Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

26.3.1987/367

Statsrådets beslut om en samedelegation

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet beslutat:

1 § (28.12.1994/1535)

För sammanjämkning och enhetlig beredning av ärenden rörande samebefolkningen finns i anslutning till justitieministeriet en samedelegation.

2 §

Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

Delegationen består av landshövdingen i Lapplands län som ordförande samt av tolv andra medelemmar, av vilka var och en har en personlig suppleant. Av medlemmarna skall en företräda justitieministeriet, en undervisningsministeriet, en jord- och skogsbruksministeriet, en inrikesministeriet, en arbetsministeriet och en miljöministeriet. Sametinget utser sex medlemmar i delegationen. (28.12.1995/1729)

Viceordförande i delegationen är den ledamot som företräder justitieministeriet. (28.12.1994/1535)

3 §

Delegationen har till uppgift

1) att bereda och förelägga statsrådet förslag till åtgärder som Nordiska Rådets rekommendationer angående samebefolkningen förutsätter samt bereda nordiska samarbetsfrågor som gäller samerna;

2) följa utvecklingen av samernas rättsliga, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden samt sysselsättningsförhållanden och förverkligandet av regionalpolitiska mål inom samernas hembygdsområde och ta initiativ och göra framställningar i dessa ärenden hos respektive ministerier; samt

3) till statsrådet, ministerierna och länsstyrelsen i Lapplands län avge utlåtanden i ärenden som gäller samebefolkningen.

4 §

Delegationen kan med tillstånd av justitieministeriet anställa en sekreterare och annan personal. (28.12.1994/1535)

Delegationen dan kalla och höra sakkunniga.

5 §

Delegationen har en arbetssektion. Den består av delegationens ordförande eller viceordförande såsom ordförande samt av en medlem som representerar statliga myndigheter och en medlem som representerar delegationen för sameärenden, vilka delegationen utser inom sig.

Delegationen kan vid behov även tillsätta andra sektioner.

6 §

Delegationen sammanträder i allmänhet inom Lapplands län.

7 §

Angående delegationen gäller i övrigt vad som stadgas om statliga kommitteer.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och genom det upphävs statsrådets beslut (401/60) av den 30 september 1960 om en samedelegation jämte senare ändringar.

Den nuvarande delegationens mandatperiod upphör den 31 december 1987 och den nya delegationen tillsätts den 1 januari 1988 för en fyraårsperiod, som börjar den 1 januari 1988.

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.1994/1535:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

28.12.1995/1729:

Detta beslut träder i kraft den 31 december 1995.

Mandatperioden för den delegation som tillsatts innan detta beslut träder i krafr fortgår till den 31 mars 1996. En ny delegation tillsätts för en fyraårsperiod som börjar den 1 april 1996.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.