Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

31.12.1987/1292

Lag om statens sinnessjukhus

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (27.11.1992/1094)

Statliga sinnessjukhus är Niuvanniemi sjukhus och Gamla Vasa sjukhus, vilka är underställda forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Om dem som skall tas in för undersökning och vård på ett statligt sinnessjukhus stadgas särskilt.

2 §

Vid statens sinnessjukhus kan ordnas akademisk undervisning samt utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal och annan utbildning som anses nödvändig. Dessutom kan där bedrivas utvecklingsarbete och forskning som hör till sjukhusens verksamhetsområde.

3 § (30.4.1997/384)

Statens sinnessjukhus har direktioner som tillsätts av vederbörande ministerium. Om direktionernas sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

4 §

Om patientavgifter för undersökning och vård på statens sinnessjukhus och polikliniker vid dem stadgas särskilt.

5 §

Om uppgifterna för och förvaltningen av statens sinnessjukhus och om verkställigheten av denna lag i övrigt stadgas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 163/87, Ekonomiutsk. bet. 8/87, Stora utsk. bet. 140/87

Ikraftträdelsestadganden:

27.11.1992/1094:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92, ShUB 38/92

30.4.1997/384:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Direktioner enligt denna lag kan tillsättas redan från och med den 1 april 1997.

RP 231/1996, ShUB 4/1997, RSv 22/1997

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.