Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

27.8.1982/656

Förordning om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 1 a § lagen den 27 januari 1933 angående skjutvapen och skjutförnödenheter, sådant detta lagrum lyder i lag av den 27 augusti 1982 (655/82):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (8.4.1983/356)

Denna förordning gäller, med nedan i 2 § stadgade undantag, sådana i lagen angående skjutvapen och skjutförnödenheter (33/33) åsyftade skjutvapen och -förnödenheter som har tillverkats eller yrkesmässigt reparerats i landet eller införts till landet och som är avsedda för försäljning.

Vad i denna förordning stadgas om skjutvapen tillämpas även på väsentliga delar av skjutvapen ävensom på arbets- och undersökningsredskap samt signalanordningar och -redskap som fungerar med hjälp av explosivt ämne.

2 § (8.4.1983/356)

Denna förordning gäller inte försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets skjutvapen och -förnödenheter, och ej heller sådana skjutvapen och -förnödenheter eller delar av dem som tillverkas eller införs till landet endast på grund av deras samlingsvärde för att förvaras som samlingsföremål.

Det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor kan av särskilda skäl föreskriva att anordning, apparat eller redskap, som faller inom tillämpningsområdet för denna förordning, inte behöver besiktigas i enlighet med denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller att besiktningen förrättas som typbesiktning. Beträffande besiktning av bultpistoler som fungerar med hjälp av explosivt ämne gäller dock vad därom bestäms särskilt. (24.6.1999/769)

3 §

I denna förordning avses:

1) med skjutvapen pistol, revolver, hagelgevär och gevär som laddas med patron eller med kula, krut och tändhatt och som avfyras såsom handvapen eller med handstöd;

2) med arbets- och undersökningsredskap som fungerar med hjälp av explosivt ämne bultpistol, slaktvapen och tryckvapen samt med dem jämförbart redskap;

3) med signalanordning och -redskap sådan nöd-, rök- eller ljusraket eller projektil samt andra med dem jämförbara anordningar, apparater och redskap;

4) med väsentlig del av skjutvapen pipa, slutstycke och patron- eller laddningskammare samt andra delar som är föremål för omedelbart gastryck;

5) med laddad skjutförnödenhet skjutvapens patron som innehåller kula eller hagel samt hylsa, krut och tändhatt ävensom en funktionsklar patron som inte innehåller kula;

6) med halvladdad skjutförnödenhet skjutfömödenhet som innehåller endast hylsa, krut och tändhatt eller hylsa och tändhatt;

7) med pyroteknisk skjutförnödenhet patron eller raket som vid avfyrning utslungar en kapsel, vilken ger upphov till ljus, ljud, rök eller dimma;

8) med typbesiktning för konstaterande av säkerheten vid användning av anordning, redskap eller skjutförnödenhet utförd besiktning av anordnings-, redskaps- eller förnödenhetstypens konstruktion och funktion;

9) med allmän besiktning före provskjutning utförd besiktning av skjutvapen, varvid konstateras att skjutvapnet motsvarar de om vapnet lämnade uppgifterna och att dess mekanismer fungerar på avsett vis; samt

10) med internationell besiktningsorganisation organisationen "Commission Internationale Permanente pour l"Epreuve des Armes à Feu Portatives" (C.I.P.), som har publicerat mätningstabeller, besiktningsdirektiv och direktiv för behandling av resultaten beträffande skjutvapen och -förnödenheter.

4 §

För konstaterande av säkerheten vid användning skall ovan i 1 § avsedda skjutvapen samt laddade skjutfömödenheter, innan de säljes, besiktigas och godkännas på sätt i denna förordning stadgas och med stöd av den bestäms.

5 § (27.10.1995/1213)

Ett skjutvapen och en skjutförnödenhet som har införts i landet anses uppfylla kraven i denna förordning och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om de har besiktigats och märkts i enlighet med konventionen om ömsesidigt godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen (FördrS 40/84).

2 kap

Tillsyn och besiktningar (27.10.1995/1213)

6 § (24.6.1999/769)

Polisen övervakar att denna förordning iakttas. Dessutom övervakar tullverket att bestämmelserna om införsel av skjutvapen och -förnödenheter följs.

7 § (27.10.1995/1213)

Besiktning av skjutvapen och -förnödenheter utförs av ett besiktningsorgan som har utsetts av det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor. (24.6.1999/769)

Besiktning av tillverknings- eller importpartier av skjutförnödenheter kan även utföras på en av besiktningsorganet godkänd besiktningsplats under tillsyn av besiktningsorganet. Godkännande kan beviljas ombehörig besiktningsutrustning finns på besiktningsplatsen och om en person som har godkänts av besiktningsorganet utför besiktningen.

8 § (27.10.1995/1213)

Den som utför i 7 § 2 mom. avsedd besiktning skall ha tillräcklig kännedom om skjutvapen och skjutförnödenheter samt de tekniska kunskaper som uppgiften förutsätter.

9 § (27.10.1995/1213)

9 § har upphävts genom F 27.10.1995/1213.

10 §

I denna förordning avsedda tillstånd och godkännanden kan vid behov ges för viss tid.

3 kap

Besiktning av vapen

Allmänt
11 §

Varje skjutvapen skall i enlighet med den internationella besiktningsorganisationens besiktningsmetod eller motsvarande metod genomgå allmän besiktning samt provskjutning och besiktning efter provskjutningen.

Genom provskjutningen och besiktningarna skall konstateras att:

1) skjutvapnet motstår den påfrestning som det utsätts för då för vapnet avsedda godkända skjutfömödenheter används;

2) skjutvapnet är laddnings-, tillslutnings-, säkrings- och avfyrningssäkert;

3) de mått hos skjutvapen, som är viktiga för säkerheten vid användning, motsvarar de fastställda måtten; och att (8.4.1983/356)

4) skjutvapnet är försett med beteckningar i enlighet med gällande stadganden och bestämmelser.

12 §

Har i ett skjutvapen en väsentlig del blivit utbytt till en ny sådan eller har en väsentlig del blivit reparerad eller med avseende på konstruktionen ändrad, skall vapnet besiktigas innan det säljes. Den som reparerat skjutvapen skall tillse att vapnet befordras till besiktning.

Utmönstring
13 §

Skjutvapen som blivit skadade eller i vilka konstaterats funktions- eller konstruktionsfel eller felaktiga mått skall vid besiktning utmönstras.

Hela det parti som är föremål för besiktning kan utmönstras, om det finns grundat skäl att befara att vid tillverkningen har använts olämplig råvara eller att det i vapen som hör till partiet i fråga finns ett tillverkningstekniskt fel.

4 kap

Besiktning av skjutförnödenheter

14 §

Skjutförnödenheter underkastas typbesiktning och besiktning av tillverknings- eller importpartiet. Typbesiktningen utförs av besiktningsorganet. (27.10.1995/1213)

Skjutförnödenheter besiktigas genom användning av den statistiska kvalitetsbesiktningsmetod, som utvecklats av den internationella besiktningsorganisationen, eller motsvarande metod.

Vid besiktningen skall konstateras att:

1) skjutförnödenheterna är säkra vid användning;

2) skjutförnödenheterna uppfyller de krav som uppställts beträffande deras mått;

3) det tryck som skjutförnödenheterna utvecklar överensstämmer med kraven; samt att

4) skjutförnödenheterna och deras förpackningar är försedda med beteckningar som överensstämmer med gällande stadganden och bestämmelser.

5 kap

Beteckningar som skall anbringas på skjutvapen och -förnödenheter samt på skjutförnödenheters försäljningsförpackningar

15 § (24.6.1999/769)

Genom beslut av det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor utfärdas närmare bestämmelser om beteckningar som skall anbringas på skjutvapen och -förnödenheter, om stämpling av vapen som godkänts vid besiktning ock tryckprov samt om beteckningar på skjutförnödenheters försäljningsförpackningar.

16 §

Föreskrivna beteckningar och anvisningar på skjutförnödenheters försäljningsförpackningar skall finnas på finska och svenska språken.

Beteckning som gäller ursprungsland får dock göras i enlighet med stadgandena och bestämmelserna om ursprungsbeteckningar.

6 kap

Särskilda stadganden

17 § (27.10.1995/1213)

17 § har upphävts genom F 27.10.1995/1213.

18 §

Den som låter besiktiga vapen eller skjutförnödenhet har rätt att på begäran få ett särskilt bevis över utförd besiktning.

19 § (27.10.1995/1213)

Besiktningsorganet skall kvartalsvis underrätta inrikesministeriet om besiktningen och godkännandet av sådana skjutvapen och skjutförnödenheter som nämns i 3 §.

20 §

Kostnaderna för patroner som används vid provskjutning med skjutvapen bestrids av den som låter besiktiga vapnet.

Skjutförnödenheter som används vid besiktning av och provskjutning med skjutförnödenheter skall utan ersättning överlåtas till den som utför besiktningen.

21 § (27.10.1995/1213)

21 § har upphävts genom F 27.10.1995/1213.

22 § (24.6.1999/769)

Det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor utfärdar närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

Det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor meddelar därtill vid behov anvisningar beträffande tillämpningen av denna förordning.

7 kap

Ikraftträdande

23 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Den tillämpas på skjutvapen och -förnödenheter som tillverkats, reparerats eller införts till landet efter förordningens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

8.4.1983/356:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Den tillämpas på skjutvapen och -förnödenheter som tillverkats, reparerats eller införts till landet efter förordningens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

27.10.1995/1213:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Tillstånd och godkännanden som tekniska kontrollcentralen har utfärdat innan denna förordning träder i kraft gäller fortsättningsvis i enlighet med respektive beslut.

24.6.1999/769:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.