Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

16.4.1982/290

Lag om skattelättnader inom utvecklingsområdena

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Angående skattelättnader, som vid stats- och kommunalbeskattningen beviljas för främjande av produktionsverksamheten inom utvecklingsområdena, stadgas i denna lag.

I denna lag avses med utvecklingsområde det i lagen om främjande av en balanserad regional utveckling (532/81) nämnda utvecklingsområde, sådant detta område har fastställts genom statsrådets beslut av den 24 september 1981 om baszoner (653/81) samt genom statsrådets kanslis beslut av den 30 december 1981 om vissa öar och ögrupper som skall hänföras till den första baszonen (1114/81) och genom inrikesministeriets beslut av den 4 september 1984 om ändring av sistnämnda beslut (664/84). (13.12.1985/944)

2 §

Skattskyldig som under åren 1982–1989 inom utvecklingsområde grundar ny produktionsinrättning eller nytt turistföretag eller som utvidgar sin produktionsinrättning eller sitt turistföretag inom utvecklingsområde eller som förnyar dess maskinpark, anordningar eller inventarier så att inrättningens produktionsförmåga eller produktionens förädlingsgrad väsentligt ökas, eller så att företagets kapacitet väsentligt ökas eller dess kvalitetsnivå väsentligt stiger, har rätt att vid beskattningen för det skatteår under vilket de för den nya inrättningen eller det nya företaget eller för utvidgningen eller förnyelsen anskaffade anläggningstillgångarna tas i bruk, samt vid beskattningarna för de nio därpå följande skatteåren såsom avskrivningar från sin skattepliktiga inkomst, från anskaffningsutgifterna för sagda anläggningstillgångar avdraga det belopp som avdragits som sådan avskrivning i den skattskyldiges bokföring.

Har grundande av sådan ny produktionsinrättning eller sådant nytt turistföretag eller sådan utvidgning eller förnyelse av produktionsinrättning eller turistföretag som nämns i 1 mom. skett inom utvecklingsområdenas första eller andra baszon eller i stödområdet A inom den tredje baszonen, sådant detta område är angivet i statsrådets beslut av den 22 december 1981 om indelning av baszonerna i A- och B-stödområden (1038/81), har den skattskyldige rätt att under de i 1 mom. nämnda skatteåren utöver övriga i lagstiftningen beviljade avdrag från sin skattepliktiga inkomst vid statsbeskattningen varje år såsom extra investeringsavdrag dra av ett belopp som inom utvecklingsområdets första baszon är 4 procent, dock högst 120 000 mark, inom den andra baszonen 2 procent, dock högst 55 000 mark, och i stödområdet A inom den tredje baszonen 1 procent, dock högst 25 000 mark, av de ursprungliga anskaffningsutgifterna för de i den nya produktionsinrättningen eller det nya turistföretaget eller i utvidgningen eller förnyelsen investerade, i 1 mom. nämnda anläggningstillgångarna. (13.12.1985/944)

3 § (17.12.1993/1264)

Anläggningstillgångar som har anskaffats för en ny produktionsinrättning eller ett nytt turistföretag som avses i 2 § eller för utvidgning eller förnyelse enligt den nämnda paragrafen, räknas inte såsom skattepliktiga tillgångar vid förmögenhetsbeskattningen för de skatteår som nämns i samma paragraf. Anläggningstillgångar som avses i denna paragraf räknas dock som tillgångar vid uträkningen av den nettoförmögenhet som avses i 41 § inkomstskattelagen (1535/92) som utgör grund för kapitalinkomstandelen av företagsinkomst.

4 §

Såsom i denna lag avsedd produktionsinrättning anses inrättning, som industriellt tillverkar eller förädlar produkter, samt handelsträdgård, plantskola, pälsdjursfarm, fisken, fiskodlingsanstalt eller torvproduktionsanläggning, såvida inrättningen bör anses vara en från gårdsbruk fristående rörelse. Om arbetsrörelse huvudsakligen tillverkar eller förädlar produkter, bör den likaså anses som i denna lag avsedd produktionsinrättning.

Såsom turistföretag anses hotell, motell, resandehem, motorhydda, natthärbärge och annan därmed jämförlig härbärgeringsrörelse samt av ägaren till härbärgeringsrörelsen i samband med denna bedriven förplägnadsverksamhet. I samband med gårdsbruk utövad härbärgeringsverksamhet anses som turistföretag, såvida den bör anses vara en från gårdsbruket fristående rörelse.

5 §

Med produktionsinrättnings anläggningstillgångar avses i denna lag förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar samt byggnad eller konstruktion, som används såsom fabrik, verkstad, kraftstation eller lager eller för annat ändamål som direkt ansluter sig till produktionsinrättningens verksamhet.

Med turistföretags anläggningstillgångar avses förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar samt byggnad eller konstruktion, som används för ändamål som direkt ansluter sig till turistföretagets verksamhet.

6 §

Vid kommunalbeskattningen tillämpas inte beskattning enligt prövning på inkomst av ny produktionsinrättning eller nytt turistföretag under de skatteår för vilka stadgandena i 2 § skall tillämpas vid kommunalbeskattningarna

7 §

Stadgandena i denna lag tillämpas inte vid kommunalbeskattningen i fråga om de till utvecklingsområdena hörande kommunerna inom landskapet Åland.

Utfärdas behövliga stadganden i Ålands landskapslagstiftning, kan genom förordning stadgas att lagen skall gälla även vid den i 1 mom. avsedda beskattningen.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1982 och tillämpas vid beskattningarna för åren 1982–1998.

Regeringens proposition 78/81, Statsutsk. bet. 5/82, Stora utsk. bet. 10/82

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.1985/944:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 1986, dock så att ändringarna i lagens regionala tillämpningsområde och i zonindelningen tillämpas endast i fråga om investeringar som görs under åren 1986-1989.

Regeringens proposition 124/85, Statsutsk. bet. 51/85, Stora utsk. bet. 124/85

17.12.1993/1264:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1994. Lagen tillämpas dock även vid beskattningen för 1993, om den skattskyldige framställer yrkande om detta och lämnar behövlig utredning i sin skattedeklaration.

RP 199/93, StaUB 61/93

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.