Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

7.3.1985/242

Statsrådets beslut om stödjande av byggnadsverksamhet inom renskötseln

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Med stöd av detta beslut kan, inom ramen för statsförslaget, statsbidrag beviljas för stödjande av byggandet av rengärden, renskiljningsplatser och slakterier samt andra därmed jämförbara byggnadsarbeten, som utförs av renbeteslagen och som erfordras för utvecklande av renskötseln.

2 §

Det statsbidrag som avses i detta beslut kan tillsammans med det övriga statsbidrag som ges för projektet uppgå till högst 80 procent av det av jord- och skogsbruksministeriet godkända kostnadsförslaget för projektet.

3 §

Ansökan om statsbidrag skall riktas till jord- och skogsbruksministeriet och tillställas Renbeteslagsföreningen före utgången av januari.

Renbeteslagsföreningen skall senast den 15 februari sända ansökningarna jämte sitt utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet.

4 §

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om beviljande av statsbidrag efter att ha hört arbetskraftsministeriet. Beträffande statsbidragets användning och utanordnande kan jord- och skogsbruksministeriet uppställa villkor som gäller projektets genomförande.

Länsstyrelsen i Lapplands län betalar statsbidraget till renbeteslagen i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut på grundvalen av godtagbar redovisning allteftersom projektet framskrider. Statsbidrag kan erläggas för kostnader som föranleds av projektet under det år för vilket statsbidrag beviljas. Närmare anvisningar för statsbidragstagaren om utanordningen av statsbidraget utfärdas vid behov av länsstyrelsen i Lapplands län.

5 §

Länsstyrelsen i Lapplands län skall övervaka att de villkor som uppställts för erhållande av statsbidraget blir uppfyllda.

Om statsbidrag har använts för annat ändamål än det för vilket det beviljats, om någon i sin ansökan om statsbidrag lämnat oriktiga uppgifter på viktiga punkter eller hemlighållit omständigheter som inverkar väsentligt på beviljandet av statsbidrag eller om den som erhållit statsbidrag inte har iakttagit de villkor som uppställts beträffande statsbidragets användning, kan statsbidraget återindrivas helt eller delvis. På den del som återindrivs skall bestämmas en ränta, motsvarande den grundränta som Finlands Bank uppbär ökad med en procentenhet. Beslut om återindrivning av statsbidrag fattas av jord- och skogsbruksministeriet.

6 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

Av särskilda skäl kan jord- och skogsbruksministeriet medge undantag från de tider som anges i 3 §.

Med avvikelse från vad ovan är sagt i 3 § kan under år 1985 ansökan om statsbidrag senast den 15 mars tillställas Renbeteslagsföreningen, vilken till utgången av mars skall tillställa jord- och skogsbruksministeriet ansökan jämte eget utlåtande.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 11 mars 1985.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.