Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

20.8.1982/639

Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Penninginrättning som står under offentlig tillsyn kan för finansiering av anskaffande eller byggande av ägarbostad bevilja lån för vilka staten betalar räntegottgörelse till penninginrättningen. I denna lag benämns dessa lån räntestödslån.

2 § (30.12.1992/1635)

Som räntestödslån kan godkännas ett i bostadssparavtal enligt lagen om bostadssparpremier (1634/92) angivet lån eller en del därav. Räntegottgörelse kan dock inte betalas om låntagaren med stöd av någon annan lag än denna har beviljats lån eller av statens medel erhåller räntestöd för samma ändamål.

Vad som i denna lag stadgas om bostad tillämpas på motsvarande sätt även på sådan kvotdel av bostad som avses i lagen om bostadssparpremier.

3 mom. har upphävts genom L 8.7.2022/752, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder: (8.7.2022/752)

En bostad kan vid varje tillfälle vara föremål för endast ett räntestödslån. Makar kan beviljas endast ett räntestödslån. Som ett enda räntestödslån anses då även lån som lyfts på grundval av separata bostadssparavtal.

3 § (21.12.2000/1283)

3 § har upphävts genom L 21.12.2000/1283.

4 § (21.12.2000/1283)

Räntestödslånet får inte överstiga ett genom förordning av statsrådet regionvis fastställt maximibelopp.

Räntestödslån kan per bostad beviljas till ett belopp som är högst 50 procent större än det maximibelopp som anges i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 1 mom., om två bostadssparare tillsammans skaffar bostaden antingen på basis av ett gemensamt bostadssparavtal eller på basis av separata avtal. Vid beräkningen av det höjda maximibeloppet för lånet beaktas de sammanlagda besparingarna på bostadssparpremiekontona. (8.7.2022/752)

2 mom. har tillfogats genom L 752/2022, som träder i kraft 1.1.2023.

5 §

Den ränta som en penninginrättning uppbär för ett räntestödslån skall vara lägre än den ränta som penninginrättningen allmänt tillämpar på motsvarande lån som beviljas för anskaffande av en första ägarbostad. Övriga kostnader i anslutning till lånet vilka penninginrättningen uppbär får inte vara större än vad penninginrättningen i allmänhet tillämpar på motsvarande lån. (30.12.1992/1635)

Om de allmänna villkoren för räntestödslånen stadgas genom förordning.

6 §

Räntestöd betalas högst för de tio första låneåren. (13.5.2005/290)

Om storleken av det räntestöd som utbetalas i varje enskilt fall stadgas genom förordning.

7 §

Hos den som erhåller räntestödslån uppbär penninginrättningen skillnaden mellan räntan på räntestödslånet och räntestödet.

8 § (30.12.1992/1635)

8 § har upphävts genom L 30.12.1992/1635.

9 § (30.12.1992/1635)

Statskontoret betalar räntegottgörelsen till penninginrättningen.

10 §

Återbetalas räntestödslånet eller överlåts bostaden eller övergår den till ny ägare på annat sätt än genom giftorätt eller arvsrätt, upphör utbetalningen av räntegottgörelse räknat från den tidpunkt då lånet återbetalades eller bostaden överläts, om inte annat följer av 2 mom.

Räntestöd kan dock betalas även efter överlåtelse, om låntagaren använder räntestödslånet för anskaffning av en ny ägarbostad.

Den bostad som räntestödslånet gäller kan av särskilda skäl uthyras för högst två år. (26.11.1993/1006)

10 a § (30.12.1992/1635)

Ett räntestödslån kan överföras till en annan penninginrättning eller uppdelas på två särskilda lån. Penninginrättningen skall underrätta statskontoret om att ett lån har delats upp.

Om två personer som bor i olika bostäder och som får räntestödslån skaffar en gemensam bostad, får den del som sammanlagt godkänns som räntestödslån inte överstiga det maximibelopp som stadgas i 4 §. Maximibeloppet av räntestödslånet beräknas då enligt anskaffningstidpunkten för den gemensamma bostaden.

11 § (21.12.2000/1283)

Har den som erhållit räntestödslån använt sina lånemedel för något annat än i denna lag avsett ändamål, eller har han eller hon vid ansökan om lån lämnat väsentligen felaktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt påverkat beviljandet av lånet, kan utbetalningen av räntestöd inställas. Låntagaren kan härvid genom beslut av statskontoret förpliktas att till staten återbetala högst fem gånger det belopp som staten betalt i räntestöd för lånet.

11 a § (19.12.2019/1441)

En sökande får på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) begära omprövning av ett beslut i ett ärende som avses i 11 § och en penninginrättning får begära omprövning av ett sådant beslut av Statskontoret som gäller föreläggande av vite enligt 12 §. (8.7.2022/752)

1 mom. har ändrats genom L 752/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

En sökande får begära omprövning av ett beslut i ett ärende som avses i 11 § på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

12 § (8.7.2022/752)

Statskontoret har tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

Penninginrättningen och den som erhåller räntestödslån är skyldiga att lämna Statskontoret de uppgifter som behövs för konstaterande av att räntestödslånet använts för godkänt ändamål i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och att lånevillkoren även i övrigt har följts.

Penninginrättningen ska lämna Statskontoret de uppgifter som avses i denna lag och i 11 § 2 mom. i lagen om bostadssparpremier (1634/1992) med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. Statskontoret får utfärda närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas och om sättet för lämnande av uppgifter.

Om penninginrättningen försummar sina uppgifter enligt 2 och 3 mom. kan Statskontoret fastställa en tidsfrist inom vilken uppgiften ska utföras. Statskontoret kan förena utförandet av uppgiften med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

12 § har ändrats genom L 752/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

12 § (21.12.2000/1283)

Statskontoret skall övervaka att räntestödet överensstämmer med denna lag. Kommunen skall övervaka att användningen av lånemedel överensstämmer med denna lag.

Penninginrättningen och den som erhåller räntestödslån är skyldiga att lämna statskontoret och kommunen sådana uppgifter som behövs för konstaterande av att räntestödslånet använts för godkänt ändamål i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och att lånevillkoren även i övrigt har följts.

13 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1982.

Regeringens proposition 87/82, Statsutsk. bet. 35/82, Stora utsk. bet. 97/82

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1992/1635:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Lagen tillämpas även på räntestödslån som beviljas på grundval av sådana bostadssparavtal enligt lagen om bostadssparpremier (862/80) som ingåtts innan denna lag trätt i kraft. På dessa räntestödslån tillämpas dock fortfarande 5 § 1 mom. samt stadgandena om kreditreserveringsersättning sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 273/92, MiUB 13/92

26.11.1993/1006:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

En bostad som är eller har varit uthyrd då lagen träder i kraft kan under den tid räntestöd betalas vara uthyrd sammanlagt högst två år.

RP 172/93, MiUB 10/93

21.12.2000/1283:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001. Om ett avtal som gäller köp eller överlåtelse av en bostad har uppgjorts eller byggnadsarbetet på ett egnahemshus har påbörjats innan denna lag träder i kraft, tillämpas på räntestödslånet bestämmelserna i 3 och 4 § sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

På avgöranden som statskontoret träffat innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2000, MiUB 11/2000, RSv 154/2000

13.5.2005/290:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Om ett avtal som gäller köp eller överlåtelse av en bostad har uppgjorts eller byggnadsarbetet på ett egnahemshus har påbörjats innan denna lag träder i kraft, tillämpas på räntestödslånet 6 § 1 mom. sådant det lydde när denna lag trädde i kraft.

RP 276/2004, MiUB 4/2005, RSv 30/2005

7.8.2015/1050:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

19.12.2019/1441:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019, MiUB 2/2019, RSv 48/2019

8.7.2022/752:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På lån som har lyfts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 4 § 2 mom. tillämpas på bostadssparavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande endast om bostadsspardeponenten och penninginrättningen kommer överens om detta.

RP 45/2022, MiUB 4/2022, RSv 77/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.