Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

31.5.1985/434

Lag om kommunala konjunkturdepositioner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För att kunna bestämma tidpunkterna för kommunala investeringar så att konjunkturväxlingarna utjämnas, kan en kommun under stigande konjunktur och högkonjunktur i statskontoret göra konjunkturdepositioner, som vid vikande konjunktur och lågkonjunktur kan användas till investeringar för att upprätthålla eller främja sysselsättningen, på det sätt som stadgas i denna lag.

2 §

Konjunkturdeposition skall göras under en tid som fastställs av statsrådet. Statskontoret överför de kommunala konjunkturdepositionsmedlen till ett särskilt konto i Finlands Bank. Kontot sköts som spärrkonto.

Konjunkturdeposition anses vara gjord då medlen har deponerats på statskontorets konto.

3 §

Då beslut som nämns i 2 § 1 mom. utfärdas, skall statsrådet samtidigt besluta när depositionen kan lyftas.

Om konjunkturläget medger det, kan statsrådet bemyndiga kommunerna att lyfta sina konjunkturdepositioner eller en del av dem redan innan deponeringstiden har gått ut eller förlänga den med högst ett år.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 och 2 mom. kan finansministeriet på ansökan ge kommun tillstånd att lyfta konjunkturdeposition redan innan deponeringstiden har gått ut, om skötseln av sysselsättningen eller andra särskilda skäl förutsätter detta.

4 §

Då en kommun gör eller ämnar göra konjunkturdeposition för att uppskjuta inledandet av ett sådant projekt som berättigar till statsbidrag och vars realiseringsprogram eller motsvarande plan redan har godkänts av vederbörande stadiga myndighet, skall myndigheten godkänna att projektet skjuts upp. Då deponeringstiden har gått ut, betalas statsandel eller statsunderstöd för anläggningskostnaderna på det sätt som förutsätts i vederbörande stadganden om statsbidrag.

5 § (30.12.2002/1300)

5 § har upphävts genom L 30.12.2002/1300.

6 §

Staten betalar årlig ränta på kommunal konjunkturdeposition som har gjorts i statskontoret. Räntan är Finlands Banks grundränta, minskad med 2 1/2 procentenheter. Räntan erläggs när depositionen lyfts och betalas särskilt för varje lyft belopp. Finlands Bank erlägger ränta av motsvarande storlek varje kalenderår på de kommunala konjunkturdepositionsmedel som statskontoret har överfört dit.

Statsrådet kan besluta att på konjunkturdeposition skall betalas tilläggsränta om högst 6 procent av statens medel. På deposition för kortare tid än ett år erläggs ingen tilläggsränta, såvida deponeringstiden inte grundar sig på beslut som statsrådet med stöd av 3 § 2 mom. har fattat om förkortning av deponeringstiden.

7 §

Innan sratsrådsbeslut som avses i 2 § 1 mom. och 3 § 2 mom. utfärdas, skall utlåtande inhämtas från direktionen för Finlands Bank, om direktionen inte har gjort framställning i ärendet. Dessutom skall kommunernas centralorganisationer beredas tillfälle att avge utlåtande.

8 § (3.3.1995/308)

Har en kommun inte använt en konjunkturdeposition i enlighet med denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser, är kommunen skyldig att till staten återbetala det belopp som kommunen har fått i tilläggsränta på de deponerade medlen samt en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen på det belopp som skall återbetalas, räknat från den dag då depositionen lyftes.

9 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

10 §

Denna lag träder i kraft den 10 juni 1985.

Regeringens proposition 33/83, Statsutsk. bet. 9/85, Stora utsk. bet. 31/85

Ikraftträdelsestadganden:

3.3.1995/308:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På räntan för tiden innan denna lag trädde i kraft på belopp som skall återbetalas tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till ett lindrigare slutresultat för kommunen än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

30.12.2002/1300:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 225/2002, ApUB 10/2002, RSv 230/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.