Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

23.12.1982/1112

Lag om skydd av valar och arktiska sälar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Det är förbjudet att använda finska fartyg för valfångst.

2 §

Import av följande produkter som utvinns ur valar eller delar av valar är förbjuden:

1) valkött och extrakt eller saft av valkött;

2) organ och hud av val;

3) barder och delar av dem samt tänder och ben;

4) avfall av ovan i 3 punkten nämnda delar av val samt mjöl och pulver som framställts av sådana delar; samt

5) ambra, spermaceti, valtran och valolja.

Vad 1 mom. stadgar gäller inte import i vetenskapligt syfte eller för undervisning, då importen sker med tillstånd av Finlands miljöcentral, inte heller import av konstföremål som tillverkats av valtänder eller valben. (20.12.1996/1107)

Det är också förbjudet att använda finskt territorium för transitering vid förflyttning av produkter som nämns i 1 mom. från ett land till ett annat. (5.1.2023/14)

3 mom. har tillfogats genom L 14/2023, som träder i kraft 1.6.2023.

2 a § (20.12.1996/1107)

Importen av råa och beredda skinn från kutar av grönlandssäl och klappmyts (blåssäl) samt av produkter som framställts av dessa skinn är förbjuden.

3 § (26.11.2004/1070)

Valar är fredade på finskt territorium och i Finlands ekonomiska zon i enlighet med vad som föreskrivs i naturvårdslagen (9/2023). (5.1.2023/14)

1 mom. har ändrats genom L 14/2023, som träder i kraft 1.6.2023. Den tidigare formen lyder:

Valar är fredade på finskt territorium och i Finlands ekonomiska zon så som föreskrivs i naturvårdslagen (1096/1996).

En val som har fastnat i ett nät eller annat fångstredskap skall omedelbart släppas fri, om den är oskadad. En val som är skadad eller annars i hjälplöst tillstånd skall i mån av möjlighet ges hjälp. Valen kan tas om hand för transport till vård eller för tillfällig vård. I övrigt skall bestämmelserna i djurskyddslagen (247/1996) följas.

Det är förbjudet att ta om hand en val som påträffats död. Döda valar får dock sändas till Naturvetenskapliga centralmuseet eller Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel.

4 § (30.12.2015/1685)

Bestämmelser om straff för naturskyddsbrott finns i 48 kap. 5 § 2 mom. och 5 a § i strafflagen (39/1889).

5 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1983.

Regeringens proposition 103/82, Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 14/82, Stora utsk. bet. 149/82

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/700:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

20.12.2001/1379:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Förordningen tillämpas på fordonsskatt som uppbärs för 2002.

20.12.1996/1107:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 79/1996, MiUB 8/1996, RSv 214/1996, Rådets direktiv 83/129/EEG; EGT nr L 91, 9.4.1983, s. 30, ändr. 85/444/EEG och 85/370/EEG.

26.11.2004/1070:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004, UtUB 11/2004, RSv 126/2004

30.12.2015/1685:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 55/2015, LaUB 6/2015, RSv 72/2015

5.1.2023/14:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 76/2022, MiUB 17/2022, RSv 227/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.