Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

27.6.1986/505

Lag om stämningsmän

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (19.6.2019/779)
Stämningsmän

Stämningsmän på tjänstens vägnar är förmännen för stämningsmännen, stämningsmännen och utsökningsöverinspektörerna.

2 § (19.6.2019/779)
Stämningsmännens verksamhetsområde

Verksamhetsområdet för en stämningsman som är anställd vid en domstol utgörs av domkretsen. Verksamhetsområdet för en utsökningsöverinspektör och för en sådan häradsfogde som enligt 6 § är berättigad att verkställa stämning och delgivning utgörs av hela landet. För andra som enligt 6 § är berättigade att verkställa stämning och delgivning är verksamhetsområdet det ämbetsdistrikt där de är behöriga i sin huvudsyssla.

3 §
Stämningsmännens delgivningsuppdrag

På stämningsman ankommer att inom sitt verksamhetsområde på begäran av myndighet eller enskild delge domstols eller annan myndighets beslut samt stämningar, kallelser, meddelanden och andra handlingar.

Stämningsman har rätt att verkställa delgivningar även utanför sitt verksamhetsområde.

4 §
Utredning av identitet

Var och en är skyldig att lämna stämningsman de uppgifter som behövs för att utreda hans identitet, när stämningsmannen vid utförande av delgivningsuppdrag förhör sig därom.

4 a § (25.8.2016/690)
Rätt att få kontaktinformation

Stämningsmän och andra som enligt 6 § har rätt att verkställa delgivning har utan kostnad och trots sekretessbestämmelserna rätt att från myndigheter, samfund som sköter offentliga uppdrag samt inrättningar eller samfund som bedriver televerksamhet eller postverksamhet få adress- och telefonuppgifterna till samt annan behövlig kontaktinformation om den person eller det samfund som delgivningen gäller, om uppgifterna behövs för att verkställa delgivningen.

De uppgifter som avses i 1 mom. kan lämnas via teknisk anslutning eller som en datamängd. Av statens medel kan ersättning betalas för de kostnader som upprättandet och underhållet av den tekniska anslutningen medför. Uppgiftsmottagaren har inte rätt att lämna vidare de uppgifter som fåtts som en datamängd eller via teknisk anslutning.

En stämningsman och de som enligt 6 § har rätt att verkställa delgivning har trots sekretessbestämmelserna i enskilda fall på begäran rätt att från teleföretag och av sammanslutningsabonnenter få kontaktuppgifter för teleadresser som inte är upptagna i en offentlig katalog eller information som specificerar en teleadress eller teleterminalutrustning, om informationen är nödvändig för att verkställa delgivningen. Stämningsmän och andra som har rätt att verkställa delgivning har, trots förbud att lämna ut information, motsvarande rätt få information om utdelningsadresser från en sammanslutning som bedriver postverksamhet.

5 § (25.8.2016/690)
Handräckning

Stämningsmän har rätt att få handräckning av polisen, om

1) stämningsmannens arbetssäkerhet kan antas vara hotad,

2) en person vägrar att identifiera sig när stämningsmannen verkställer ett delgivningsuppdrag,

3) en svarande i brottmål undviker delgivning på en hemfridsskyddad eller någon annan plats, eller

4) handräckningen annars är nödvändig för verkställandet av delgivningsuppdraget.

6 § (25.8.2016/690)
Andra som har rätt att verkställa delgivning

Berättigad att, så som en stämningsman, verkställa stämning och delgivning är

1) en polisman, åklagare, häradsfogde, gränsbevakningsman, anhållningsberättigad tullman eller till uppgiften förordnad annan tullman samt tingsnotarie,

2) en tjänsteman som har förordnats till det av chefen för en domstol eller en polisinrättning och som är anställd vid myndigheten i fråga,

3) en i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning angiven tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten, när en myndighet begär det och den som ska stämmas eller ta emot delgivningen är en fånge,

4) inom försvarsmakten en tjänsteman som förordnats till det av kommendören för en truppavdelning eller en med denne jämställbar förman, när en myndighet begär det och den som ska stämmas eller ta emot delgivningen är en person som avses i 45 kap. i strafflagen (39/1889), samt

5) vid finska beskickningar en av utrikesministeriet till uppgiften befullmäktigad honorärkonsul eller person som arbetar vid beskickningen.

(1.4.2022/233)

1 mom. har ändrats genom L 233/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Berättigad att, så som en stämningsman, verkställa stämning och delgivning är

1) en polisman, åklagare, häradsfogde, gränsbevakningsman, anhållningsberättigad tullman eller till uppgiften förordnad annan tullman samt tingsnotarie,

2) en tjänsteman som har förordnats till det av chefen för en domstol eller en polisinrättning och som är anställd vid myndigheten i fråga,

3) en fängelsedirektör eller en tjänsteman vid ett fängelse som förordnats till det av fängelsedirektören, när en myndighet begär det och den som ska stämmas eller ta emot delgivningen är en fånge,

4) inom försvarsmakten en tjänsteman som förordnats till det av kommendören för en truppavdelning eller en med denne jämställbar förman, när en myndighet begär det och den som ska stämmas eller ta emot delgivningen är en person som avses i 45 kap. i strafflagen (39/1889), samt

5) vid finska beskickningar en av utrikesministeriet till uppgiften befullmäktigad honorärkonsul eller person som arbetar vid beskickningen.

(19.6.2019/779)

Bestämmelser om polismäns, gränsbevakningsmäns och tullmäns skyldighet att verkställa delgivningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Genom denna lag upphävs förordningen den 7 september 1901 om stämningsmän. Stämningsmannaförordnande som givits med stöd av förordningen upphör utan särskilt beslut när denna lag träder i kraft.

RP 4/86, LaUB 1/86, StoUB 19/86

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.1994/1263:

Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

RP 232/94, LaUB 14/94

22.11.1996/887:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 182/1996, LaUB 12/1996, RSv 153/1996

23.12.1999/1259:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 111/1999, LaUB 8/1999, RSv 92/1999

13.5.2011/449:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

22.5.2015/636:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014, FvUB 53/2014, RSv 339/2014

25.8.2016/690:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.

RP 7/2016, LaUB 8/2016, RSv 99/2016

19.6.2019/779:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 71/2018, LaUB 22/2018, RSv 296/2018

1.4.2022/233:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

RP 57/2021, LaUB 1/2022, RSv 8/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.