Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

20.8.1982/630

Förordning om Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 8.12.2022/1016, som gäller fr.o.m. 1.1.2023.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 6 § lagen den 9 juli 1982 (582/82) om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen:

Institutets personal och dess uppgifter
1 § (21.8.1987/712)

Helsingfors kriminalpolitiska institut, som är verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, har en direktörstjänst med avtalslön.

Vid institutet finns specialforskar-, planerar- och byråsekreterartjänster. Inom ramen för statsförslaget kan vid institutet finnas även andra ordinarie tjänstemän samt dessutom tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Förutom ovan nämnda personal kan vid institutet finnas av Förenta Nationernas generalsekreterare utsedda tillfälliga experter.

2 §

De uppgifter, som ankommer på institutets direktör, är föreskrivna i artikel 3 stycke B punkt 1 i den mellan Finlands regering och Förenta Nationerna ingångna överenskommelsen om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (FördrS 42/82), nedan överenskommelsen.

3 §

Vid förfall för institutets direktör handhas hans uppgifter, om ställföreträdare för direktören inte förordnats särskilt, av den i tjänsten äldste specialforskaren eller, vid förfall även för denne, av den i tjänsten äldste planeraren.

I direktörens frånvaro får inte utan vägande skäl träffas sådana avgöranden eller beslutas om sådan åtgärd som kan avvika från de principer som tidigare följts i institutets verksamhet.

Kompetensvillkoren för personalen
4 §

Av institutets direktör och av specialforskare fordras högre högskoleexamen samt goda insikter i kriminalpolitik och kriminologisk forskning. Av institutets direktör fordras dessutom förtrogenhet med förvaltning och med det internationella samarbetet inom institutets verksamhetsområde.

Av planerare fordras för tjänsten lämplig högskoleexamen samt erfarenhet av planeringsuppgifter inom institutets verksamhetsområde eller särskilda språkkunskaper som behövs vid handhavandet av tjänsten. (21.8.1987/712)

5 § (21.8.1987/712)

Institutets andra än i 4 § nämnda tjänstemän skall ha sådan färdighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter.

Angående kompetensvillkoren för tillfälliga tjänstemän och personalen i arbetsavtalsförhållande gäller vad som stadgas om kompetensvillkoren för motsvarande ordinarie tjänst.

Anställning och tjänstledighet (21.8.1987/712)
6 § (21.8.1987/712)

Angående utnämning av institutets direktör och övriga ordinarie tjänstemän stadgas i lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen (710/87).

Direktören utnämns på viss tid, högst för tre år i sänder. Direktörstjänsten besätts utan att tjänsten förklaras ledig.

7 § (21.8.1987/712)

Justitieministeriet anställer den personal i arbetsavtalsförhållande som motsvarar innehavarna av specialforskar- eller planerartjänst, om arbetsavtalsförhållandet är avsett att fortgå längre än fyra månader.

Institutets direktör kan inom ramen för till buds stående anslag anställa tillfälliga tjänstemän och annan än i 1 mom. nämnd personal i arbetsavtalsförhållande.

8 §

Institutets direktör beviljas tjänstledighet för en tid av högst tre månader av Justitieministeriet och för längre tid av statsrådet.

Andra tjänstemän och personalen i arbetsavtalsförhållande beviljas tjänstledighet för högst tre månader av direktören och för längre tid av justitieministeriet. (21.8.1987/712)

9 § (21.8.1987/712)

9 § har upphävts genom F 21.8.1987/712.

Särskilda stadganden
10 §

Institutet har rätt att ta emot understöd och donationer som är avsedda att främja dess syften. Över dessa medel förs separata räkenskaper.

11 §

Den i artikel 3 stycke A punkt 1 i överenskommelsen avsedda delegationen kan inom sig välja en eller flere viceordförande.

Delegationen är beslutför, när utöver ordföranden för sammanträdet minst en av Förenta Nationernas generalsekreterare utsedd medlem och två av statsrådet förordnade medlemmar är närvarande.

Delegationen kan med stöd av instruktionen för institutet uppdela sig på sektioner för beredning av ärenden som ankommer på delegationen.

12 §

Beträffande resekostnadsersättning, dagtraktamente och mötesarvode, som erläggs till finsk medlem av delegationen och till sådan finsk expert som inte hör till institutets personal, gäller vad som är stadgat eller bestämt om statens kommittéer. Mötesarvode utgår dock oberoende av mötestidpunkten med det belopp som är bestämt beträffande helt utom tjänstetid försiggående möten.

De resekostnadsersättningar och arvoden som betalas till delegationens ordförande, utländska medlemmar och experter bestäms av institutet.

13 §

Justitieministeriet skall tillställa ministeriet för utrikesärendena det verksamhetsprogram, den årsberättelse och det förslag till budget för institutet som avses i artikel 3 stycke B punkt 1 i överenskommelsen, för vidarebefordran till Förenta Nationernas sekretariat.

14 §

Närmare bestämmelser om institutets verksamhet och förvaltning kan utfärdas i en instruktion, som justitieministeriet fastställer på framställning av institutets direktör.

15 § (23.11.2000/988)

15 § har upphävts genom F 23.11.2000/988.

16 § (21.8.1987/712)

16 § har upphävts genom F 21.8.1987/712.

Ikraftträdande
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1982.

Åtgärder som behövs för att institutets verksamhet skall kunna inledas kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

21.8.1987/712:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, dock så att 1 § 1 och 3 mom., samt 6 § 2 mom. träder i kraft den 1 oktober 1987.

Åtgärder för besättande av institutets direktörstjänst kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

23.11.2000/988:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.