Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

12.10.1984/720

Förordning om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) och gymnasielagen av samma datum (477/83):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Privat skola benämns i denna förordning både i 77 § grundskolelagen (476/83) avsedd skola som ersätter grundskolan och i 50 § gymnasielagen (477/83) avsett privat gymnasium.

Angående privat gymnasiums kvällslinje stadgas i förordningen om kvällsgymnasier (721/84) med i denna förordning stadgade undantag.

2 § (25.1.1991/178)

Vad som stadgas i 1, 15, 17-25, 30, 33-35, 38, 39, 43-45, 47-49, 53, 56-58, 60, 64, 66, 68-70, 77, 85, 94-97, 99 och 102 §§, 103 § 3 mom., 104-107, 115, 124 a, 126 a, 145, 147-149, 151, 153, 156 a och 157-159 §§ grundskoleförordningen gäller i tillämpliga delar skolor som ersätter grundskolan samt deras elever, befattningar, befattningshavare och timlärare. (27.11.1992/1178)

Vad som stadgas i 2 § 1 mom. gymnasieförordningen gäller i tillämpliga delar inrättande av skolor som ersätter grundskolan. Till ansökan om tillstånd att inrätta skolor skall bifogas det avtal som slutits mellan upprätthållaren av skolan och kommunen om att skolan skall upptas som en skola som ersätter grundskolan.

3 § (4.2.1994/108)

Vad som stadgas i 2 § 1 mom., 14, 16-19, 21-23, 25, 29, 32, 34, 35, 38-41, 41 a, 42-44, 46, 50-53, 59, 72-74, 76, 78-82, 89, 98 a, 120-122, 124, 125, 127, 128, 128 a och 129 §§ gymnasieförordningen gäller i tillämpliga delar privata gymnasier och deras elever, befattningar, befattningshavare och timlärare.

4 § (25.1.1991/178)

Inom verksamheten vid en skola som avses i 80 a § grundskolelagen kan, utan hinder av 2 och 13 §§, avvikelse göras från vad som stadgas i 1, 15, 33-35, 47 och 81 §§ grundskoleförordningen. Direktionen godkänner skolans läroplan. (27.11.1992/1178)

Inom i 53 b § gymnasieförordningen avsett gymnasiums verksamhet kan utan hinder av 3 §, avvikelse göras från vad som stadgas i 14 och 32 §§ gymnasieförordningen.

Även sådana studier som utbildningsstyrelsen anser tillräckliga ger behörighet för befattningar och timlärare vid de skolor som avses i denna paragraf. (27.11.1992/1178)

2 kap

Förvaltning

5 §

Två eller flera skolor som har samma huvudman kan ha en gemensam direktion. (25.1.1991/178)

De medlemmar som eleverna har valt bland sig deltar inte utnämning av befattningshavare eller behandling av andra ärenden som gäller befattningshavarna och timlärarna. (25.1.1991/178)

Upprätthållare av privat skola förordnar direktionens ordförande och vice ordförande. Vid skolan anställd person eller elev vid skolan får inte förordnas till dessa uppdrag.

Direktion är beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. I reglemente kan bestämmas att förutsättningen för direktionens beslutförhet i vissa ärenden är ett större antal närvarande medlemmar. Medlem av direktion får inte vägra att delta i beslutsfattande.

Över direktions möten skall föras protokoll.

6 § (25.1.1991/178)

6 § har upphävts genom F 25.1.1991/178.

7 § (25.1.1991/178)

7 § har upphävts genom F 25.1.1991/178.

8 § (25.1.1991/178)

8 § har upphävts genom F 25.1.1991/178.

9 § (25.1.1991/178)

9 § har upphävts genom F 25.1.1991/178.

10 § (25.1.1991/178)

10 § har upphävts genom F 25.1.1991/178.

3 kap

Reglemente

11 § (25.1.1991/178)

Ett privat skola har ett reglemente, som godkänns av direktionen, i vilket skall ingå bestämmelser om

1) skolans namn och förläggningsort,

2) skolans förläggningskommun och undervisningsspråk,

3) förfarandet när det gäller anställning av rektor, lärarna och den övriga personalen och deras rättigheter och skyldigheter,

4) fördelningen av organens och befattningshavarnas befogenheter och arbetsuppgifter, samt

5) andra ärenden som gäller skolans verksamhet och som direktionen anser vara viktiga.

12 § (22.12.1993/1463)

12 § har upphävts genom F 22.12.1993/1463.

4 kap

Rektor, lärare och övrig personal

13 §

Vid en privat skola kan finnas en rektorsbefattning och lärarbefattningar och vid ett privat gymnasium dessutom en rektorsbefattning och lärarbefattningar vid en kvällslinje. (1.7.1988/633)

Lärarbefattningarna vid skolor som ersätter grundskolan är befattningar såsom lektor, klasslärare och speciallärare. Lärarbefattningarna vid privata gymnasier är befattningar såsom äldre lektor och yngre lektor. Lärarbefattningarna vid privata gymnasiers kvällslinjer är befattningar som lektor vid kvällslinje. (25.1.1991/178)

Angående antalet lärarbefattningar vid skolor som ersätter grundskolan och deras placering för undervisning i klasser som motsvarar lågstadiets och högstadiets årskurser samt angående de ämnen i vilka befattningshavarna skall undervisa gäller på motsvarande sätt vad som stadgas i 81 och 82 §§ grundskoleförordningen. (25.1.1991/178)

Direktionen kan enligt föreliggande behov anställa timlärare vid privat skola.

14 §

Direktion kan inrätta befattningar vilkas innehavare handhar andra uppgifter än undervisning och anställa tillfälliga arbetstagare.

15 § (27.11.1992/1178)

Vid en privat skola kan finnas befattningar vilkas innehavare sköter uppgifter i en annan läroinrättning enligt vad som stadgas i lagen om gemensamma lärare (710/92).

16 § (1.7.1988/633)

16 § har upphävts genom F 1.7.1988/633.

17 §

Rektors och lärares befattningar är huvudsysslor. Timlärares uppgift betraktas som vederbörandes huvudsyssla på samma grunder som beträffande timlärare vid statens läroanstalter är stadgat, bestämt eller särskilt överenskommet.

18 § (25.1.1991/178)

18 § har upphävts genom F 25.1.1991/178.

19 § (25.1.1991/178)

Rektor och lärare vid privata skola samt i 14 § avsedd person är berättigad till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av statens medel, i tillämpliga delar enligt samma grunder som gäller för den som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

20 §

Efter person som avses i 19 § utbetalas familjepension av statens medel, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat därom beträffande den som har stått i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

21 § (29.10.1993/906)

21 § har upphävts genom F 29.10.1993/906.

22 §

Pension och familjepension beviljas av statskontoret. Ansökan därom skall göras på blankett som fastställs av statskontoret och till densamma skall fogas av statskontoret föreskriven utredning.

5 kap

Rätt att utge betyg

23 §

Utbildningsstyrelsen kan på ansökan bevilja privata skolor rätt att utge betyg som motsvarar avgångsbetyg från kommunala grundskolor och gymnasier. (27.11.1992/1178)

Rätt att utge betyg kan beviljas antingen för viss tid eller tillsvidare.

Om beviljad rätt att utge betyg skall anteckning göras på betyg som ges åt elev.

24 § (25.1.1991/178)

För vinnande av rätt att tillsvidare utge betyg fordras

1) att undervisningen är ordnad så att i skolan nås ett sådant mått av kunskaper och färdigheter som motsvarar det som nås i kommunala grundskolor och gymnasier,

2) att skollokaliteterna i fråga om läge, utrymmen och skick samt även i övrigt motsvarar sitt ändamål och att skolan har nödiga läromedel,

3) att elevernas hälsovård är ordnad på ett tillfredsställande sätt,

4) att skolans lärare har sådana kunskaper och färdigheter i sina undervisningsämnen som utbildningsstyrelsen finner tillräckliga, samt (27.11.1992/1178)

5) att skolans verksamhet även i övrigt är ordnad i enlighet med denna förordning.

Skolor, som inte uppfyller 1 mom. stadgade villkor, kan för viss tid beviljas rätt att utge betyg på sådana villkor som i ettvart fall bestäms särskilt.

6 kap

Tillsyn och inspektioner

25 §

En privat skola står under utbildningsstyrelsens och länsstyrelsens tillsyn. Utbildningsstyrelsen och länsstyrelsen skall ges de uppgifter om skolan som behövs i varje enskilt fall. (27.11.1992/1178)

Privat skola skall tillställa statistikcentralen de statistiska uppgifterna om skolan.

26 § (25.1.1991/178)

Privat skolans räkenskapsår är kalenderåret.

Av privat skolas revisorer skall en vara godkänd antingen av centralhandelskammaren eller av handelskammaren eller ock vara en person som har utsetts till kommunal revisor av kommunal centralorganisation.

27 § (22.12.1993/1463)

27 § har upphävts genom F 22.12.1993/1463.

28 § (22.12.1993/1463)

Undervisningsministeriet kan, sedan ett missförhållande i verksamheten vid en privat läroanstalt framkommit, avsätta direktionen för en privat skola och förordna en eller flera sysslomän att för viss tid med direktionens befogenheter sköta skolans förvaltning. Skolans huvudman skall till sysslomännen betala ett av undervisningsministeriet fastställt arvode.

Undervisningsministeriet kan på grund av ett missförhållande som avses i 1 mom. inställa betalningen av statsandel.

7 kap

Sökande av ändring

29 § (25.1.1991/178)

I beslut av en privat skolas upprätthållare, skolans organ och befattningshavare får ändring inte sökas genom besvär, om beslutet gäller

1) inrättande och indragning samt omorganisering av befattningar,

2) antagning av temporära handhavare av befattningar och timlärare,

3) betalning av lön och beviljande av ålderstillägg, tjänstetillägg och tidsbestämda höjningar, samt

4) utnyttjande av skolfastigheter.

Besvär får inte heller anföras över ett beslut i vilket ändring enligt 135 § grundskoleförordningen och 107 § gymnasieförordningen inte får sökas genom besvär. (27.11.1992/1178)

30 § (21.8.1995/1042)

Ärenden som gäller eleverna och nämns i 75 § 3 mom. grundskolelagen och 48 § 3 mom. gymnasielagen är intagning av elever samt annan än tillfällig befrielse av en elev från studier i ett visst ämne.

Över beslut av länsstyrelsen som gäller i 44 § gymnasieförordningen avsedd elevbedömning och uppflyttning från årskurs får besvär inte anföras.

31 § (25.1.1991/178)

31 § har upphävts genom F 25.1.1991/178.

32 § (25.1.1991/178)

32 § har upphävts genom F 25.1.1991/178.

8 kap

Särskilda stadganden

33 §

Undervisningsministeriet beviljar tillstånd att sammanslå två skolor som ersätter grundskolan samt att till annan överlåta rättighet att upprätthålla privat skola jämte rätt att utge betyg och rätt att erhålla statsunderstöd.

Förutsättningen för beviljande av tillstånd är att åtgärden är ändamålsenlig och att syftet med ändringarna inte är att uppnå ekonomisk vinst.

Undervisningsministeriet skall underrätta statistikcentralen om tillstånd som den har beviljat med stöd av denna paragraf.

34 §

Vid handläggning av privat skolas förvaltningsärenden skall iakttas vad som är stadgat i lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

35 §

Rektor skall föra matrikel över privat skolas lärare, timlärare samt i 14 § 1 mom. avsedda personer, varvid av matrikeln utom vederbörandes examina och övriga meriter även tydligt skall framgå den tid vederbörande har varit anställd i envar tjänst eller befattning, avbrott i tjänstgöringen och handhavandet av befattningen och orsakerna därtill samt ådömda och i disciplinär väg påförda straff.

2 mom. har upphävts genom F 1.7.1988/633. (1.7.1988/633)

36 §

Angående privat skolas arkiv är stadgat särskilt.

37 § (27.11.1992/1178)

37 § har upphävts genom F 27.11.1992/1178.

38 §

Angående privat gymnasiums i 50 § gymnasielagen avsedda klasser som motsvarar grundskolan gäller, såvida ej annorlunda är stadgat, i tillämpliga delar vad som i denna förordning är stadgat om arbetstid, undervisning, elever, befattningar, befattningshavare samt tillsyn och inspektioner vid skola som ersätter grundskolan och vad som är stadgat om privat gymnasiums rätt att utge betyg.

9 kap

Ikraftträdelsestadganden

39 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

40 §

Med stöd av tidigare stadganden beviljad rätt att utge betyg består, om skolan uppfyller de villkor som är stadgade i denna förordning.

41 §

Den som i enlighet med ikraftträdelsestadgandet i förordningen angående ändring av förordningen om privata läroverk (617/66) eller i enlighet med 4 § lagen angående införande av lagen om statens pensioner (281/66) har valt sin tidigare pensionsrätt bibehåller denna sin rätt och på hans pension tillämpas, utan hinder av vad som är stadgat i 19 §, de stadganden som var gällande då denna förordning trädde i kraft.

42 §

Utan hinder av vad som ovan i 20 § är stadgat tillämpas de stadganden som var gällande då denna förordning trädde i kraft på i 4 § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (775/68) avsedda fall.

43 §

Även sådan extraordinarie lärare som tjänstgör när denna förordning träder i kraft och som saknar stadgad behörighet, behåller alltjämt sin befattning med de rättigheter och skyldigheter som enligt stadganden och bestämmelser är förenade med denna.

44 §

När denna förordning träder i kraft ombildas de ordinarie och extraordinarie lärarbefattningar vid privat läroverk som motsvarar äldre lektorstjänst till äldre lektorsbefattningar vid privat gymnasium och de ordinarie och extraordinarie lärarbefattningar vid privat läroverk som motsvarar yngre lektorstjänst antingen till lektorsbefattningar vid skola som ersätter grundskolan eller till yngre lektorsbefattningar vid privat gymnasium. Rektorsbefattning vid privat läroverk ombildas till rektorsbefattning vid skola som ersätter grundskolan eller vid privat gymnasium i enlighet med beslut som fattas av det privata läroverkets direktion.

Då lärare vid privat läroverk har fullgjort en del av sin undervisningsskyldighet på gymnasialstadiet och en del därav på det skolstadium som ersätter grundskolan, ombildas hans befattning till lärarbefattning antingen vid privat gymnasium eller vid skola som ersätter grundskolan, beroende på vid vilken skola han sannolikt kommer att ha det största antalet timmar.

Har privat läroverk haft både skolstadium som ersätter grundskolan och gymnasialstadium, ombildas andra än i 1 och 2 mom. avsedda befattningar i enlighet med beslut som fattas av det privata läroverkets direktion till befattningar antingen vid skola som ersätter grundskolan eller vid privat gymnasium.

45 §

När denna förordning träder i kraft ombildas de ordinarie och extraordinarie lärarbefattningar vid privat läroverks kvällslinje som motsvarar lektorstjänster till lektorsbefattningar vid privat gymnasiums kvällslinje. Rektorsbefattning vid privat läroverks kvällslinje ombildas till rektorsbefattning vid privat gymnasiums kvällslinje.

Då lärare vid privat läroverk har fullgjort en del av sin undervisningsskyldighet i dagskola och en del därav på kvällslinje, ombildas hans befattning till äldre eller yngre lektorsbefattning vid privat gymnasium, vars innehavare är skyldig att fullgöra en del av sin undervisningsskyldighet på samma gymnasiums kvällslinje.

46 §

Såsom i denna förordning avsett föräldraråd vid privat skola verkar det föräldraråd som har valts enligt de stadganden som var gällande då denna förordning trädde i kraft under fullmäktiges återstående mandattid.

Privat skola skall inom ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft insända ett nytt reglemente för fastställelse, såvida inte skolstyrelsen beviljar tilläggstid för uppgörande av reglementet.

Ikraftträdelsestadganden:

1.7.1988/633:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

25.1.1991/178:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

När denna förordning träder i kraft ombildas ämneslärar- och studiehandledarbefattningarna till lektorsbefattningarna och till yngre lektorsbefattningar. Vid ikraftträdandet övergår de personer som sköter befattningarna såsom ordinarie eller interimistiskt till ordinarie innehavare av motsvarande nya befattningar eller till att sköta en sådan befattning interimistiskt.

27.11.1992/1178:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

29.10.1993/906:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Förordningen tillämpas på lön som har betalts efter att förordningen har trätt i kraft.

22.12.1993/1463:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

4.2.1994/108:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Gymnasieförordningens 41 och 42 §§ tillämpas inte på sådana elever som är gymnasieelever när denna förordning träder i kraft. Om bedömningen av dessa elever och deras deltagande i muntliga förhör gäller i tillämpliga delar de stadganden i 40, 41 och 42 §§ gymnasieförordningen som var i kraft när denna förordning träder i kraft.

21.8.1995/1042:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.