Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

21.11.1986/825

Lag om koncernbidrag vid beskattningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (29.12.1988/1249)

I denna lag stadgas om hur koncernbidrag vid beskattningen skall dras av från givarens inkomster och hänföras till mottagarens inkomster.

2 § (15.3.2019/310)

Ett aktiebolag eller ett andelslag får ge ett annat aktiebolag eller andelslag koncernbidrag, om lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) tillämpas på beskattningen av såväl givaren som mottagaren. Med koncernbidrag avses annat bidrag än kapitalplacering som inte enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får avdras från inkomsten.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om aktiebolag och andelslag tillämpas också på sådana i 9 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda allmänt skattskyldiga utländska samfund som jämställs med sådana aktiebolag eller andelslag som avses i 3 § 4 punkten i den lagen. (30.12.2020/1190)

3 §

Om ett inhemskt aktiebolag eller andelslag (modersamfund) äger minst nio tiondedelar av aktiekapitalet i ett annat inhemskt aktiebolag eller av andelarna i ett annat inhemskt andelslag (dottersamfund), får modersamfundet från sin skattepliktiga näringsinkomst dra av ett koncernbidrag som har betalts till dottersamfundet. Det betalda koncernbidraget betraktas som skattepliktig näringsinkomst för dottersamfundet. (30.12.1992/1540)

Som dottersamfund betraktas även ett aktiebolag eller andelslag i vilket modersamfundet tillsammans med ett eller flera av sina dottersamfund äger minst nio tiondedelar av aktiekapitalet respektive andelarna.

Vad som stadgas i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på koncernbidrag som ett dottersamfund betalt till sitt modersamfund eller till ett annat av modersamfundets dottersamfund.

4 §

Ett koncernbidrag anses vid beskattningen utgöra kostnad för givaren och intäkt för mottagaren under det skatteår, under vilket bidraget har betalts.

5 §

Den skattskyldige har rätt att avdra koncernbidraget såsom kostnad endast om överensstämmande utgifts- och inkomstregistreringar har gjorts i givarens och mottagarens bokföring.

6 § (30.12.1992/1540)

Ett koncernbidrag får inte överstiga näringsverksamhetens resultat före avdrag för koncernbidraget.

6 a § (30.12.1992/1540)

6 a § har upphävts genom L 30.12.1992/1540.

7 §

För att ett bidrag skall behandlas som koncernbidrag förutsätts det dessutom

1) att det koncernförhållande mellan givaren och mottagaren som nämns i 3 § har fortgått hela skatteåret,

2) att både givarens och mottagarens räkenskapsperioder utgår samtidigt, om inte bokföringsnämnden beviljat undantag enligt 11 kap. 10 § lagen om aktiebolag (734/78), och

3) att varken givaren eller mottagaren är en depositionsbank, ett kreditinstitut eller en försäkrings- eller pensionsanstalt som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. (30.12.1992/1540)

Vid tillämpningen av 1 mom. 1 punkten i en sådan situation som avses i 2 § 2 mom. anses koncernförhållandet ha existerat endast under den tid då det utländska samfundet har varit allmänt skattskyldigt i Finland. (30.12.2020/1190)

8 §

Denna lag träder i kraft den i januari 1987.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987.

Regeringens proposition 92/86, Statsutsk. bet. 50/86, Stora utsk. bet. 111/86

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1988/1249:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1989.

Regeringens proposition 110/88, Statsutsk. bet. 82 och 82 a/88, Stora utsk. bet. 204/88

30.12.1992/1540:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993.

RP 203/92, StaUB 76/92

15.3.2019/310:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. (7.6.2019/728)

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.

RP 257/2018, FiUB 29/2018, RSv 222/2018

7.6.2019/728:

Denna lag träder i kraft den 14 juni 2019.

RP 1/2019, FiUB 1/2019, RSv 1/2019

30.12.2020/1190:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2021.

RP 136/2020, FiUB 33/2020, RSv 217/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.