Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

21.11.1986/825

Lag om koncernbidrag vid beskattningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (29.12.1988/1249)

I denna lag stadgas om hur koncernbidrag vid beskattningen skall dras av från givarens inkomster och hänföras till mottagarens inkomster.

2 § (15.3.2019/310)

Ett aktiebolag eller ett andelslag får ge ett annat aktiebolag eller andelslag koncernbidrag, om lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) tillämpas på beskattningen av såväl givaren som mottagaren. Med koncernbidrag avses annat bidrag än kapitalplacering som inte enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får avdras från inkomsten.

2 § har ändrats genom L 310/2019, som trädde i kraft 1.1.2020. Den tidigare formen lyder:

2 §

Med koncernbidrag avses annat bidrag an kapitalplacering vilket ett aktiebolag eller andelslag som bedriver rörelse betalar till ett annat aktiebolag eller andelslag för dess rörelse och som inte enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) får avdras från inkomsten.

3 §

Om ett inhemskt aktiebolag eller andelslag (modersamfund) äger minst nio tiondedelar av aktiekapitalet i ett annat inhemskt aktiebolag eller av andelarna i ett annat inhemskt andelslag (dottersamfund), får modersamfundet från sin skattepliktiga näringsinkomst dra av ett koncernbidrag som har betalts till dottersamfundet. Det betalda koncernbidraget betraktas som skattepliktig näringsinkomst för dottersamfundet. (30.12.1992/1540)

Som dottersamfund betraktas även ett aktiebolag eller andelslag i vilket modersamfundet tillsammans med ett eller flera av sina dottersamfund äger minst nio tiondedelar av aktiekapitalet respektive andelarna.

Vad som stadgas i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på koncernbidrag som ett dottersamfund betalt till sitt modersamfund eller till ett annat av modersamfundets dottersamfund.

4 §

Ett koncernbidrag anses vid beskattningen utgöra kostnad för givaren och intäkt för mottagaren under det skatteår, under vilket bidraget har betalts.

5 §

Den skattskyldige har rätt att avdra koncernbidraget såsom kostnad endast om överensstämmande utgifts- och inkomstregistreringar har gjorts i givarens och mottagarens bokföring.

6 § (30.12.1992/1540)

Ett koncernbidrag får inte överstiga näringsverksamhetens resultat före avdrag för koncernbidraget.

6 a § (30.12.1992/1540)

6 a § har upphävts genom L 30.12.1992/1540.

7 §

För att ett bidrag skall behandlas som koncernbidrag förutsätts det dessutom

1) att det koncernförhållande mellan givaren och mottagaren som nämns i 3 § har fortgått hela skatteåret,

2) att både givarens och mottagarens räkenskapsperioder utgår samtidigt, om inte bokföringsnämnden beviljat undantag enligt 11 kap. 10 § lagen om aktiebolag (734/78), och

3) att varken givaren eller mottagaren är en depositionsbank, ett kreditinstitut eller en försäkrings- eller pensionsanstalt som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. (30.12.1992/1540)

8 §

Denna lag träder i kraft den i januari 1987.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987.

Regeringens proposition 92/86, Statsutsk. bet. 50/86, Stora utsk. bet. 111/86

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1988/1249:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1989.

Regeringens proposition 110/88, Statsutsk. bet. 82 och 82 a/88, Stora utsk. bet. 204/88

30.12.1992/1540:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993.

RP 203/92, StaUB 76/92

15.3.2019/310:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. (7.6.2019/728)

1 mom har ändrats genom L 728/2019, som trädde i kraft 14.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.

RP 257/2018, FiUB 29/2018, RSv 222/2018

7.6.2019/728:

Denna lag träder i kraft den 14 juni 2019.

RP 1/2019, FiUB 1/2019, RSv 1/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.