Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

17.9.1982/672

Förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 13 § lagen den 20 augusti 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/82):

1 § (30.12.1992/1637)
Räntestödslånets allmänna villkor

Lånetiden för räntestödslån är 25 år räknat från den dag då lånet eller den första posten av lånet togs ut. (25.6.2009/485)

Räntor och amorteringar på räntestödslånet förfaller till betalning halvårsvis den sista maj och den sista november och totalbeloppet skall vara lika stort under hela lånetiden, med undantag av den första och den sista raten samt av de justeringar som föranleds av ränteändringar, eller också skall återbetalningen av lånet ske genom lika stora amorteringar. Låntagaren och penninginstitutet kan dock komma överens om att räntor och amorteringar förfaller månatligen och att amorteringar inte förfaller till betalning under högst två låneår. (26.10.2000/903)

De lånevillkor som nämns i 1 och 2 mom. kan med låntagarens medgivande ändras efter det att räntestöd inte längre utbetalas.

Om utbetalningen av räntestöd stoppas helt eller delvis, kan penninginrättningen säga upp lånet till omedelbar återbetalning helt eller delvis.

1 a § (8.4.2021/295)
Räntestödslånets maximibelopp

Beroende på vilken kommun bostaden är belägen kan som räntestödslån godkännas högst en så stor del av reciprocitetslån som följer:

Kommun där bostaden är belägen Lånets maximibelopp, euro
1. Helsingfors 215 000
2. Esbo, Vanda och Grankulla 160 000
3. Tammerfors och Åbo 140 000
4. Övriga kommuner 120 000
2 § (16.12.2004/1184)
Räntestödets belopp

I räntestöd betalas tills vidare 70 procent av den del av den ränta som årligen uppbärs för räntestödslånet som överskrider 3,8 procent av det återstående lånekapitalet.

2 a § (10.11.1995/1271)
Det förhöjda räntestödets belopp

Med avvikelse från vad som stadgas i 2 § ovan betalas i räntestöd tills vidare 40 procent av den ränta som uppbärs på räntestödslånet, om det köpe- eller överlåtelseavtal som gäller bostaden har ingåtts mellan den 1 november 1995 och den 31 december 1996.

Räntestödet är dock högst så stort att den ränta som låntagaren skall betala är minst 4 procent om året av det återstående räntestödslånekapitalet.

3 §
Betalning av räntegottgörelse

Statskontoret betalar räntegottgörelse två gånger om året till penninginrättning på dennes ansökan.

4 §
Övervakning

Statskontoret skall tillställa kommunerna uppgifter om beviljade räntestöd. En kommunal myndighet skall kontrollera att användningen av lånemedlen överensstämmer med lag. (8.2.2001/115)

Den som erhåller räntestödslån skall skriftligen informera kommunen om att han hyrt ut bostaden. (26.11.1993/1007)

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1982.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1992/1637:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Förordningens 1 § 1 och 4 mom. tillämpas endast på räntestödslån som beviljas med stöd av bostadssparavtal som ingås efter att denna förordning trätt i kraft. Lånetiden för räntestödslån som beviljas med stöd av tidigare ingångna bostadssparavtal är fortfarande högst 15 år.

26.11.1993/1007:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

10.11.1995/1271:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1995. På räntestödslån enligt bostadssparavtal som ingåtts före den 1 januari 1993 tillämpas även förordningens 2 mom., om det köpe- eller överlåtelseavtal som gäller bostaden har ingåtts mellan den 1 november 1995 och den 31 december 1996.

26.10.2000/903:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

På räntestödslån enligt bostadssparavtal som ingåtts före den 1 januari 1993 tillämpas dock fortsättningsvis bestämmelsen i 2 § sådan den lyder i förordning 783/1993.

På räntestödslån enligt bostadssparavtal som ingåtts den 1 januari 1993 och därefter och som lyfts före ikraftträdandet av denna förordning, tillämpas dock fortsättningsvis bestämmelsen i 2 § sådan den lyder vid ikraftträdandet av denna förordning.

8.2.2001/115:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om förutsättningarna för räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (1100/1988), dock så att bestämmelserna i beslutets 1 § och 4 § fortsättningsvis tillämpas på räntestödslån som har lyfts eller kommer att lyftas på basis av ett bostadssparavtal som ingåtts före 1993.

4.10.2001/837:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

16.12.2004/1184:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

På räntestödslån enligt bostadssparavtal som ingåtts före den 1 januari 1993 tillämpas dock fortsättningsvis bestämmelsen i 2 § sådan den lyder i förordning 783/1993.

På räntestödslån enligt bostadssparavtal som ingåtts den 1 januari 1993 och därefter och som lyfts före den 1 mars 2001 tillämpas fortsättningsvis bestämmelsen i 2 § sådan den lyder i förordning 814/1994.

Utan hinder av vad som anges i 2 och 3 mom. betalas räntestöd även i fråga om dessa lån för den del av den ränta som årligen uppbärs för räntestödslånet som överskrider 3,8 procent av det återstående lånekapitalet.

25.6.2009/485:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På lån som tas ut före den 1 juli 2009 tillämpas bestämmelserna dock fortfarande sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

23.10.2014/843:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

På lån som tas ut före den 1 november 2014 tillämpas bestämmelserna dock fortfarande sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

8.4.2021/295:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2021.

På lån som lyfts före ikraftträdandet av denna förordning, tillämpas bestämmelserna dock fortfarande sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.