Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

26.7.1985/651

Lag om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (18.6.1998/451)

För tryggande av finska företags tillgång på råvaror kan det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (specialfinansieringsbolaget) bevilja statsgarantier på det sätt som bestäms i denna lag.

2 §

Statsgaranti kan beviljas till säkerhet för kredit som har beviljats en utländsk gäldenär i samband med ett långfristigt avtal om råvaruleverans.

Garantin kan till fullo ersätta förlust som åsamkas kreditgivaren.

2 a § (2.11.2001/938)

För att trygga statens intressen är det möjligt att genom försäkringar, säkerheter, avtal om ansvarsbyte och andra arrangemang skydda sig mot förlustrisk som kan uppstå vid garantiverksamhet enligt denna lag (skyddsarrangemang).

3 § (2.11.2001/938)

Det sammanlagda garantiansvaret för de statsgarantier som har beviljats med stöd av denna lag (råvarugaranti) och för skyddsarrangemang får uppgå till högst 800 miljoner euro.

Vid beräkningen av det garantiansvar som avses i 1 mom. beaktas, i fråga om de krediter som täcks av garantier som trätt i kraft, det kapital som täcks av garanti och, i fråga om bindande garantianbud, hälften av det kreditkapital som skall täckas av garanti. Det ansvar som orsakas av skyddsarrangemangen beaktas till nettobelopp på det sätt som föreskrivs genom förordning av handels- och industriministeriet.

För beräkningen av det garantiansvar som avses i 1 mom. räknas avtalsvalutan om till euro enligt den kurs som Europeiska centralbanken har meddelat för avtalsvalutan den dag råvarugarantin beviljades.

4 §

När garantier beviljas skall särskilt beaktas hur behövlig den kredit som garanteras är såsom en förutsättning för ett långfristigt avtal om råvaruimport som är viktigt för folkhushållningen.

Vid beviljandet av råvarugaranti och fastställandet av villkoren för råvarugaranti beaktas internationella konkurrensfaktorer samt miljökonsekvenserna av det projekt för vilket garanti beviljas, som en del av bedömningen av den totala risk som är förenad med projektet. (2.11.2001/938)

5 § (18.6.1998/451)

Staten ansvarar i enlighet med lagen om statsgarantifonden (444/1998) för garantier som beviljats med stöd av denna lag.

5 a § (2.11.2001/938)

För beslut om råvarugaranti kan en handläggningsavgift tas ut. Handläggningsavgiften bestäms utgående från den arbetsmängd och de kostnader som handläggningen av en ansökan medför.

För råvarugarantier tas ut en garantiavgift vars belopp bestäms utgående från riskperiodens längd, kreditvärdigheten hos föremålet för risken, kreditvärdigheten hos landet där föremålet för risken finns och andra omständigheter som inverkar på den risk som skall täckas samt konkurrensfaktorerna.

6 § (2.11.2001/938)

Råvarugarantierna administreras av det specialfinansieringsbolag som avses i 1 §. Bolaget fastställer de allmänna avtalsvillkor som skall tillämpas på råvarugarantier och ingår de avtal enligt 2 och 2 a § som staten ansvarar för samt vidtar skyddsarrangemang och ingår andra förbindelser.

6 a § (2.11.2001/938)

Vid handläggningen och administreringen av råvarugarantier skall specialfinansieringsbolaget iaktta lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) och språklagen (148/1922).

6 b § (2.11.2001/938)

Beträffande offentligheten för specialfinansieringsbolagets verksamhet enligt denna lag gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt 5 och 6 § lagen om statens specialfinansieringsbolag.

7 § (2.11.2001/938)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de principer som skall följas i råvarugarantiverksamheten och som gäller

1) allmänna villkor och andra anvisningar för beviljande av råvarugarantier,

2) bedömning av råvarugarantiprojekts miljökonsekvenser,

3) avgifter som skall tas ut för råvarugarantier.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

Regeringens proposition 35/85, Statsutsk. bet. 15/85, Stora utsk. bet. 45/85

Ikraftträdelsestadganden:

18.6.1998/451:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998, EkUB 12/1998, GrUU 11/1998, RSv 53/1998

2.11.2001/938:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

RP 112/2001, EkUB 15/2001, RSv 106/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.