Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

29.11.1985/919

Lag om utvecklande av bostadsförhållandena

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Primär målsättning

Målet för utvecklandet av bostadsförhållandena är att tillförsäkra envar som är fast bosatt i Finland möjlighet till skäligt boende så,

1) att varje matlag till sitt förfogande har en bostad där antalet rum och våningsytan motsvarar matlagets storlek samt medlemmarnas personliga behov;

2) att bostäderna till sin konstruktion och utrustning är ändamålsenliga, hälsosamma och funktionella samt att bostadsbyggnaderna passar in i omgivningen; och

3) att boendeutgifterna står i skälig proportion till matlagets storlek och de disponibla inkomsterna samt övriga nödvändiga konsumtionsutgifter.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas möjligheterna att förbättra tillgången på bostäder och boendestandarden för bristfälligt boende befolkningsgrupper, småinkomsttagare och mindre bemedlade samt unga och barnfamiljer, att säkerställa att dessa kategoriers boendeutgifter hålls på en skälig nivå samt att minska skillnaderna i boendestandarden mellan olika områden och befolkningsgrupper.

2 §
Bostadsbeståndet och dess användning

För tryggande av en skälig boendestandard skall:

1) ett tillräckligt bostadsbestånd, motsvarande behovet av och efterfrågan på olika boendeformer, skapas genom att nya bostäder byggs, existerande bostäders kvalitetsnivå- och utrustningsstandard förbättras samt avgången på bostäder minskas; och

2) en ändamålsenlig användning av bostadsbeståndet främjas.

3 § (15.12.1989/1145)
Statliga stödåtgärder

För utvecklande av bostadsförhållandena kan av medel ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena beviljas lån och räntestöd eller av andra statsmedel beviljas lån, räntestöd och bidrag, ställas statsborgen, beviljas skattelättnader, betalas bostadsbidrag och bostadssparpremier samt vidtas andra åtgärder i enlighet med vad som stadgas eller bestäms särskilt.

4 §
Forskning och försöksverksamhet

Av statens medel kan för utvecklande av bostadsförhållandena beviljas forsknings-, försöks- och utvecklingsanslag för sociala, ekonomiska, tekniska, juridiska och administrativa undersökningar och utredningar beträffande bostadsproduktion, reparation, experimentellt byggande och bostadspolitiska frågor samt för översättning och publicering av resultaten av dessa och av material på främmande språk.

I statsförslaget intas årligen ett behövligt anslag för forsknings-, försöks- och utvecklingsanslag. Miljöministeriet skall fastställa dispositionsplanen för forsknings-, försöks- och utvecklingsanslaget.

5 §
Kommunens uppgifter

Kommun skall inom sitt område skapa allmänna förutsättningar för utvecklande av bostadsförhållandena.

Kommunen skall se till att åtgärderna för utvecklande av bostadsförhållandena inriktas särskilt på att förbättra bostadslösa och bristfälligt boende personers bostadsförhållanden. Kommunen skall utveckla bostadsförhållandena inom sitt område så, att medlemmar av kommunen som blivit utan bostad och som inte utan oskäliga svårigheter på egen hand kan skaffa sig bostad kan beredas skäliga boendeförhållanden.

6 § (17.12.1993/1191)
Kommunens bostadsprogram

Som en del av den kommunala planeringen skall kommunfullmäktige vid behov godkänna och justera ett bostadsprogram som grund för dess bostadspolitiska åtgärder.

7 § (22.12.2009/1579)

7 § har upphävts genom L 22.12.2009/1579.

8 § (17.12.1993/1191)
Program för utvecklande av bostadsförhållandena

Statsrådet skall vid behov på framställning av miljöministeriet fastställa ett program för utvecklande av bostadsförhållandena som grund för dess bostadspolitiska åtgärder.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Ett riksprogram för utvecklande av bostadsförhållandena skäll första gången uppgöras för åren 1987–1991.

Regeringens proposition 50/85, Andra lagutsk. bet. 2/85, Stora utsk. bet. 112/85

Ikraftträdelsestadganden:

15.12.1989/1145:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 183/89, Andra lagutsk. bet. 13/89, Stora utsk. bet. 209/89

17.12.1993/1191:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 177/93, MiUB 13/93

22.12.2009/1579:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.