägoreglering får verkställas, om en i 1 § 1 mom. avsedd olägenhet kan undanröjas eller minskas väsentligt genom ägoreglering. Ägoregleringen ska verkställas så att den inte orsakar nämnvärd skada eller olägenhet för någon och så att den inte försvårar genomförandet av en detaljplan.

6 § (12.4.1995/567)

6 § har upphävts genom L 12.4.1995/567.

7 § (12.4.1995/567)

Överföring av ett område från en fastighet till en annan får verkställas, om inte motsvarande förbättring av skiftesläggningen kan uppnås genom ägobyte. Om ägarna av den överlåtande och den mottagande fastigheten så avtalar, får dock överföring av område verkställas i stället för ägobyte. Om fastigheterna har olika ägare, skall ägaren av den mottagande fastigheten betala full ersättning till den överlåtande fastighetens ägare för det område som överförs.

8 § (12.4.1995/567)

8 § har upphävts genom L 12.4.1995/567.

9 §

Beträffande förutsättningarna för stiftande, överflyttande och upphävande av servitut gäller vad fastighetsbildningslagen stadgar om detta. Servitut kan dock stiftas också om sakägarna inte kommer överens därom. (12.4.1995/567)

Servitut får upphävas, om det har blivit onödigt till följd av att ägoreglering eller vattendragsprojekt verkställts eller om det men servitutet medför, till följd av förändrade förhållanden, är oskäligt jämfört med nyttan.

10 § (27.5.2011/590)

Om inte något annat föreskrivs i 7 eller 9 §, ska på förutsättningarna för åtgärder som nämns i 2 § 1 mom. 1, 2, 2 a och 3–5 punkten tillämpas det som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om dem. Åtgärderna förutsätter dock inte avtal mellan eller samtycke av fastighetsägarna.

11 § (13.7.2018/565)

Bestämmelser om förutsättningarna för bildande av vägrätt samt om flyttning och indragning av befintlig enskild väg finns i lagen om enskilda vägar.

12 § (27.5.2011/590)

I samband med ägoreglering kan styckning av outbrutet område verkställas och fastighetsbestämning förrättas utan särskilt förordnande, med iakttagande av fastighetsbildningslagen. Styckningen får dock inte nämnvärt fördröja ägoregleringen.

Ett överlåtet outbrutet område styckas inom det område där ägoreglering verkställs i enlighet med den utsträckning det har i det fastställda regleringsförslaget. De avslutande styckningsåtgärderna kan dock behandlas tillsammans med de avslutande ägoregleringsåtgärderna, om inte särskilda skäl kräver att styckningen avslutas tidigare.

13 §

För verkställande av ägoreglering skall förrättningsmännen uppgöra ett regleringsförslag, i vilket redogörs för de åtgärder som skall vidtas under förrättningen. Då regleringsförslaget uppgörs skall sakägarna höras.

14 § (27.5.2011/590)

Ett regleringsförslag som gäller ägoreglering ska uppgöras så att skiftesläggningen planeras utifrån de förhållanden som kommer att råda efter dikningen eller något annat projekt som avses i 1 §.

Framgår det då ett regleringsförslag uppgörs att det för att skiftesläggningen ska bli ändamålsenlig är nödvändigt att avvika från en fastställd dikningsplan, gäller i fråga om förutsättningarna för avvikelse vad som i 5 kap. 16 § 3 mom. i vattenlagen föreskrivs. Beslut om avvikelse fattas då i samband med att regleringsplanen fastställs.

När regleringsförslag enligt denna paragraf uppgörs ska sakägarna i dikningsärendet höras.

15 §

Förrättningsmännen skall framlägga regleringsförslaget jämte ändringar för sakägarna och bereda dem tillfälle att framställa anmärkningar med anledning av förslaget.

16 §

Framgår det av de anmärkningar som sakägarna gjort mot regleringsförslaget eller annars omständigheter som påkallar ändringar i regleringsförslaget, skall förslaget justeras i behövlig mån, varefter förrättningsmännen skall fatta beslut om fastställande av regleringsplanen.

Gäller en fastställd regleringsplan en ägoreglering i samband med dikning, ska förrättningsingenjören lämna in regleringsplanen och i 14 § 2 mom. avsedda förslag till ändring av dikningsplanen till förrättningsmannen vid dikningsförrättningen eller till regionförvaltningsverket. (27.5.2011/590)

17 §

Ett område som vid regleringsförrättning överförs från en fastighet till en annan befrias från de panträtter som hänför sig till området. Panträtter som belastar den mottagande fastigheten hänför sig efter det ägoregleringen vunnit laga kraft även till det område som överförts till fastigheten. (12.4.1995/567)

På de ersättningar som bestämts vid regleringsförrättning tillämpas det som i 199–206 § i fastighetsbildningslagen föreskrivs om ersättningar. (27.5.2011/590)

3 mom. har upphävts genom L 27.5.2011/590. (27.5.2011/590)

18 § (27.5.2011/590)

Verkställande av ägoreglering förutsätter inte samtycke av innehavaren av en servitutsrätt eller arrenderätt eller av andra särskilda rättigheter. Byter ett område ägare på grund av en regleringsåtgärd, ska ställningen för innehavaren av en ovan avsedd rätt ordnas med iakttagande av fastighetsbildningslagen.

19 § (27.5.2011/590)

En ägoregleringsförrättning får avslutas först efter det att det projekt med anledning av vilket ägoregleringen verkställs har slutförts.

20 §

Sakägarna ska betala förrättningskostnaderna för ägoregleringen på det sätt som de kommer överens om. Kan sakägarna inte enas om hur förrättningskostnaderna ska betalas, ska kostnader påföras varje sakägare enligt den nytta som ägoregleringen medfört. Förrättningskostnaderna för ägoreglering som verkställs på grund av dikning betraktas som kostnader för projektet i enlighet med 5 kap. 19 § 1 mom. i vattenlagen till den del som de ska betalas av sakägarna. På fördelningen mellan sakägarna av förrättningskostnaderna för en ägoreglering som avses i 17 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen till den del som de ska betalas av sakägarna tillämpas samma fördelningsgrund som på kostnaderna för sådana projekt för höjning av medelvattenståndet som avses i 6 kap. i vattenlagen. I övrigt ska fastighetsbildningslagen tillämpas på förrättningskostnaderna och betalningen av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. (27.5.2011/590)

Vidtas i samband med en ägoregleringsförrättning åtgärder som avses i 2 § 2 mom. och som är nödvändiga med tanke på klarheten i fastighetssystemet, betalas förrättningskostnaderna för dem i sin helhet av statens medel. Om en förrättning inställs med stöd av 4 § 3 mom., betalas alla förrättningskostnader av statens medel. (27.5.2011/590)

Förrättningskostnaderna för styckning i samband med ägoreglering hör inte till förrättningskostnaderna för ägoregleringen.

21 §

Har det i samband med ägoregleringen beslutats att en byggnad skall flyttas samt att nya vägar som är nödvändiga för en ändamålsenlig skiftesläggning skall byggas, stöds flyttningen respektive byggandet av statens medel med iakttagande i tillämpliga delar av vad lagen om stöd för nyskiften (24/81) stadgar om utflyttning av lägenhet och byggande av väg.

Förrättningsmännen ska göra upp ett kostnadsförslag för byggandet av de vägar som avses i 1 mom. samt bestämma den tid inom vilken vägarna ska vara färdiga. Lantmäteriverket kan av särskilda skäl på ansökan av väglaget eller, om något väglag inte har grundats, på gemensam ansökan av vägdelägarna bevilja förlängning av den tid som förrättningsmännen utsatt. (13.12.2013/911)

22 § (12.4.1995/567)

En fastighetsförrättningsavgift som sakägarna skall betala med anledning av en ägoreglering kan sänkas eller helt efterskänkas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i lagen om stöd för nyskiften.

23 § (27.5.2011/590)

23 § har upphävts genom L 27.5.2011/590.

24 § (12.4.1995/567)

Om sökande av ändring i en ägoregleringsförrättning gäller i tillämpliga delar vad som i fastighetsbildningslagen stadgas om sökande av ändring i en fastighetsförrättning.

Medan en förrättning pågår får ändring dock sökas separat endast i ett avgörande genom vilket ett yrkande om rätt att vara sakägare vid förrättningen, en jävsanmärkning, ett yrkande om avbrytande av förrättningen eller ett yrkande om inställelse av förrättningen har avslagits. Dessutom får medan förrättningen pågår ändring sökas separat i ett avgörande som gäller en fastighetsbestämning som har verkställts i samband med förrättningen, avslag på ett yrkande om verkställande av en sådan fastighetsbestämning eller fastställande av en regleringsplan, om förrättningsingenjören finner det ändamålsenligt att tillåta sökande av ändring medan förrättningen pågår. (27.5.2011/590)

25 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

26 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 208/87, Lag- och ekonomiutsk. bet. 1/88, Stora utsk. bet. 12/88

Ikraftträdelsestadganden:

12.4.1995/567:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/94, JsUB 45/94

1.11.1996/796:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996, LaUB 10/1996, RSv 123/196

22.12.2009/1464:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

27.5.2011/590:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009, MiUB 22/2010, RSv 355/2010

13.12.2013/911:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

13.7.2018/565:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 147/2017, RP 11/2018, KoUB 13/2018, RSv 58/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.